Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland renskötare

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Arbete med renskötsel innebär många fysiskt påfrestande och riskfyllda arbetsmoment – och Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi (AEM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har genomfört ett projekt om renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Syftet med projektet har varit att beskriva den nuvarande arbetssituationen, samt identifiera behov, möjligheter och hinder gällande fysiska arbetsförhållanden, fysiska besvär, skaderisker och olycksfall, och arbetsorganisation för att kunna förbättra arbetsmiljön, hälsan och säkerheten bland renskötare.

Projektet har omfattat följande delar:

Ett frågeformulär som innehåller frågor om den fysiska arbetsmiljön, fysisk arbetsbelastning och besvär, förekomst av olycksfall och tillbud och arbetsorganisation vid renskötsel skickat till renskötare som finns i Svenska Samernas Riksförbund (SSR) adressregister. 

Fältstudier är genomförda i ett antal samebyar med videofilmning av arbetsställningar, notering av olycksfall och tillbud under renskötarnas arbete med kalvmärkning, renskiljning, lastning av renar för transport och användning av motorfordon samt individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer i samband med videofilmning och olycksfallsnotering.

Projektet har prövats och godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.


Projektet har genomförts av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och är finansierat av forskningsrådet FORMAS.

Till projektet är en referensgrupp knuten med representanter från rennäringen.

Resultaten har publicerats som en SLU/LTV-rapport samt ett antal faktablad om fysisk arbetsbelastning, förebyggande av belastningsskador och olycksfall och stresshantering (se ovan).

 

Projektgruppen:

Christina Lunner Kolstrup
Projektledare & arbetsmiljöforskare
christina.kolstrup@slu.se
040–41 54 94

Lillian Lavesson
Sjukgymnast & ergonom
lillian.lavesson@slu.se
040–41 54 08

Mozhgan Zachrison
Universitetsadjunkt
mozhgan.zachrison@slu.se
040–41 54 09