Ekosystemtjänster med snabbväxande lövträd

Senast ändrad: 25 oktober 2023

Intresset för snabbväxande lövträd har ökat betydligt på sistone, både som en skoglig resurs och i form av intensiva odlingar på marginalmarker eller på nedlagd jordbruksmark. Förutom produktion av biomassa för olika industriella ändamål och  tillhandahåller dessa trädslag ett stort antal andra ekosystemtjänster.

När vi säger att snabbväxande lövträd stödjer olika ekosystemtjänster menar vi bland annat att man genom att odla dessa trädslag bevarar och förstärker naturliga processer som skapar nytta för människan. Snabbväxande lövträdens roll är främst viktig inom naturtyperna skog, odlingslandskap och stad. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra funktionella kategorier: försörjande, reglerande, kulturella, och stödjande.

Upptäck ekosystemtjänster i den svenska naturen (Centrum för naturvägledning)

Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL Svenska miljöinstitutet)

Stödjande ekosystemtjänster

De stödjande ekosystemtjänsterna bevarar och förstärker ekosystemets grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald, ekologisk samspel mellan olika arter, naturliga kretslopp, och jordmånsbildning.

Snabbväxande lövträdsarter bidrar till en ökad biologisk mångfald, särskilt när enskilda träd tillåts nå en högre ålder eller dominera större arealer med många äldre och döda träd. Odlingar av snabbväxande trädslag däremot är oftast förlagda till nedlagd jordbruksmark eller marginalmark med biomassaproduktion i korta omloppstider som huvudsyfte. Trots den intensiva odlingsformen har dessa odlingar visats kunna bidra till en ökad biologisk mångfald på landskapsnivå. Dessa odlingar skapar en gynnsam miljö för undervegetation, är värdar för många insektsarter och lockar till sig fåglar och vilt. På längre sikt kan dessa odlingar varieras och utformas på ett sådant sätt att de stödjer kontinuerligt bevuxna ytor och korridorer med äldre träd och död ved. I ett jordbrukslandskap är dessa trädslag lämpliga för etablering av korridorer eller vindskyddande bälten för att öka ekologisk samspel mellan olika arter. En ökning av permanent bevuxna kantzoner intill vattendrag och diken minskar näringsläckage från jordbruksmark, främjar biologisk mångfald och naturliga kretslopp, bland annat genom kolinlagring i marken. Lövträdsodlingar fungerar som förbättrare av markens produktionsförmåga genom humusbildningen och en ökning av den biologiska aktiviteten i marken.

Försörjande ekosystemtjänster

De försörjande ekosystemtjänsterna består av produkter som är ett direkt resultat av ett fungerande ekosystem. Det handlar främst om mat, vatten, energi och samhällets råvaruförsörjning.

Snabbväxande trädslag är effektiva biomassaproducenter. Biomassan används för direktförbränning i kraftvärmeverken eller industriella anläggningar, produktion av flytande bränslen, träpellets eller som råvarubas för pappers- och textilmassa, förpackningsindustri, timmer för möbel och byggnadsindustri osv. Poppel och salix används flitigt som modellträd inom genetisk forskning. Den kommersiella användningen av poppel bidrar till bevarandet av genetiska resurser och en ökad medvetande om dessa trädslags viktiga roll i naturliga ekosystem samt behovet av att skydda dessa.

Reglerande ekosystemtjänster

Reglerande ekosystemtjänster syftar till naturens egen reglering av viktiga processer, genom att till exempel rena luft och vatten eller reglera klimat, förhindra översvämningar och erosion.

Som effektiva biomassaproducenter bidrar snabbväxande lövträden till ökad kolinlagring. Kolinlagringen sker även i marken samtidigt som rotsystemet och bladförna bidrar till ökad biologiskt aktivitet, vilket är särskilt värdefullt i utpräglade jordbrukslandskap.

Den snabba tillväxten gör dessa trädslag lämpliga för användning i stadsmiljöer för reglering av det lokala klimatet, minskning av buller och rening av luften. Dessa trädslag har också använts till att rena marken, grundvatten, dagvatten och även som ett steg i konventionell rening av lak- och avloppsvatten i anslutning till deponier och reningsverk. Plantering av dessa trädslag i form av permanent bevuxna kantzoner på åkermark kan potentiellt minska övergödningen genom att träden tar upp en del av kväve och fosfor från brukad mark som annars skulle läcka till grundvatten och vattendrag. Dessa zoner kan också förhindra erosion och minska negativ påverkan av vind i öppna landskap, både på jordbruksgrödor och bebyggelser i allmänhet. 

Kulturella ekosystemtjänster

Kulturella ekosystemtjänster syftar till immateriella värden, till exempel i form av miljöer för rekreation och med estetiska och sociala värden.

Odlingar med snabbväxande lövträd liknar skogsmiljöer och erbjuder möjligheter för rekreation. De är attraktiva för viltet och används för jaktaktiviteter. I stadsnära miljöer och i jordbrukslandskap kan man med fördel använda lövträdsodlingar eller permanenta vindskyddande kantzoner för promenader och andra typer av utomhusvistelser.


Kontaktinformation