Detta gör vi inom program Sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 05 december 2022
Vattenprovtagning. Foto: Patrik Bohman, SLU.

Program Sjöar och vattendrag är en plattform för arbete kopplat till miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Vi samlar och koordinerar den verksamhet på SLU som gäller sjöar och vattendrag samt utvecklar miljöövervakningen. Programmet ger stöd till arbetet med att nå nationella miljökvalitetsmål, främst Levande sjöar och vattendrag, samt internationella miljömål.

Sjöar och vattendrag är ett av de större programmen inom SLU:s miljöanalys. Vi har en central roll med många uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten, bland annat den nationella miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Vi är också datavärdar för denna typ av data.

Resultaten från miljöövervakningen ger underlag för uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag och övriga miljömål med vattenanknytning.

Programmets forskare och miljöanalytiker stödjer vatten- och fiskförvaltning genom att ta fram bedömningsgrunder och beslutsunderlag. Vi stödjer även myndigheters arbete med EU:s ramdirektiv för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.

Prioriterade områden

  • utveckla nya eller existerande metoder inom miljöanalys för att kunna följa upp effekter av enskilda eller samverkande påverkansfaktorer,
  • utveckla kunskap om åtgärder och uppföljningsstudier av åtgärder,
  • öka användningen av miljöövervakningsdata, datakvalitet och databasers funktionalitet,
  • öka samarbeten inom SLU och samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer,
  • bidra till beslutsunderlag för myndigheter.

Verksamheter och projekt

Miljöövervakning

SLU har sedan länge drivit den nationella miljöövervakningen av sjöar och vattendrag, ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten. När vi firade att sötvattenövervakningen fyllde 50 år gav vi ut ett specialnummer i tidningen Ambio som ger perspektiv.

Vi utför också många regionala och lokala miljöövervakningsprojekt på uppdrag av vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund med flera.

Nationell miljöövervakning:

Datavärdskap

SLU är datavärd för miljöövervakningsdata om sjöar och vattendrag, inklusive fisk, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Som datavärd lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vi data för sjöar och vattendrag. Uppdraget innebär även att SLU tar emot data från externa aktörer som utför miljöövervakning.

Miljöanalys och rapportering, exempel

Relaterade sidor: