All mark

Senast ändrad: 24 maj 2023
All mark

Enligt Riksskogstaxeringen uppgår Sveriges landareal till 40,7 miljoner hektar varav 27,9 miljoner hektar är skogsmark. Av dessa är 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Riksskogstaxeringen inventerar hela Sveriges areal och redovisar arealskattningar för samtliga ägoslag undantaget söt- och saltvatten. Riksskogstaxeringens inventeringsmoment är mest omfattande på skogsmark och då särskilt på produktiv skogsmark. Sedan 2003 utförs inventeringen även inom formellt skyddade områden och sedan 2016 även upp till kalfjällsgränsen. Produktiv skogsmark är det vanligaste ägoslaget följt av myr (5,0 miljoner hektar), fjäll (4,9 miljoner hektar) och åkermark (2,8 miljoner hektar).

Läs mer

Det totala virkesförrådet i Sverige har ökat kraftig sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar blev tillgängliga.

Vid mitten av 1920-talet uppgick det totala virkesförrådet, inklusive arealer inom dagens skyddade områden, till 1 790 miljoner m³sk för att idag uppgå till 3 601 miljoner m³sk. Det motsvarar en ökning med cirka 101 procent på drygt 90 år.

Omräknat till torrsubstans (TS), en viktig uppgift i klimat-rapporteringssammanhang, uppgår mängden trädbiomassa på all mark, inklusive fjällen, idag till 2 700 miljoner ton TS.

I Sveriges skogar finns mest gran och tall, vilket är naturligt eftersom nästan hela landet ligger inom den boreala regionen. Fram till 1970-talet ökade volymen av framför allt gran och tall. Därefter ökade även volymen lövträd. Samtliga trädslagsgrupper ökade sedan fram till stormarna 2005 och 2007 då granens ökning stagnerade. Ökningen av gran återhämtade sig några år efter stormarna men har nu planat ut och tallen är nu  sett till volym det vanligaste trädslaget i Sverige.

Figurer / Kartor

Arealer
Landarealen fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen (2003-idag)
   SOS-logga
Landarealen fördelad på traditionella ägoslag (2003-idag)
   SOS-logga

 


Vegetations- och ståndortsförhållanden

 


Virkesförråd och trädbiomassa
Totalt virkesförråd levande träd (1923-idag)
   SOS-logga
Totalt virkesförråd levande träd fördelat på trädslag (1923-idag)
   SOS-logga
Virkesförråd grova lövträd (1923-idag)
   SOS-logga

 


Tillväxt
Årlig avsatt tillväxt, total avgång, avverkning av levande träd och naturlig avgång (1954-idag)
   SOS-logga

 

 

Om officiell statistik

Om officiell statistik

SLU är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området skogarnas tillstånd och förändring. Läs mer om SLU:s officiella statistik här. För avverkningsstatistiken är Skogsstyrelsen statistikansvarig myndighet för den avverkningsstatistik som Riksskogstaxeringen publicerar. Som statistikansvarig myndighet har SLU bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

SOS-logga

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistika centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Publiceringsplan för officiell statistik

JO0801 - Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
JO0802 - Arealförhållanden
JO0803 - Virkesförråd och trädbiomassa
JO0804 - Årlig tillväxt
JO0805 - Vegetations- och ståndortsförhållanden
JO0806 - Skogsskador

I SCB:s publiceringskalender kan du se aktuella publiceringsdatum. Välj Sveriges Lantbruksuniversitet under "Välj statistikansvarig myndighet".