SLU Partnerskap Alnarp 2020

Senast ändrad: 27 maj 2021

Året som gått 2020

2020 blev året som utvecklade vårt sätt att mötas på kontoret, seminarier och i workshops. De digitala har varit det nya normala. Tekniken utvecklades snabbt och så även kunskapen hos våra medarbetare, forskare och partners. Sammankomsterna har överlag fått goda betyg i de uppföljningar som har gjorts, men de sociala inslagen saknas så klart. Under året har 25 större projektansökningar beviljats vid 2 tillfällen av styrgruppen. Inom projekten främjas ett livslångt lärande. Detta gör vi i projekten genom att på olika sätt informera om projektresultat, till exempel genom nyhetsbrev, forskare som deltar på seminarier/konferenser samt genom att spela in föreläsningar/presentationer och lägga ut dem på webben och på så sätt göra SLU:s forskning tillgänglig.

Projekten och vår verksamhet inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp kan även ses ur ett större perspektiv och kopplas till övergripande nationella och globala mål så som Agenda 2030. Projekt inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp och forskningskommunikation främjar framförallt ett hållbart jordbruk genom att visa på hur landsbygdsföretagare på bästa sätt kan utveckla hållbar odling, djurhållning och skogsbruk vilket mål 2 i Agenda 2030 lyfter fram.

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser, bland annat forskas det kring syrefri lagring av äpplen inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp och på så sätt bidrar vi att nå mål 12 i Agenda 2030 men också till den svenska livsmedelsstrategin.

Under året har även flera projekt beviljats medel för att bidra till att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser samt främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, vilket lyfts i Agenda 2030 mål 13 och 15. Bland annat studeras mellangrödor och hur de ger ett markkolsbidrag, odling av råvaror hos partners för att de ska vara hållbart odlade samt hållbart skogsbruk i södra Sverige.

Ladda ner statistikbilaga (pdf)

Utvärdering av industriell symbios

Konkurrera med kvalitet

Sötpotatis - ny gröda för Sverige

Personal och roller

Personal och roller 

Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare 

Jeanette Donner, administrativt stöd 

Camilla Zakrisson Juhlin, kommunikatör 

Jan Larsson, sekreterare 

Lena Eskilsson (tom…) sedan Aria Farahi Nobarian, ekonom/beslutsstöd

Ulrika Lindblad, ekonomiadministratör

Styrgrupp 

Håkan Schroeder – ordförande, dekan LTV-fakulteten SLU 

Göran Ståhl – vice ordförande, dekan S-fakulteten SLU 

Jan Larsson, sekreterare, SLU 

Pär-Johan Lööf, Lantmännen 

Maria Hofvendal-Svensson, LRF 

Marcus Söderlind, LRF Trädgård 

Desirée Börjesdotter, Nordic Beet Reserach 

Peter Ask, Sveaskog 

Agneta Lilliehöök, Tejarps förlag 

Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp 

Kristina Santén, enhetschef Samverkan och utveckling, SLU 

Styrgruppen träffas 3 ggr/år (april, augusti och november). I april och november tas beslut om de inkomna ansökningarna som har inkommit 15 februari respektive 15 oktober. Augustimötet ägnas huvudsakligen åt strategiska frågor.  

Arbetsutskott 

Arbetsutskottet  (AU) har haft möte 10 ggr under 2020 och består av SLU-anställda; dekan, enhetschef för Samverkan och utveckling, verksamhetsledare, kommunikatör, sekreterare och samverkanslektor skog. Syftet med arbetsutskottet är att följa upp verksamhetens löpande arbete och handlägga ansökningsärenden med en begränsadbudget så som workshops, seminarier och examensarbeten.  

Ämnesgrupper

Det finns sju ämnesgrupper och består av partnersföretag och forskare från SLU. Ordförande i varje ämnesgrupp är medlem i styrgruppen. Varje ämnesgrupp har en ämnesgruppskoordinator som är SLU-anställd. Ämnesgrupperna har haft två möten vardera under året med syfte att: 

  • Vara en mötesplats och ett diskussionsforum mellan partnersföretagens representanter och forskare 
  • Diskutera programmål för gruppens verksamhet och initiera aktiviteter 
  • Prioritera forskningsansökningar 

Läs mer om ämnesgrupperna

Ämnesgrupp Trädgård 2020

Marcus Söderlind, ordförande 

Susanna Lundqvist, sekreterare 

Susanna har även uppdrag inom SLU Horticulture – LTV-fakultetens grupp för ämnesområde Trädgård. 

Ämnesgrupp Växtodling 2020

Desirée Börjesdotter, ordförande 

Vakant, sekreterare 

Ämnesgrupp Marknad och Management 2020

Carl-Otto Swartz, ordförande 

Jan Larsson, sekreterare 

Ämnesgrupp Skog 2020

Peter Ask, ordförande 

Henrik Böhlenius, sekreterare 

Ämnesgrupp Animalieproduktion 2020

Maria Hofvendal-Svensson, ordförande 

Anne.-Charlotte Olsson, sekreterare 

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror 2020

Pär-Johan Lööf, ordförande 

Sven-Erik Svensson, sekreterare 

Ämnesgrupp kommunikation 2020

Agneta Lilliehöök, ordförande 

Jan Larsson, sekreterare 

Finansiering

I anslagsfördelningen 2020 tilldelades SLU Partnerskap Alnarp statsanslag på 2.0 MSEK för ordinarie plattformsverksamhet. Till verksamheten tillkom 1,6 MSEK från externa partnersföretag. För medfinansiering till beviljade FoU-projekt tilldelades statsanslag på 3,5 MSEK.

Beviljade projekt

Ämnesgrupp Trädgård 

Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genkontrollteknik för hållbar kontroll av potatis senblås och grå mögel på jordgubbar (1317) 
Sökande: Ramesh Vetukuri  
Partners: Potatisodlarna, Nelson Garden AB  

Karaktärisering av svamppopulationer utanpå äppelfrukter från ekologiska och konventionella svenska odlingar, före och efter lagring. (Medel från Wiklands fond) 
Sökande: Firuz Odilbekov 
Partners: Äppelriket Österlen ek. för, Statens Jordbruksverk 

Molekylära tester av utsädets skjutkraft 
Sökande: Beatrix Alsanius 
Partners: Lantmännen SW Seed 

Innovation för hållbar bladluskontroll i en tid utan neonikotinoider: från fruktträd till åkermark 
Sökande: Teun Dekker 
Partners: Nordic Sugar AB, Kiviks Musteri AB, Stiftelsen Lantbruksforskning 

Sortprovning på vinsorters anpassning till kallare klimat 
Sökande: Lotta Nordmark 
Partners: Kullabergs Vingård 

Ämnesgrupp Växtodling 

IPM för hållbara strategier för bekämpning av torrfläcksjuka i potatis (1309) (Medel från Hemmesdyngefonden) 
Sökande: Erland Liljeroth  
Partners: Lyckeby Starch AB  

Glutenstyrka och Bakningskvalitet i Utvalda vetelinjer med främmande kromosomfragment (1310) 
Sökande: Elaine Ceresino  
Partners: Lantmännen SW Seed  

Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårspannmål (från Hemmesdyngefonden) 
Sökande: David Hansson 
Partners: Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne 

Svensk odling av sojabönor för grönskörd (från Hemmesdyngefonden) 
Sökande: Helena Persson Hovmalm 
Partners: Food Hills AB 

Skördeeffekter i sockerbetor 2020 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (från Hemmesdyngesfonden) 
Sökande: Sven-Erik Svensson 
Partners: Nordic sugar AB, The Absolute Company, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne 

Fältstudie för att testa effektiviteten hos bakteriella biokontrollmedel vid kontroll av sjukdom på senblight på potatis 
Sökande: Ramesh Vetukuri 
Partners: Potatisodlarna 

Mot hållbar kakaoproduktion i Västafrika: Genetiska identitets- och mångfaldsstudier med KASP-SNP (1318) 
Sökande: Laura Grenville-Briggs Didymus  
Partners: ScanBi Diagnostics AB 

Ämnesgrupp Animalieproduktion 

Förekomst av Treponema spp. i mjölkkobesättningar som orsak till ett smittsamt klöveksem - komplettering av SLF-projektet ´Gödselfiber som strö´ (1303) 
Sökande: Knut-Håkan Jeppsson  
Partners: Hushållningssällskapet Halland  

Hur påverkar olika golvsystem i gångar i liggbåsstallar hållbarheten hos kor 
Sökande: Evgenij Telezhenko 
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Skånemejerier ek för 

SustAinimal - WP6 SYD om djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft (1350)
Sökande: Anders Herlin
Partners: Hushållningssällskapet Skåne

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror 

Klimatpåverkan på brödkvaliteten i vårvete: validera nya proteinkvalitetsmetoder med bakning (1315) 
Sökande: Ramune Kuktaite  
Partners: Lantmännen SW Seed  

Utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen 
Sökande: Faraz Muneer 
Partners: Nelson Garden AB 

Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing 
Sökande: Li-Hua Zhu 
Partners: Lantmännen SW Seed 

Miljövänlig hydrolys för att skapa innovativ kvalitet i gluten 
Sökande: Elaine Ceresino 
Partners: Svenska Lantmännen Ek För 

Rusta för torkan - en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion 
Sökande: Thomas Prade 
Partners: RISE, LRF Gotland 

Nya metoder för användning av Neutroner och röntgenstrålar för undersökning av vetekvalité under varierande klimat 
Sökande: Ramune Kuktaite 
Partners: Lilla Harrie Valskvarn AB 

