Vårt uppdrag

Senast ändrad: 31 juli 2019
Gris med kultingar, foto: Lotta Berg

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. I regeringens budgetproposition 2018 fick SLU uppdraget att bilda SCAW:

 "I syfte att samla landets kompetens och samordna verksamhet inom djurskyddsområdet bör ett nationellt centrum för djurskyddsforskning inrättas av SLU. Centret bör svara för frågor vad gäller forsknings- och utbildningsverksamhet inom djurskyddsområdet och omfatta alla djurslag men med betoning på lantbrukets djur och försöksdjur." 

 

Forskning

SCAWs uppgift är att samla de vetenskapliga krafterna på området djurvälfärd, både vid SLU och vid andra svenska universitet och högskolor. Tillsammans med forskarna identifierar SCAW var kunskapsluckorna finns och var det vetenskapliga läget är otydligt. Delar av dagens regelverk bygger exempelvis på äldre kunskap och som inte är uppdaterad i enlighet med nya forskningsrön. I samarbete med forskarsamhället prioriterar SCAW bland olika frågor, så att forskningen kan använda de resurser som finns på ett så bra sätt som möjligt.

 

SCAW delar inte ut forskningsmedel, men samlar forskarsamhället och agerar diskussionspartner gentemot anslagsgivare. På så sätt kan SCAW hjälpa till att höja kvaliteten på forskningen i djurvälfärdsfrågor på alla universitet och högskolor.

 

Europeiskt samarbete

Samarbete inom EU är viktigt för att uppnå ett gott djurhälsoläge och god djurvälfärd såväl i Sverige som i övriga EU. SCAW samarbetar med flera länder inom djurvälfärdsområdet. SCAW är med i NordCAW, som är ett nordiskt samarbete för att kommunicera inom djurvälfärd. SCAW var även med i framtagandet av ett europeiskt samordnat nätverk för djurskydd inom EU; EU Welnet.

Vid generalförsamlingen i maj 2019 för OIE, världsorganisationen för djurhälsa, antogs Sveriges och Italiens ansökan om att få bilda ett gemensamt OIE-samverkande centrum för djurskydd/djurvälfärd.

Det innebär att Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med motsvarande organisation i Italien, IZSAM får en viktig uppgift att föra ut kunskaper om betydelsen av djurvälfärd i Europa och världen.

Utbildning

SCAW stödjer och bedriver fort- och vidareutbildning. SCAW anordnar årligen seminarier inom området djurvälfärd och djurskydd för näringslivet, branschorganisationer och olika privata aktörer. SCAW erbjuder även webbutbildningar inom omådet. Du hittar information om aktuella seminarier och kurser här.

       

Expertfunktion

SCAW svarar regelbundet på remisser i ärenden som berör djurhållningsfrågor och är ett forum för att lyfta frågor om exempelvis lagstiftning. SCAW kan även föra frågor vidare till näringslivet och olika intresseorganisationer.

SCAWs expertgrupp är sammansatt av experter valda för sina individuella vetenskapliga meriter och för att de som kollektiv ska täcka in hela SCAW:s arbetsområde. Experterna kommer i de flesta fall från akademin, men de kan även komma från branschen eller från ideella organisationer.​​​​

SCAW ska förmedla vetenskapligt grundad information till andra instanser, som exempelvis jordbruksverket och regeringen. SCAW har ett nätverk av experter på djurvälfärdsområdet att vända sig till för att införskaffa denna information. SCAW förmedlar sedan kontakter och kunskap från expertnätverket till dem som behöver den – regeringen, statliga myndigheter, verk och andra frågeställare. Om gruppen får frågor som medlemmarna inte själva kan svara på så kan expertgruppen bilda tillfälliga arbetsgrupper där även externa experter finns med, för att söka svar på frågan.

Expertgruppen lyfter även fram vilka forskningsområden som är särskilt viktiga att prioritera, samt identifierar nyckelområden för utbildning, i första hand fort- och vidareutbildning.

Expertgruppens arbete kan resultera i rapporter som exempelvis kan ligga till grund för lagstiftning på området, till nya förhållningssätt och andra förändringsprocesser. Expertgruppen fungerar också som remissinstans för frågor som faller inom vårt kompetensområde.

 

 

SCAWs vision

 

"Välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för detta"

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: josefina.zidar@gmail.com