Första taxeringen 1923-1929

Senast ändrad: 29 mars 2012

Fältbeskrivning

Den första riksskogstaxeringen genomfördes som en linjetaxering på 10 meter breda bälten. Avståndet mellan taxeringslinjerna var mellan 1-20 km och varje linje delades in i 2 km långa beskrivningsenheter.

Resultat från den första taxeringen publicerades som en SOU 1932. Delar av rapporten finns tillgängliga via länkar till höger. (Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-29)

Fältarbetets planlägging och organisation sid. 10-39

   
Instruktion för fältarbetet sid. 212-255    

Beståndsbeskrivning

För varje bestånd inom 2 km linjen beskrevs ägoslag, bonitet, slutenhetsgrad, skogens ålder och struktur, vegetationstyp. Skogstillstånd och dikningsbehov bedömdes.

Klicka på bilden för att se en större bild

 


Stamlista 

Endast tall, gran och björk (bok i de sydligaste länen) särskildes vid stamräkningen. Träd klenare än 15 cm räknades endast på en del av 2 km linjen. Vindfällen och torrskog som ”kunde anses dugliga till ved” registrerades. Sälg, asp, rönn, ädellövträd  m m redovisades gemensamt som "övrigt".

Klicka på bilden för att se en större bild

 


Provträdskort

På vissa utvalda träd gjordes mer noggranna mätningar. Träden borrades och åldersbestämdes. Provträdsundersökningen genomfördes på nästan samma sätt som idag. Provträdsdata från 1920-talet är därför lätt att jämföra med nya data.

Klicka på bilden för att se en större bild

 Kontaktinformation