Grönstrukturplaner för tre sjukhusområden i Region Jönköpings län

Senast ändrad: 01 augusti 2023
Flygfoto över sjukhusområde med gröna träd och gräsmattor

Region Jönköpings län och Sveriges Lantbruksuniversitet har under ett flertal år samarbetat för att ta fram principer för utvecklingsarbete för att långsiktigt och strategiskt kvalitetssäkra ändamålsenliga utemiljöer för vård, omsorg och rehabilitering. Ett av initiativen har handlat om hur grönstrukturplaner för sjukhusområden kan baseras på evidens.

Grönstrukturplanerna utgår bland annat ifrån forskning inom landskapsarkitektur och miljöpsykologi samt ifrån målgruppers och verksamheters behov i kontakten med utemiljön. Analyserna av utemiljöerna synliggör nuvarande värden och brister utifrån dels ett biologiskt, kulturellt och historiskt perspektiv och dels utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Regionens visioner och mål med grönstrukturplanerna beskrivs samt hur hälsofrämjande miljökvaliteter kan vidareutvecklas på vart och ett av de tre sjukhusområdena.

Olika grader av samarbeten och samarbetsformer mellan Region Jönköpings Län, SLU och andra parter lett fram till grönstrukturplaner för:

  • Höglandssjukhuset Eksjö
  • Länssjukhuset Ryhov
  • Värnamo sjukhus