SLU Partnerskap Alnarp 2021

Senast ändrad: 08 april 2022

Flera av de stora samhällsutmaningarna och vägen till hållbar samhällsutveckling kan bara lösas genom att tillvarata potentialen i den biologiska produktionen och tillhörande branscher. Under det gångna året har klimatdebatten intensifierats med många kopplingar till de gröna näringarna. Det är stora omställningar som krävs för att möta nya förutsättningar för att bedriva jordbruk, skogsbruk och trädgårdsproduktion och samhällets nya och ökade behov av biobaserade material, förnyelsebar energi, livsmedel och ekosystemtjänster. Tillgång till kunskap baserad från forskning och beprövad erfarenhet är avgörande för att lyckas.

Personal och roller

Personal

Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare
Jeanette Donner, administrativt stöd
Camilla Zakrisson Juhlin, kommunikatör
Parvin Mazandarani, webbpublicering
Jan Larsson, sekreterare
Aria Farahi Nobarian, ekonom/beslutsstöd
Ulrika Lindblad, ekonomiadministratör

Styrgrupp

Håkan Schroeder – ordförande, dekan LTV-fakulteten SLU
Göran Ståhl – vice ordförande, dekan S-fakulteten SLU
Jan Larsson, sekreterare, SLU
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Maria Hofvendal-Svensson, LRF
Marcus Söderlind, LRF Trädgård
Desirée Börjesdotter, Nordic Beet Research
Peter Ask, Sveaskog
Agneta Lilliehöök, Tejarps förlag
Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare,
SLU Partnerskap Alnarp
Kristina Santén, enhetschef samverkan och utveckling, SLU

Styrgruppen träffas 3 ggr/år (april, augusti och november). I april och november tas beslut om de inkomna ansökningarna som har inkommit 15 februari respektive 15 oktober. Augustimötet ägnas huvudsakligen åt
strategiska frågor.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet (AU) har haft möte 9 ggr under 2021 och består av SLU-anställda; dekan LTV-fakulteten, enhetschef för samverkan och utveckling, verksamhetsledare, kommunikatör, administratör, sekreterare och ledamot med rektors samverkansuppdrag placerad vid S-fakulteten i Alnarp.

Syftet med arbetsutskottet är att följa upp verksamhetens löpande arbete och handlägga ansökningsärenden om aktivitetsstöd med en begränsad budget så som workshops, seminarier och examensarbeten.

Ämnesgrupper

Det finns sju ämnesgrupper och består av partnersorganisationer och forskare från SLU. Ordförande i varje ämnesgrupp är medlem i styrgruppen. Varje ämnesgrupp har en ämnesgruppskoordinator som är SLU-anställd.

Ämnesgrupperna har haft två möten under året med syfte att:

  • Vara en mötesplats och ett diskussionsforum
    mellan partnersorganisationernas representanter
    och forskare på SLU i Alnarp
  • Diskutera programmål för gruppens verksamhet
    och initiera aktiviteter
  • Prioritera forskningsansökningar

Ämnesgrupp Trädgård

Marcus Söderlind, LRF Trädgård, ordförande
Susanna Lundqvist, SLU, koordinator

Ämnesgrupp Växtodling

Desirée Börjesdotter, Nordic Beet Research,
ordförande
Vakant, koordinator

Ämnesgrupp Marknad och Management

Carl-Otto Swartz, SLU, ordförande
Jan Larsson, SLU, koordinator

Ämnesgrupp Skog

Peter Ask, Sveaskog, ordförande
Henrik Böhlenius, SLU, koordinator

Ämnesgrupp Djur

Maria Hofvendal-Svensson, LRF, ordförande
Oleksiy Guzhva, SLU, koordinator

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror

Pär-Johan Lööf, Lantmännen, ordförande
Sven-Erik Svensson, SLU, koordinator

Ämnesgrupp Kommunikation

Agneta Lilliehöök, Tejarps förlag, ordförande
Jan Larsson, SLU, koordinator

Finansiering

I anslagsfördelningen för 2021 tilldelades SLU Partnerskap Alnarp statsanslag på 2,04 MSEK för ordinarie plattformsverksamhet från LTV-fakulteten. Till verksamheten tillkom 1,66 MSEK från externa partnersföretag eller organisationer genom årliga avgifter. För medfinansiering till beviljade FoU-projekt tilldelades statsanslag på 3,5 MSEK från LTV-fakulteten. Partners som medverkar i FoU-projekten bidrar med minst lika mycket till finansieringen av dessa.

