Skogsmark

Senast ändrad: 05 juni 2019
Skogsmark.jpg

Skogsmark är ett begrepp som definieras i den svenska skogsvårdslagen. Definitionen motsvarar den definition som FN:s Food and Agriculture Organization (FAO) tagit fram och som är internationellt vedertagen. Skogsmark definieras som all mark som bär skog eller utan produktionshöjande åtgärder har förutsättningar att bära skog med en höjd av minst 5 m och med en kronslutenhet på minst 10 procent.

Läs mer

Av det totala virkesförrådet på 3488 miljoner m³sk svarar tall och gran för cirka 40 procent varderaDet finns idag 28 miljoner hektar skogsmark i Sverige varav cirka 27 miljoner hektar finns nedanför fjällen. Riksskogstaxeringens uppgifter inkluderar inte fjällen och därför är de flesta uppgifterna i detta avsnitt presenterade exklusive skogsmark inom fjällen. Alla uppgifter avseende skogsmark som presenteras i detta avsnitt är inklusive arealer inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden.

Åldersfördelningen i Sveriges skogar visar att 41-60 år är den mest förekommande åldersklassen. Många arter är knutna till gammal skog. Det finns idag totalt cirka 3,3 miljoner hektar skog äldre än 140 år i landet, vilket motsvarar 12,2 procent av skogsmarksarealen. Denna typ av skog förekommer mest i Norrland där den utgör en betydande del av skogsmarksarelen (ca 18,3 procent i norra Norrland och 14,4 procent i södra Norrland). Särskilt i Götaland är förekomsten av skog över 140 år liten.

Det totala virkesförrådet på skogsmark uppgår till totalt 3488 miljoner m³sk och domineras av tall och gran som vardera svarar för cirka 40 procent. Mängden död ved i skogslandskapet är ett etablerat nyckelmått för graden av biologisk mångfald (se t.ex. Samuelsson & Ingelög 1996). Många arter är beroende av död ved i olika nedbrytningsstadier och sammantaget är avsaknaden av död ved ett av de främsta hoten mot skogslevande arter som är upptagna i den svenska Rödlistan. För hela landet uppskattas volymen död ved på skogsmark till 238 miljoner m³ eller 8,7 m³ per hektar. Drygt hälften av denna döda ved klassas som hård död ved och resten som nedbruten.

Den totala mängden torrsubstans i träd i Sveriges skogar är en nyckelsiffra i landets klimatarbete och uppgår till 2614 miljoner ton TS på skogsmark.

Angående täckning av fältskikts- och bottenskiktsvegetation på skogsmark kan man se att Sveriges mest utbredda skogsmarksart är väggmossa som täcker cirka 20 procent av skogsmarksarealen. Resultaten visar även att renlavar har störst täckning i Svealand och att skogsmarksarealen i Götaland till betydligt större del täcks av gräs jämfört med i Norrland. För bärproduktion kan det noteras att 2018 var ett ”dåligt” år för både blåbär och lingon med en bärproduktion på knappt 136 tusen ton blåbär samt cirka 52 tusen ton lingon. Detta kan jämföras med 2016 som var ett mycket bra år för både blåbär och lingon mdå produktionen uppgick till omkring 620 tusen ton vardera.

Figurer / Kartor

Arealer

 


Vegetations- och ståndortsförhållanden

 


Virkesförråd och trädbiomassa
Totalt virkesförråd fördelat på trädslag
  
Antal levande träd per hektar med en diameter av minst 45cm
  

 


Tillväxt

 


Skogsskador

 

Om officiell statistik

Om officiell statistik

SLU är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området skogarnas tillstånd och förändring. Läs mer om SLU:s officiella statistik här. Som statistikansvarig myndighet har SLU bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistika centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Publiceringsplan för officiell statistik

JO0801 - Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
JO0802 - Arealförhållanden
JO0803 - Virkesförråd och trädbiomassa
JO0804 - Årlig tillväxt
JO0805 - Vegetations- och ståndortsförhållanden
JO0806 - Skogsskador

I SCB:s publiceringskalender kan du se aktuella publiceringsdatum. Välj Sveriges Lantbruksuniversitet under "Välj statistikansvarig myndighet".


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472