Nextfood ökar innovationstakten

Senast ändrad: 01 augusti 2023

I en nära framtid är vi tio miljarder människor på jorden. Om resurserna ska räcka måste ny teknik och nya hållbara metoder snabbt nå ut till lantbrukare och andra företagare i matkedjan. Genom det internationella EU-projektet Nextfood ska innovationstakten öka. Martin Melin på SLU Alnarp är projektkoordinator och spindeln i nätet för ett stort arbete som sätter individen i fokus.

Tidigare forskning om innovationer har inriktats på organisationssystem - hur företag, universitet och samhälle ska organiseras för att skapa en miljö som är gynnsam för innovation och för hur de olika aktörerna kan samarbeta. I projektet Nextfood riktas blicken mot individer som jobbar i systemet och hur man kan stärka deras förmåga att skapa nya och hållbara lösningar.

Action learning

Fokus i projektet ligger på att stärka grupper i hela kedjan från jord till bord, till exempel lantbrukare, näringsliv och rådgivare men även studenter som på sikt ska ut och bli yrkesverksamma. Utgångspunkten är att när människor från olika discipliner förs samman för att lösa problem så startar processer som gynnar gemensamt lärande och skapar nya kreativa lösningar. Genom att ta ut lantbrukare, forskare, rådgivare och studenter på en gård skapas situationer som är väldigt gynnsamma för gemensamt lärande, så kallad action learning.

Tolv case

Nextfood är uppbyggt av 12 olika case, eller fall. De tolv fallen representerar olika delar av matkedjan men även olika kulturer, med fall från Europa, från Indien, Egypten och Etiopien. Exempel på detta är ett case i Grekland där två grupper av rådgivare, studenter och lantbrukare jobbar tillsammans för att introducera ny hållbar teknik. Den ena gruppen jobbar med får, den andra med bordsdruvor. Ett annat case pågår i Norge där  masterstudenter i agroekologi utveckla lärandet genom att arbeta tillsammans med praktiker. Det man sett och lärt tar man med tillbaka in i klassrummet.

Mjuka värden viktiga

I strävan efter ett hållbart samhälle är det lätt att tro att teknisk kompetens är den allra viktigaste egenskapen. Så kallade soft skills, förmåga till kommunikation och samarbete, är dock väl så viktiga egenskaper. Inom Nextfood görs därför en inventering på global nivå av alla partners, näringsliv och universitet, för att ta fram kompetensprofiler på studenterna inom olika områden. Syftet är att designa utbildningar så att de passar för framtiden. 

Som en följd har Nextfood beställt ett utbildningssystem för olika grupper i matkedjan, där fokus ligger på ökad hållbarhet, både socialt och ekologiskt. Det gäller att nya hållbara lösningar sprids och kommer till användning i praktiken. Resultatet av Nextfood blir alltså ett nytt utbildningssystem med det som krävs för att nå målet med ett mer hållbart samhälle i framtiden. 

Sju arbetspaket

Projektet innehåller så kallade work packages, sju arbetspaket med projektledare. De sju arbetspaketen har olika innehåll, ett handlar bland annat om inventering av vilken kompetens och vilka färdigheter framtidens studenter ska ha. Ett annat handlar om design av ett nytt utbildningssystem, ett tredje om att hitta metoder för att utvärdera hur forskning kan ha effekter på samhälle och miljö. Ett fall är svenskt och ligger på Skogforsk i Uppsala, det handlar om utbildning av professionella inom skogen.

Fakta:

Nextfood har en total budget på 70 miljoner kronor från EU:s forskningsfond Horizon 2020, varav 19 procent , cirka 13 miljoner kronor, tilldelats SLU.

Projekttid: projektet är fyraårigt, 2018-2022, och organiserat som ett konsortium med 19 partners från 13 olika länder, de flesta europeiska. 

Projektjoordinator: Martin Melin, forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp, med stöd av Christer Borglin från SLU:s Grant´s office när det gäller ekonomi och regelverk. Martin Melins forskning är inriktad på ledarskap och organisation.

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi är ansvarig koordinator inför EU-kommissionen.


Kontaktinformation