Flodmynningar

Senast ändrad: 08 juli 2021
Sverigekarta där nästan alla huvudavrinningsområden är orange med en blå prick vid kusten. En mindre kustnära areal är ljusgul. Illustration.
Flodmynningsstationer (blå punkter) och de avrinningsområden som de täcker in (orange), inkl delar som ligger utanför landets gränser (mörkt orange).

Delprogrammet Flodmynningar ingår i Havs- och vattenmyndighetens program­område Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen och omfattar våra största vattendrag. Målet är att ta fram dataunderlag som beskriver tillståndet i de viktigaste flodmynningarna, samt att beräkna transporten av olika ämnen från Sverige via våra stora vattendrag ut till havet.

Syftet med undersökningarna av våra flodmynningar är att undersöka förändringar över tiden i huvuddelen av det avrinnande vattnet från Sverige, samt att bedöma hotbilder och ge underlag för åtgärder för att minska belastningen på havet. Långa tidsserier har särskilt stort värde för uppfölj­ning av effekter av klimatförändringar och för att kunna göra prognoser för framtida förändringar. Resultaten skall även ge underlag för utvärdering av olika miljökvalitetsmål.

Flodmynningarna undersöks enbart med avseende på den vattenkemiska sammansättningen och kompletteras av trendvattendragen som är mot­svarande undersökningar av både vattenkemi och biologiska parametrar i mindre vattendrag.

Öppna data

Data från övervakningen finns fritt tillgängliga i Miljödata MVM.

 

Vattendrag med bilbro över. Foto.
Alterälven, Norrfjärden
Delvis istäckt vattendrag. Foto.
Ätran, Falkenberg
Älv med röd bro i bakgrunden. Foto.
Nordre älv, Ormo
Liten damm. Foto.
Nyköpingsån, Kristineholm
Strömmande vatten under träbro. Foto.
Rickleån, Nättingforsen
Bred älv. Foto.
Pite älv, Bölebyn
Man som tar vattenprover i fiskvandringstrappa. Foto.
Råån, Helsingborg
Litet hus framför en bred älv. Foto.
Torne älv, Mattila
Vattendrag med brunt vatten och ritat kryss som markerar provtagningspunkt. Redigerat foto.
Örekilsälven, Munkedal
Man som står vid stranden av en älv. Foto.
Råne älv, Niemisel
Älv omgiven av björkar. Foto.
Sangisälven, Sangis
Kalix älv, Kalix
Strömmande älv under en bilbro. Foto.
Ljusne strömmar, Ljusne
Inlopp till vattenkraftverk och kryss som markerar provtagningspunkt. Redigerat foto.
Ljungan, Skallböle
Vattendrag med ett hus i bakgrunden och pil som markerar provtagningsplats. Redigerat foto.
Mörrumsån, Mörrum

Fakta:

Delprogram Flodmynningar omfattar månadsvis provtagning och analys av vattenkemi i 47  större vattendrag som mynnar i havet (en station per vatten­drag). Vattendragen har avrinningsområden som varierar i storlek från ca 100 till 48 000 km2. Många av vattendragen har obrutna tidsserier sedan 1960-talet.