Om inventeringen

Senast ändrad: 29 mars 2022

Riksskogstaxeringens statistik är en del av Sveriges officiella statistik. Som underlag för statistikproduktionen utför Riksskogstaxeringen en årlig stickprovsinventering i fält av Sveriges landareal, exklusive kalfjäll och bebyggd mark. Riksskogstaxeringen drivs av Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå.

Riksskogstaxeringen 1923-1992

År 1923 startades Riksskogstaxeringen, eftersom man var intresserad av att få en uppskattning av skogens virkesförråd och tillväxt. Sedan dess har vi följt utvecklingen i Sveriges skogar. När den här filmen gjordes 1992 var 70-årsjubileet nära förestående och nu är det inte länge kvar tills Riksskogstaxeringen fyller 100 år.

Inventeringen omfattar alla ägoslag, men det är på skogsmark som den mest omfattande beskrivningen görs. Riksskogstaxeringens främsta syfte är att statistiskt beskriva tillstånd och förändringar i våra skogar. De uppgifter som samlas in kan indelas i fem block:

Ståndortsinventering
Registrering av variabler som beskriver växtplatsens egenskaper. Uppgifterna används bland annat för att skatta växtplatsens bonitet.

Arealinventering
Registrering av variabler som beskriver det växande beståndet samt utförda och föreslagna åtgärder.

Förrådsinventering
Tillsammans med arealinventeringen är detta Riksskogstaxeringens grundläggande arbetsmoment. Inventeringen ger underlag för skattning av virkesförråd, trädslagssammansättning, åldersfördelning och tillväxt. Praktiskt innebär detta att levande och döda träd på provytan klavas och att ytterligare mätningar och bedömningar görs på provträd och död ved.

Flora- och faunainventering
Inbegriper detaljerad inventering av växter, räkning av blåbär och lingon, samt inventering av specifika objekt, exempelvis hackspettsspår och myrstackar.

Stubbinventering
Den årliga avverkningen uppskattas genom beskrivning av utförda avverkningar och klavning av stubbar.

Design
År 1983 infördes permanenta trakter, dvs. kluster av provytor, i Riksskogstaxeringens design som komplement till de tillfälliga trakterna. Permanenta trakter medför ökad precision i skattningar av förändringar. Fem års återinventeringsintervall tillämpas för de permanenta trakterna. Två tredjedelar av stickprovet utgörs av permanenta trakter och resten är tillfälliga. Varje år inventeras totalt cirka 11 000 förrådsprovytor, dvs. de ytor som ger underlag för skattningar av virkesförråd och tillväxt. Den sammanlagda provytearealen på produktiv skogsmark är cirka 130 hek- tar
per år, vilket innebär att inte mer än 0,006 ‰ av den produktiva skogsmarksarealen inventeras. Fältarbetet utförs av 15 taxeringslag.
Integrerat med Riksskogstaxeringens fältarbete utförs Markinventeringen på permanenta provytor. Där utförs en noggrann beskrivning av mark-förhållandena med tio års återinventeringsintervall. För denna inventering ansvarar Institutionen för Mark och Miljö, SLU, Uppsala. 

Tillgängliggörande av statistiken
Statistik från Riksskogstaxeringen redovisas på vår hemsida, i vår tryckta årsbok Skogsdata och i vetenskapliga artiklar. Dessutom tas resultat fram på uppdragsbasis. Via vårt interaktiva verktyg TaxWebb kan allmänheten göra sina egna analyser och rapporter med statistiken. Information och nyheter om Riksskogstaxeringen finns på vår hemsida och resultat och statistik via PxWeb är tillgängligt i ett flertal format
inklusive hämtningsbart API.


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef vid Riksskogstaxeringen Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052