Hoppa till huvudinnehåll

Skogsekonomi Skogsbolag eller bank?

Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.

PROGRAMINFORMATION

Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen, en av Sveriges största branscher. 

Du läser marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och skogsvetenskap för att lära dig mer om skogens förutsättningar och skötsel. Genom din unika kombination av ekonomisk och skogsvetenskaplig kompetens kommer du att spela en viktig roll i framtidens samhälle – där dina kunskaper om ekonomisk och miljömässig hållbarhet är mycket värdefulla.

Du läser programmet vid SLU i Uppsala, där du går kurser tillsammans med studenter på andra program, vilket ger möjlighet att lära av varandra och få insikter inom flera områden. 

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Namn: Skogsekonomi (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 91004

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1+1a2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

alternativt

- Matematik C
- Naturkunskap A
- Samhällskunskap A

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har
inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Skogsekonomi syftar till en kandidatexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls (se SLU:s lokala examensordning) samt under Övriga upplysningar avsnitt b) Möjlighet till fortsatta studier.

Den student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen med huvudområde får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or, alternatively, Degree of Bachelor of Science with a major in Forestry Science).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete/G2E).

Kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (kandidatarbete/G2E).

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL

De inledande terminerna ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi (ekonomistyrning, marknadsföring och organisationsteori) och viss nationalekonomi (mikroekonomi) samt skogsbruksvetenskap (skogs-ekosystemet, skogens brukande och skogens roll i samhället).

Därefter kan du fördjupa dig i företagsekonomi eller skogsbruksvetenskap, såsom ekonomistyrning, organisationsteori, skogsskötsel, skoglig planering och ekosystemtjänster. Beroende på ditt val av kurser kan du välja att göra ditt kandidatarbete i något av huvudområdena företagsekonomi eller skogsbruksvetenskap.

Det självständiga arbetet (examens-arbete/kandidatarbete) ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Du kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen.

Programmet ges huvudsakligen på svenska men vissa kurser ges på engelska. Det tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar till internationalisering på hemmaplan.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Det finns goda jobbmöjligheter för ekonomer med skogsvetenskaplig kompetens, exempelvis inom skogsbolag, bank och försäkringssektorn som egen företagare.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen. 

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Organisationsteori I

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Marknadsföring

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Redovisning II

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skoglig planering

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekonomistyrning II

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Skogsekonomi (kandidat)

Programkod:
SK002

Beslutsdatum:
2021-10-05

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

 • Matematik 3b eller Matematik 3c

 • Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1+1a2

 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

alternativt

 • Matematik C

 • Naturkunskap A

 • Samhällskunskap A

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från

nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har

inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Skogsekonomi syftar till en kandidatexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls (se SLU:s lokala examensordning) samt under Övriga upplysningar avsnitt b) Möjlighet till fortsatta studier.

Den student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen med huvudområde får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or, alternatively, Degree of Bachelor of Science with a major in Forestry Science).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete/G2E).

Kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (kandidatarbete/G2E).

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Kandidatprogrammet Skogsekonomi ger studenterna möjlighet att tillägna sig goda kunskaper i företagsekonomi kopplade till brukandet av skogsekosystem och de varor och ekosystemtjänster som skogen kan bidra med. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller till tjänster med ekonomisk inriktning inom skogsnäringen och angränsande sektorer, exempelvis på skogsbolag, i banksektorn med värdering och på försäkringsbolag.

De inledande terminerna ska ge studenterna grundläggande kunskaper i företagsekonomi (ekonomistyrning, marknadsföring och organisationsteori) och viss nationalekonomi (mikroekonomi) samt skogsbruksvetenskap (skogsekosystemet, skogens brukande och skogens roll i samhället). Därefter finns möjlighet att fördjupa sig i företagsekonomi alternativt skogsbruksvetenskap, såsom ekonomistyrning, organisationsteori, skogsskötsel, skoglig planering och ekosystemtjänster. Beroende på val av kurser kan man välja att göra sitt kandidatarbete i något av huvudområdena företagsekonomi eller skogsbruksvetenskap.

Generella kompetenser integreras i ämneskurserna. Samarbete och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper genom utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt vetenskapligt förhållningssätt är viktiga delar i ämnesprogressionen. Vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning. Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället. Det självständiga arbetet (examensarbete/kandidatarbete) ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Studenten kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen. Programmet ges huvudsakligen på svenska men vissa kurser ges på engelska. Det tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar till internationalisering på hemmaplan.

På ett övergripande plan gäller att SLU arbetar aktivt med att främja en god arbets- och studiemiljö och för lika villkor. SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning, klimatförändringar, m.m. är kopplade till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bl.a. dessa samhällsutmaningar liksom människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Kurser i programmet

Huvudområde

Företagsekonomi (FÖ)

Skogsbruksvetenskap (SV)

Kurs (preliminära kurstitlar), Huvudområde-Fördjupning (preliminär)

År 1

Skog, skogssektorn och hållbar utveckling, 7,5 hp, FÖ/SV, G1N

Organisationsteori I, 7,5 hp, FÖ, G1N

Mikroekonomi I med matematik, 15 hp, NA, G1N

Skogens ekologi och produktionsförmåga, 7,5 hp, SV/BI, G1N

Skogspolicy och lagar i Sverige, 7,5 hp, SV/HU, G1N

Redovisning och ekonomistyrning, 15 hp, FÖ, G1N

År 2

Träd och skogsekologi, 15 hp, SV/BI, G1N

Statistik för ekonomer, 15 hp, ST, G1N

Skogsbruk och skogens produkter, 15 hp, SV, G1F

Marknadsföring, 15 hp, FÖ, G1N

Skogsbruk i Mellansverige, 7,5 hp, SV/BI, G1F

År 3, fördjupning Företagsekonomi

Ekonomistyrning II, 7,5 hp, FÖ, G1F

Ekonomistyrning III, 7,5 hp, FÖ, G1F

Organisationsteori II, 7,5 hp, FÖ, G1F

Företagsekonomisk metodkurs 7,5 hp, FÖ, G1F

Driftsplanering och entreprenörskap i skogssektorn, 15 hp, SV, G2F

Internationell skogspolicy 7,5 hp, SV, GIF

Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 hp, FÖ, G2E

År 3, fördjupning Skogsbruksvetenskap

Skoglig planering, 15 hp, SV, G2F

Svampar och insekter i skogen, 7,5 hp, BI, G1F

Företagsekonomisk metodkurs, 7,5 hp, FÖ, G1F

Driftsplanering och entreprenörskap i skogssektorn, 15 hp, SV, G2F

Internationell skogspolicy 7,5 hp, SV, GIF

Kandidatarbete i skogsbruksvetenskap, 15 hp, SV, G2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschema som finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet Skogsekonomi med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

#pluggaskog

Funderar du på hur vardagen ser ut för våra studenter? Här kan du följa några studenter som #pluggaskog.

En tjej i skogen

Hur blir jag jägmästare?

Och vad är en jägmästare? En jägmästare är experter på skog och skogsbruk och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Brinner du för skogens möjligheter läs mer om jägmästarexamen här.

Drönare över skogen
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…