Kemisk Ekologi - agrikultur

Senast ändrad: 27 juni 2019
Spodoptera larv på bomull

Kemiska signaler är viktiga för insekters kommunikation och för att få information om andra organismer sin omgivning, inklusive växter och mikroorganismer

I både naturliga och människopåverkade miljöer är interaktioner mellan växter och insekter mycket betydelsefulla. I vår grupp studerar vi hur kemiska signaler styr ekologiska samband mellan framför allt växter och insekter, men också hur dessa interaktioner påverkas av andra organismer i omgivningen, såsom mikroorganismer och naturliga fiender. Genom att kombinera ekologiska, evolutionära, fysiologiska och tillämpade frågeställningar med en avancerad kunskap i kemisk analys för att identifiera aktiva ämnen, kan vi nå en övergripande förståelse av hur växt-insektssystem fungerar. Genom att också inkludera nya ’omik’ metoder som genomik, transkriptomik och proteomik får vi nya perspektiv på ekologiska samband och evolutionära processer.

Forskningen innefattar främst studier av insekters val av värdväxt, men också studier av deras partnerval, med fokus på både grundläggande och mera tillämpad kunskap. Exempelvis studerar vi hur flyktiga ämnen från värdväxter och icke-värdväxter styr beslut vid val av värdväxt för födosök eller äggläggning. Ett annat centralt ämne är modulation på allt från gen- till landskapsnivå, där vi bl a studerar insekters förmåga att förändra beteenden och fysiologiska responser (fenotypisk plasticitet) baserat på tidigare erfarenheter. Dessa förändringar kan ske både inom en generation och mellan olika generationer. Viktig forskning görs även kring vikten av att bevara en hög biodiversitet av insekter. På samma tema studerar vi hur hög biodiversitet av växter, och därmed hög diversitet av växtdofter (”doftdiversitet”), stör specialiserade växtätande insekters födosök och kan bidra till ett minskat angrepp av skadeinsekter.

 

Vårt mål är att producera ny och intressant grundläggande vetenskaplig kunskap, såväl som kunskap som styrs av samhällets behov och leder till en mer hållbar utveckling. Kunskap om interaktioner mellan insekter, växter och associerade organismer, styrda av kemiska signaler, utgör en viktig plattform för att utveckla nya metoder för att möta samhällets krav på hållbar produktion och livsmedelssäkerhet.

Peter & Zahra.jpg

Vi välkomnar gärna studenter som vill göra kandidat- och mastersarbeten inom vår forskargrupp. Ta kontakt med någon i gruppen och hör er för om förslag till projekt.

Ny doktorandkurs som ges av Kemisk Ekologi, SLU i Alnarp:

Analytical Methods in Chemical Ecology  5-16 augusti, 2019  (6ECTS)

för mer information, kontakta kursledaren Göran Birgersson: goeran.birgersson@slu.se

Fakta:

 

Sidansvarig: elin.isberg@.slu.se