Flodmynningar

Senast ändrad: 29 oktober 2017

Delprogrammet Flodmynningar ingår i Havs- och vattenmyndighetens program­område Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen och omfattar våra största vattendrag. Målet är att ta fram dataunderlag som beskriver tillståndet i de viktigaste flodmynningarna, samt att beräkna transporten av olika ämnen från Sverige via våra stora vattendrag ut till havet.

Syftet med undersökningarna av våra flodmynningar är att undersöka förändringar över tiden i huvuddelen av det avrinnande vattnet från Sverige, samt att bedöma hotbilder och ge underlag för åtgärder för att minska belastningen på havet. Långa tidsserier har särskilt stort värde för uppfölj­ning av effekter av klimatförändringar och för att kunna göra prognoser för framtida förändringar. Resultaten skall även ge underlag för utvärdering av olika miljökvalitetsmål.

Flodmynningarna undersöks enbart med avseende på den vattenkemiska sammansättningen och kompletteras av trendvattendragen som är mot­svarande undersökningar av både vattenkemi och biologiska parametrar i mindre vattendrag.

Alterälven, Norrfjärden
Ätran, Falkenberg
Nordre älv, Ormo
Nyköpingsån, Kristineholm
Rickleån, Nättingforsen
Pite älv, Bölebyn
Råån, Helsingborg
Torne älv, Mattila
Örekilsälven, Munkedal
Råne älv, Niemisel
Sangisälven, Sangis
Kalix älv, Kalix
Ljusne strömmar, Ljusne
Ljungan, Skallböle
Mörrumsån, Mörrum
Fakta:

Delprogram Flodmynningar omfattar månadsvis provtagning och analys av vattenkemi i 47  större vattendrag som mynnar i havet (en station per vatten­drag). Vattendragen har avrinningsområden som varierar i storlek från ca 100 till 48 000 km2. Många av vattendragen har obrutna tidsserier sedan 1960-talet.

Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se