Ämnesgrupp Skog 

Markförhållandens påverkan på poppel och björkens produktionsförmåga (1301) 
Sökande: Henrik Böhlenius  
Partners: Skogforsk, Södra Skogsägarna ek för, Persson f:N B AB  

Stormfasta beståndskanter (1311) 
Sökande: Urban Nilsson  
Partners: Skogsstyrelsen Region Syd  

Behandling av tallplantor mot bete av rådjur och hjort. En metodstudie. 
Sökande: Urban Nilsson 
Partners: Sveaskog 

Hur mycket av pergamentsvampen är egentligen levande vid stubbehandling i praktiken? 
Sökande: Jonas Rönnberg 
Partners: Interagro Skog AB 

Drönare - ett vapen mot dyr rotröta 
Sökande: Youssef Khaled 
Partners: Södra Skogsägarna ek för 

Ämnesgrupp Marknad och Management 

Ekonomin i svensk vinodling och vinmakeri (1308) (Medel från Wijklands fond) 
Sökande: Jan Larsson 
Partners: Kullabergs vingård, Statens Jordbruksverk  

Publikationer

Rapporter

Olsson, A.-C., Schild, S.-L.A., Rørvang, M, V., 2020. Management i kostnadseffektiva ESF (electronic sow feeding) - system till dräktiga suggor för bibehållen djurvälfärd. Rapport. LTV-fakulteten 2020:3. 

Faktablad

Schild, S.-L., Lindqvist, A., Olsson, A.-C., 2020. Tillskott av hösilage i ett inhysningssystem med elektronisk utfodring (ESF ) av dräktiga suggor. LTV-fakultetens Faktablad. 2020:13.

Helen O. Thompson, Gun Hagström Och Malin Hultberg, 2020. Utveckling av nya växtbaserade livsmedel - effekt av mjölksyrafermentering, LTV-fakultetens Faktablad 2020:5

Examensarbeten/självständiga arbeten

Arlauskas, Mikas, 2020. Difference in Aluminum tolerance of Populus genotypes – Development of methodology for identification of poplar genotypes suitable for acidic forest land. Självständigt arbete.

Dahlin, Sanna and Karlsson, Malin, 2020. Faktorer som påverkar kornas liggbeteende : en beteendestudie kring liggbåsets utformning med hänsyn till kornas naturliga beteenden. Självständigt arbete. 

Danielsson, Lukas, 2020. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige. Självständigt arbete. 

Jastrzebska, Ewa Zuzanna, 2020. Poplar for biodiversity? : comparison of lichen communities in stands of Balsam poplar, Hybrid larch, Silver birch and Norway spruce.Självständigt arbtete.

Jonasson, Elin, 2020. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna. Självständigt arbete. 

Torstensson, Ellen and Persson, Emelie, 2020. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa. Självständigt arbete. 

Kristjan Täll, 2020. Accuracy of mobile forest inventory application KatamTM Forest : evaluation of accuracy in different forest types and comparison to conventional inventory methods. Självsständigt arbete. 

von Braun, Adrian and Tufvesson, Lukas, 2020. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion. Självständigt arbete. 

Wahlèn, Sofia, 2020. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet. Självständigt arbete.

Aktiviteter

Alnarpskonferensen,27 januari

Lökkonferens, 11 februari

Seminarium om Precisionsodling, 4 mars

Biogas från urbana gräsytor, 18 september (digitalt)

Ta kommandot över dina produkter, 21 september (digitalt, i samarbete med Kompetenscentrum företagsledning (KCF))

Lean i praktiken – maximera kundvärde genom produktionsmanagement, 22 september (digitalt, i samarbete med Kompetenscentrum företagsledning (KCF)

Entreprenörsfrukost med Mattias Espert, 2 oktober (digitalt)

Alnarps Grisdag, 13 oktober (digitalt)

Rapsmästaren, 20 oktober (digitalt)

Alnarps Mjölkdag, 10 november (digitalt)

Alnarps Nötköttsdag, 3 december (digitalt)

Växjö möte, 8-9 december (digitalt)

Kommunikation

  • 39,5% ökning av visningar av www.slu.se/partnerskapalnarp 
  • 12 nyheter har publicerats under året 
  • 757 prenumeranter på nyhetsbrev som utkommit 9 gånger under året 
  • 28% fler följare på Facebook 
  • 15  artiklar i media nämner SLU Partnerskap Alnarp

Diagram över antal godkända projekt åren 2006 till 2020. Diagram. Diagram över godkända projekt år 2006 till 2020 exklusive examensarbeten. Diagram.

Diagram över antal examensarbeten 2006 till 2020. Diagram. Diagram över antal genomförda 2006 till 2020. Diagram.a mötesplatser

 

 

Relaterade sidor: