All mark

Senast ändrad: 25 maj 2020
All mark

Enligt Riksskogstaxeringen uppgår Sveriges landareal till 40,8 miljoner hektar varav 28,0 miljoner hektar är skogsmark. Av dessa är 23,6 miljoner hektar produktiv skogsmark

Riksskogstaxeringen inventerar hela Sveriges areal och redovisar arealskattningar för samtliga ägoslag undantaget söt- och saltvatten. Riksskogstaxeringens inventeringsmoment är mest omfattande på skogsmark och då särskilt på produktiv skogsmark. Sedan 2003 utförs inventeringen även inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden på samma sätt som utanför dessa områden. Produktiv skogsmark är det vanligaste ägoslaget följt av myr (5,1 miljoner hektar), fjäll (5,0 miljoner hektar) och åkermark (2,9 miljoner hektar).

Läs mer

Det totala virkesförrådet i Sverige har ökat kraftig sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar blev tillgängliga. Vid mitten av 1920-talet uppgick det totala virkesförrådet till 1658 miljoner m³sk (skogskubikmeter) för att idag uppgå till 3549 miljoner m³sk. Det motsvarar en ökning med 106 procent.
I Sverige finns det 28,0 miljoner hektar skogsmark varav 23,6 miljoner är produktiv skogsmark
Omräknat till torrsubstans (TS), en viktig uppgift i klimatrapporteringssammanhang, uppgår mängden torrsubstans på all mark 2661 miljoner ton TS.

I Sveriges skogar finns mest gran och tall, vilket är naturligt eftersom nästan hela landet ligger inom den boreala regionen. Fram till 1970-talet ökade volymen av framförallt gran. Därefter har volymen tall, gran och lövträd ökat. Ökningen av gran avtog något på grund av stormarna 2005 och 2007 men har nu återhämtat sig.

Figurer / Kartor

Arealer
Landarealen fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen (2003-idag)
  
Landarealen fördelad på traditionella ägoslag (2003-idag)
  

 


Vegetations- och ståndortsförhållanden

 


Virkesförråd och trädbiomassa
Totalt virkesförråd levande träd (1923-idag)
  
Totalt virkesförråd levande träd fördelat på trädslag (1953-idag)
  
Virkesförråd grova lövträd (1923-idag)
  

 


Tillväxt
Årlig avsatt tillväxt, total avgång, avverkning av levande träd och naturlig avgång (1954-idag)
  

 

 

Om officiell statistik

Om officiell statistik

SLU är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området skogarnas tillstånd och förändring. Läs mer om SLU:s officiella statistik här. Som statistikansvarig myndighet har SLU bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistika centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Publiceringsplan för officiell statistik

JO0801 - Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
JO0802 - Arealförhållanden
JO0803 - Virkesförråd och trädbiomassa
JO0804 - Årlig tillväxt
JO0805 - Vegetations- och ståndortsförhållanden
JO0806 - Skogsskador

I SCB:s publiceringskalender kan du se aktuella publiceringsdatum. Välj Sveriges Lantbruksuniversitet under "Välj statistikansvarig myndighet".


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Sidansvarig: riksskogstaxeringen@slu.se