Naturbaserad integration ur ett nordiskt perspektiv

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Invandringen till Norden har ökat snabbt under de senaste årtiondena, och en stor del av de nyanlända är asylsökande. Denna utveckling gör att det behövs en översyn av metoder för framgångsrik integration av invandrare, liksom en utveckling av nya tillvägagångssätt. Enligt en nordisk forskargrupp kan naturbaserad integration erbjuda ett nytt perspektiv på dessa utmaningar. De svenska forskarna i gruppen kommer från SLU.

Intresset för naturbaserade lösningar för invandrarintegration har vuxit snabbt i Norden, och ett antal praktiskt inriktade projekt och initiativ har startats för att lyfta fram fördelarna med natur som en del i integrationen.

Ett nordiskt forskarsamarbete om naturbaserad integration har utmynnat i rapporten – Defining nature-based integration. Perspectives and practices from the Nordic countries. Utöver viktiga forskningsresultat innehåller rapporten 16 fallbeskrivningar från Danmark, Finland, Sverige och Norge som illustrerar de olika sätt på vilka naturen används för integration i dessa länder.

– Resultaten har varit lovande. Naturen och grönområden i städer utgör viktiga komplement, eller till och med alternativ, till de bebyggda områden och inomhusmiljöer där integrationen ofta sker, säger Kati Pitkänen, seniorforskare vid Finlands miljöcentral.

I rapporten analyseras likheter och skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller mål, naturmiljöer, målgrupper och fördelar och nackdelar. Baserat på analysen presenteras en arbetshypotes om naturenbaserad integration, som sammanfattar hur naturen kan användas till stöd för integration av nyanlända genom att bygga identitet, ge positiva erfarenheter och stärka institutionell kapacitet.

– Naturen främjar sociala interaktioner och ger en lokal förankring. Den ger också psykiskt och fysiskt stimulerande erfarenheter och förbättrar invandrarnas utvecklingsmöjligheter genom utbildning, yrkeskunskaper samt förbättrad hälsa och välbefinnande, säger Sandra Gentin vid Köpenhamns universitet.

– Naturen är en viktig tillgång för medborgarna i Norden. Den är en del av den kulturella identiteten och nyckeln till det nordiska samhället, och används för arbete, fritid, utbildning, samt hälso- och sjukvård, tillägger Anna María Pálsdóttir, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. De nordiska länderna kan bli föregångare inom naturbaserad integration, om naturens fördelar i integrationen blir mer allmänt erkända och utnyttjas systematiskt.

Rapport och publiceringar

Vetenskaplig artikel:
Gentin, S., Pitkänen, K., Chondromatidou, A.M., Præstholm, S., Dolling, A. & Pálsdóttir, A.M. (2019). Nature-based integration of immigrants in Europe: a review. Urban Forestry and Urban Greening, 43, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126379 

Rapport:
Sandra Gentin, Anna Maria Chondromatidou, Kati Pitkänen, Ann Dolling, Søren Præstholm & Anna María Pálsdóttir. Defining nature-based integration. Perspectives and practices from the Nordic countries. Reports of the Finnish Environment Institute, 16, 2018. http://hdl.handle.net/10138/236244

Policy brief:
Kati Pitkänen, K., Gentin, S., Dolling, A., Pálsdóttir, A.M., Præstholm, S., Figari, H., Chondromatidou, A. M. & Riki, A. (2018). Nature-Based Integration, a solution for immigrant integration in Nordic countries. ORIGIN – Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries. Published by Finnish Environment Institute (SYKE) -http://www.syke.fi/projects/origin

Fakta:

Projektet genomfördes 2015-2019. Rapporten sammanställdes av ett forskarlag från Finlands miljöcentral (SYKE), Köpenhamns universitet (UCPH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Norsk institutt for naturforskning (NINA). Rapporten har blivit möjlig genom stöd av Nordiska ministerrådet.

 

Kontaktpersoner

Sverige

Anna María Pálsdóttir, forskare
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitetsuniversitet (SLU), Alnarp
040-41 55 36, anna.maria.palsdottir@slu.se

Ann Dolling, universitetslektor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Enheten för skog och hälsa, SLU, Umeå
090-786 8383, 070-699 7452, ann.dolling@slu.se

Finland

Kati Pitkänen, seniorforskare
Finlands miljöcentral (SYKE)
kati.pitkanen@ymparisto.fi, +358 295 251 101

Danmark

Sandra Gentin, lektor, Köpenhamns universitet (UCPH)
sgentin@ign.ku.dk, +45 9356 5535.


Kontaktinformation

Anna María Pálsdóttir, Universitetslektor
Institutionen för människa och samhälle,
SLU Alnarp

E-post: anna.maria.palsdottir@slu.se
Telefon: +4640415536, +46730853219