SLU Partnerskap Alnarp

Senast ändrad: 27 oktober 2022
Baksidan på slottet i Alnarp.

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård.

Syftet är att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling. Detta görs genom att skapa kreativa mötesplatser där behov, samverkansmöjligheter och projektidéer diskuteras och förverkligas på ett för parterna fruktbart sätt. Men också genom att ge stöd för kunskaps- och kompetensutveckling och att sprida den kunskap som produceras inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp. 

SLU Partnerskap Alnarp startade år 2004 och har idag omkring 90 medlemmar.

Aktiviteter

  • Forskning för konkurrenskraft - Initiering och gemensam finansiering av FoU-projekt från fakulteterna och partners tillsammans.

  • Mötesplatser för idé- och kunskapsutbyte - Seminarier, workshops och exkursioner om aktuella frågor skapar grogrund för samverkan.

  • Utveckla studentkontakten - Examensarbeten och mentorprogram.

  • Resultatspridning och kunskapskommunikation - via nyhetsbrev, hemsida med databas, faktablad, rapporter, vetenskapliga artiklar, samt sociala medier.


SLU Partnerskap Alnarp har bidragit i en tidig fas till flera projekt som växt till större verksamheter, exempelvis Tillväxt Trädgård, Swedish Center for Agricultural Business Management - Kompetenscentrum Företagsledning, Swedish Surplus Energy Collaboration och Crops4Biogas.

Ladda hem foldern om SLU Partnerskap Alnarp.

Ladda hem protokoll från styrgruppsmöten och arbetsutskottsmöten.

Fokus för SLU Partnerskap Alnarp för 2022 och 2023

  • Att öka mötesplatsaktiviteter och initiering av projekt särskilt inom centrala frågeställningar för primärproduktionen
  • Att utveckla och tydliggöra partnerskapets bidrag till att stärka SLUs forskning och forskarutbildning
  • Att öka interaktionen mellan partners och SLUs utbildningar/studenter för att stärka utbildningskvalitet och sektorns kompetensförsörjning
  • Att utveckla kommunikation av kunskap och resultat så att partnerskapet upplevs relevant och bidrar till kompetensutveckling i sektorn
  • Att utveckla partnerskapets organisation och arbetssätt för tydlighet och god resurshushållning

Fakta:

SLU Partnerskap Alnarps vision

SLU Partnerskap Alnarp är den självklara mötesplatsen mellan SLU, näringsliv och samhälle med inriktning mot jord, skog, djur och trädgård. Samarbetet leder till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidrar till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. Parterna upplever tydlig nytta av de aktiviteter som SLU Partnerskap Alnarp initierar och genomför.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53