Skogsmark

Senast ändrad: 01 september 2022
Skogsmark

Skogsmark är ett begrepp som definieras i den svenska skogsvårdslagen. Definitionen motsvarar den definition som FN:s Food and Agriculture Organization (FAO) tagit fram och som är internationellt vedertagen. Skogsmark definieras som all mark som bär skog eller utan produktionshöjande åtgärder har förutsättningar att bära skog med en höjd av minst 5 m och med en kronslutenhet på minst 10 procent.

Läs mer

Det finns idag 27,9 miljoner hektar skogsmark i Sverige varav cirka 25 miljoner hektar är nedanför gränsen för fjällnära skog. Riksskogstaxeringens uppgifter om träd inkluderar, från och med inventeringsåret 2016 även träd i fjällen. Alla uppgifter avseende skogsmark som presenteras i detta avsnitt är inklusive arealer inom såväl frivilligt som formellt skyddade områden.

Åldersfördelningen i Sveriges skogar, inklusive skog i fjällen, visar att arealen i åldersklassen 41–60 år är den vanligast förekommande, 16,7 procent. Många arter är knutna till gammal skog. Det finns idag totalt cirka 3,5 miljoner hektar skog äldre än 140 år i landet, vilket motsvarar 12,7 procent av den totala skogsmarksarealen. Denna typ av skog förekommer mest i Norrland där den utgör en betydande del av skogsmarks-
arealen (cirka 18 procent i norra Norrland och 15 procent i södra Norrland). Särskilt i Götaland är förekomsten av skog över 140 år liten, endast cirka 3 procent.

Virkesförrådet på skogsmark domineras av tall och gran. Av det totala virkesförrådet på 3 531 miljoner m³sk svarar tall och gran för cirka 40 procent vardera. Mängden död ved i skogslandskapet är ett etablerat nyckelmått för att bedöma förutsättningar för biologisk mångfald (se t.ex. Samuelsson & Ingelög 1996). Många arter är beroende av död ved i olika nedbrytningsstadier
och sammantaget är avsaknaden av död ved ett av de främsta hoten mot skogslevande arter som är upptagna i den svenska Rödlistan (SLU, 2020b). För hela landet uppskattas volymen död ved på all skogsmark i hela landet till 266 miljoner m³ eller 9,5 m³ per hektar. Om död ved i fjällen undantas så har volymen död ved ökat med nästan 30 procent sedan 2005, från 204 till 262 miljoner m3. Drygt hälften av den döda veden klassas som hård död ved och resten som nedbruten.

Den totala mängden torrsubstans i levande träd i Sveriges skogsmark är en nyckelsiffra i landets klimatarbete och uppgår till 2 644 miljoner ton TS.

Angående täckning av fältskikts- och bottenskiktsvegetation på skogsmark, exklusive skogsmark i fjällen, kan man se att Sveriges mest utbredda skogsmarksart är väggmossa som täcker cirka 20 procent av skogsmarksarealen. Resultaten visar även att renlavar har störst täckning i Svealand och att skogsmarksarealen i Götaland till betydligt större del täcks av gräs jämfört med i Norrland.

För bärproduktion kan det noteras att 2021 låg något över genomsnittet de senaste fem åren för både blåbär och  lingon med en bärproduktion på 381 tusen ton blåbär och cirka 411 tusen ton lingon.

 

Tabeller

Utforska tabellerna genom att klicka på tabellnamn. Välj sedan nya tidsperioder, geografiska områden, etc. genom att klicka på ② Välj variabel. Eller  botanisera bland all statistik i vår statistikdatabas. Statistik kan laddas ned i flera format och även hämtas via API.

Arealer

Vegetations- och ståndortsförhållanden

Virkesförråd och trädbiomassa

Tillväxt
 

Skogsskador
 

Figurer / Kartor

 
Virkesförråd och trädbiomassa
Totalt virkesförråd levande träd fördelat på trädslag (2003-idag)
   SOS-logga
Antal levande träd per hektar med en diameter av minst 45cm (2003-idag)
   SOS-logga

 

Om officiell statistik

Om officiell statistik

SLU är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området skogarnas tillstånd och förändring. Läs mer om SLU:s officiella statistik här. För avverkningsstatistiken är Skogsstyrelsen statistikansvarig myndighet för den avverkningsstatistik som Riksskogstaxeringen publicerar. Som statistikansvarig myndighet har SLU bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

SOS-logga

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistika centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Publiceringsplan för officiell statistik

JO0801 - Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
JO0802 - Arealförhållanden
JO0803 - Virkesförråd och trädbiomassa
JO0804 - Årlig tillväxt
JO0805 - Vegetations- och ståndortsförhållanden
JO0806 - Skogsskador

I SCB:s publiceringskalender kan du se aktuella publiceringsdatum. Välj Sveriges Lantbruksuniversitet under "Välj statistikansvarig myndighet".