Beviljade projekt

Ämnesgrupp Trädgård

Nyttodjurparker för multipla ekosystemtjänster vid äppelodlingar (1335) (Medel från Wiklands fond)
Sökande: Lotta Fabricius Kristiansen, institutionen för människa och samhälle
Partners: Kiviks musteri AB, Fritidsodlingen Riksorganisation

Framtagning av lokalproducerad kretsloppsnäring (1346)
Sökande: Beatrix Alsanius, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Alnarp Food Tech Ekonomisk förening

Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer – fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 1.(1342)
Sökande: Lena Ekelund Axelson, institutionen för människa och samhälle
Partners: LRF Trädgård

Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer – fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 2
(1375) (inkl medel ur Wiklands fond)
Sökande: Lena Ekelund Axelsson, institutionen för människa och samhälle
Partners: LRF Trädgård

Sustainable cultivation of berries and tomatoes for disease control, increased yield and shelf-life using probiotics for human use (1380)
Sökande: Ramesh Vetukuri, institutionen för växtförädling
Partners: Nelson Garden AB

Ämnesgrupp Växtodling

Kartläggning av somaklonal variation i potatis vid användandet av CRISPR-Cas9 (1333)
Sökande: Mariette Andersson, institutionen för växtförädling
Partners: Lyckeby Starch AB

Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver? (1336)
Sökande: Åsa Lankinen, institutionen för växtskyddsbiologi
Partners: Lantmännen SW Seed

Odlingssystem för robotisering och automation av singulär ogräsbekämpning, med täta bestånd av radodlade grödor för maskinell skörd (1340)
Sökande: Lotta Nordmark, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Arvalla AB

Skördeeffekter i sockerbetor 2021 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1345)
Sökande: Sven-Erik Svensson, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: The Absolut Company, Nordic Sugar AB

Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver (1373)
Sökande: Åsa Lankinen, institutionen för växtskyddsbiologi
Partners: Lantmännen SW Seed, Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Svensk odling av sojabönor för grönskörd (1378)
Sökande: Helena Persson Hovmalm, institutionen för växtförädling
Partners: Foodhills AB

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror

Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion (1334)
Sökande: Carl-Otto Swartz, enheten för samverkan och utveckling
Partners: SLF

Kartläggning av nedbrytningsprocessen hos FiberCell-pappersmaterial (1341)
Sökande: Sammar Khalil, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Björkemar Construction & Consulting BCC AB

Ämnesgrupp Djur

Tillämpning av en uppdaterad klövverkningsrutin i moderna mjölkstall (1377)
Sökande: Frida Åkerström, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Skånesemin

Ämnesgrupp Marknad och Management


Lantbrukets företagsledning och digitalisering (1379)
Sökande: Per Hansson, institutionen för människa och samhälle
Partners: Landshypotek AB, Lantmännen SW Seed

Ämnesgrupp Skog

Stackmyror och generell hänsyn (1329)
Sökande: Emma Holmström, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Partners: Sveaskog

Genetisk variation, klimatanpassning och skadebild hos ek i etableringsfasen (1332)
Sökande: Jörg Brunet, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Partners: Skogforsk, Skogsstyrelsen region syd

Coachning av maskinlag ökar effektiviteten vid stubbehandling (1339)
Sökande: Jonas Rönnberg, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Partners: Interagro Skog AB

Identifiering av betes resistenta lövträdsplantor – en metod utveckling inför framtiden förädlingsprogram (1301 och 1386)
Sökande: Henrik Böhlenius, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Partners: Skogforsk

Brandbegränsning genom lövträd och vatten i landskapet (1371)
Sökande: Emma Holmström, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Partners: Skogsstyrelsen Region Syd

Hur utvecklas plantor som är behandlade med beläggningsskydd mot snytbaggar i skogliga planteringar? (1374)
Sökande: Karin Hjelm, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Partners: Södra Skogsägarnas ek för

Rapporterade projekt

Nya grepp för digitalisering av mjölkproduktionen för ökad nytta för rådgivning och producenter (1129)
Sökande: Anders Henrik Herlin, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Skånesemin

Test av belastningsfördelning på underlag med olika mjukhetsgrad och spaltöppningar för nötkreatur (1008)
Sökande: Christer Bergsten, tidigare institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning

SMS; framtidens växtskydd i en biocirkulär ekonomi (1188)
Sökande: Sammar Khalil, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Eriksgården i Sjöbo AB, Stiftelsen Lantbruksforskning

Identifiering av hänsynsträd med hjälp av höjddataraster (1239)
Sökande: Matts Lindbladh, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Partners: Skogforsk

Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer – fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 1.(1342)
Sökande: Lena Ekelund Axelson, institutionen för människa och samhälle
Partners: LRF Trädgård

Anpassning andelen av gran i blandat ekskogar i Sverige för att förbättra skogens uthållighet under framtidens klimat (917)
Sökande: Igor Drobyshev, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion (925)
Sökande: Helene Larsson Jönsson, institutionen för biosystem och teknologi
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Äppelriket Österlen ek. för.

Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; Minskar rillning halkrisken på betonggolv? (1093)
Sökande: Christer Bergsten, tidigare insitutionen för biosystem och teknologi
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Skånemejerier AB

Publikationer

inom ramen för SLU Partnerskap Alnarps beviljade projekt.

Faktablad

Blix Germundsson, Lisa, 2021. Vad är AKIS? SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:20

Blix Germundsson, Lisa, 2021. What is AKIS? SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:11

Dahlin, Anna & Hultberg, Malin, 2021. Odling av matsvampen maitake. SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:5

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria and Barreiro, Ana and Olofsson, Jenny, (2021). Det fleråriga spannmålet Kernza™ som ett element i växtföljden: En pilotstudie om metoder för att bryta beståndet och dess förfruktseffekter på rödbeta. SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:16

Herlin, Anders Henrik & Gullberg, Linn, 2021. Utmaningar med digitalt förändringsarbete – erfarenheter från introduktion av ett nytt enhetligt rapporteringssystem i mjölk- och köttproduktionen. SLU, LTVfakultetens faktablad; 2021:6

Khalil, Sammar & Samad, Samia & Uggla, Madeleine, 2021. Biocirkulär ekonomi i trädgårdsnäringen med svampkompost i jordgubbsodling. SLU, LTVfakultetens faktablad, 2021:4

Lankinen, Åsa & Hederström, Veronica & Anderbrant, Olle & Svensson, Glenn P. & Rundlöf, Maj & Larsson, Mattias, 2021. Integrerat växtskydd i vitklöverfröodling: flytta fält mellan år för att minska angrepp av fröätande skadegörare. SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:7

Olsson, Anne-Charlotte & Magnusson, Madeleine, 2021. Proteinkvalitet i grönjuice och grönprotein extraherad från vallbiomassa i pilotanläggningen inom projektet Växtproteinfabriken i Alnarp. SLU, LTVfakultetens faktablad; 2021:3

Persson Hovmalm, Helena & Prade, Thomas, 2021. Mellangrödors potential som proteinkälla. SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:12

Rumpunen, Kimmo & Nybom, Hilde, 2021. Flera nya utländska äppelsorter har bra kvalitet men är känsliga för sjukdomar. SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:9

Rumpunen, Kimmo & Nybom, Hilde, (2021). Många cideräppelsorter är känsliga för skorv men ger unik arom. SLU, LTV-fakultetens faktablad, 2021:8

Examensarbeten/självständiga arbeten

Isaksson, Joakim, (2021). Conservation Management in Riparian Zones – a follow up of the Nissan water management agreement. Självständigt arbete. (1305) Partner: Sveaskog

Olofsson, Jenny, (2021). Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden. Självständigt arbete. (1292)

Bergkvist, John, (2019). Growth and timber quality evaluation of 33 European beech (Fagus sylvatica L.) provenances from a site in Southern Sweden. Självständigt arbete. (1248)

Omer Hafeez Malik, (2020). Urban Farming: Production comparison of Basil and Oak Leaf lettuce in two hydroponic growing systems. Självständigt arbete. (1293)

Erik Kûgler, (2020). Screening assays for assessing resistance of European larch to larch canker disease. Partner: Skogforsk Självständigt arbete. (1262)

Pernilla Edströmer, (2020). Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor. Självständigt arbete. (1290)

Madeleine Nilsson, (2020). Sockerbetors motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet Nordic Sugar AB. Självständigt arbete. (1220)

Aktiviteter

19 januari – Marknaden förändras – förändras du?

27 januari – Alnarpskonferensen; ekonomi i jordhälsa

4–5 februari – Brassica-konferens 2021

5 februari – Företagets produktionsprocesser – blir vi mer effektiva?

10 februari – Vallfrökonferens 2021

11 februari – Lokala baljväxter, samverkan i hela värdekedjan

11 februari – Att lyckas med export

15 februari – Innovationsprocessen i små företag

23 februari – Strategier för ägarskifte

10 mars – Växtodling i framkant

20 maj – Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken

31 maj–2 juni – IX Internationellt Symposium Ljus i Hortikultur

26 augusti – SUF sommarmöte

1 september – Vad säger resultat & balansräkning

3 september – Företagets verksamhetsgrenar: Vad går bra?

7 september – Så hittar du flaskhalsarna i din affär

21 september – Visualisera visionen och sätt målen!

24 september – Logistik & distribution av livsmedel!

1 oktober – Frukostseminarium 2021; Petter Krantz, Loarps gård

12 oktober – Alnarps Grisdag

14 oktober – Fältvandring i klimatsmarta mellangrödor

27 oktober – Fältvandring: Mer vall på slätten hos Magnus Eriksson i Löderup

27 oktober – Integrerad fisk- och växtproduktion

9 november – Alnarps Mjölkdag

18 november – Lantmästardagen 2021

2 december – Alnarps Nötköttsdag

7–8 december – Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens i Växjö

Kommunikation

10% ökning av visningar av www.slu.se/partnerskap-alnarp

21 nyheter har publicerats under året

738 prenumeranter på nyhetsbrev som utkommit 9 gånger under året. Under året har nytt nyhetsbrevsystem, Mailchimp, införts

10% fler följare på Facebook

25 artiklar i media nämner SLU Partnerskap Alnarp eller ingående projekt

Året som gått 2021

SLU Partnerskap Alnarps verktygslåda bidrar till att öka forskningens kunskapsbidrag till utvecklingen i samhället samtidigt som forskningens- och utbildningarnas kvalitet och relevans kan stärkas. Partnerskapets dialogaktiviteter är viktiga för att identifiera kunskaps- och utvecklingsbehov, samt skapa kontakter och projekt som för samman och utvecklar nya kunskaper och idéer. Framgången och verksamhetens innehåll är helt beroende av ett engagemang från representanter för partners liksom forskare, lärare och studenter inom universitetet. Under året har t ex klimatfrågeställningar diskuterats under seminariet Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken och Fältvandring i klimatsmarta mellangrödor. Ekonomisk hållbarhet är ett annat tema med aktiviteter som Företagets verksamhetsgrenar: Vad går bra? och Företagets produktionsprocesser - blir vi mer effektiva? Marknaden efterfrågar nya produkter seminarier och workshops som t ex Lokala baljväxter, samverkan i hela värdekedjan och Integrerad fisk- och växtproduktion där möjligheter och utmaningar diskuterats. Några aktiviteter är årligen återkommande som t ex Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens i Växjö vilka ger värdefulla möjligheter till kontinuerligt kunskapsutbyte och nätverkande mellan olika aktörer i kunskaps- och innovationssystemet. Dessa aktiviteter bidrar också till det livslånga lärandet.

Partnerskapets verktygslåda och tillgång till kompetens inom SLU och hos partners gör det möjligt att skapa framdrift från behov och idéer till konkreta aktiviteter som leder till utveckling. Det sker genom t ex fokuserade dialogaktiviteter och projekt som kan utveckla och undersöka frågeställningar och möjligheter. Eller genom t ex examensarbeten med studenter eller forskningsprojekt tillsammans med forskare på SLU. Huvudparten av projekten bidrar till ämnesmässig kunskapsutveckling som i ett relativt kort tidsperspektiv också kan omsättas i praktiken. Två exempel under året är Tillämpning av en uppdaterad klövverkningsrutin i moderna mjölkstall och Hur utvecklas plantor som är behandlade med beläggningsskydd mot snytbaggar i skogliga planteringar? Projektet Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer - fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen syftar till att utveckla former för ännu effektivare samverkan mellan aktörer i kunskaps- och innovationssystemet. Det senare genomförs inom forskarstudier.  Forskarutbildning är en viktig investering i framtiden både för akademi och näringsliv och i ytterligare ett projekt som initierats under 2021 inom förädling av rödklöver ingår en doktorand. Till nytta för både akademi och praktik vilket också är en av grundtankarna med SLU Partnerskap Alnarp – samskapande för att skapa mervärden!

När vi nu lagt 2021 bakom oss ser vi fram emot ett nytt intressant år. Välkomna att höra av er till någon av oss som arbetar med att utveckla och stödja partnerskapet eller någon av kontaktpersonerna hos våra partners så skapar vi nya möjligheter tillsammans.

Relaterade sidor: