Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Under 2013 inträffade cirka 4400 olycksfall på jordbruksföretagen, enligt en studie från SLU Alnarp. Mest drabbade är företag med djurproduktion. Studien visar även att mörkertalet är stort, endast 7 procent av olycksfallen syns i den officiella arbetsskadestatistiken.

Illustration: Fradrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Forskningsprojektet

SLU Alnarp har i samarbete med SCB genomfört en omfattande enkät- och intervjustudie om olycksfall i lantbruket. Målet med studien var att få färsk och tillförlitlig statistik över inträffade olycksfall inom sektorn, att studera olycksutvecklingen samt att få underlag för att kunna utvärdera den nationella kraftsamling som genomförts med syfte att förebygga skador inom sektorn.

Enligt studien har antalet olycksfall på jordbruksföretagen minskat med cirka 12% jämfört med motsvarande studie 2004 då det inträffade c:a 5000 olycksfall. Tar man hänsyn till det minskade arbetsbehovet i jordbruket eller minskningen av antalet jordbruksföretag sedan 2004 så har antalet olycksfall inte minskat.

Projektet ”Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk 2013” har genomförts med finansiering av SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning.