Avverkning

Senast ändrad: 25 maj 2020
Avverkning

Avverkningsåtgärder, huvudsakligen röjning, gallring och slutavverkning berör en förhållandevis liten andel av skogsmarken varje år. Därför används ett särskilt stickprov som underlag för Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik. Detta stickprov har betydligt fler provytor än de stickprov som används för skattning av virkesförråd och areal, men det är endast då avverkning skett under den senaste avverkningssäsongen som en inventering görs. Det bör noteras att det är Skogsstyrelsen som ansvarar för den officiella statistiken gällande avverkning.

Läs mer

Merparten, 63 %, av avverkade
volymer kommer
från slutavverkning.

Från 1950-talet och framåt minskade gallringsvolymerna
medan slutavverkningsvolymerna
ökade markant. Slutavverkningarna kulminerade
i början på 1970-talet för att minska under 80-talet. Gallringsandelen nådde en lägsta nivå under 80-talet och har därefter ökat. Av de volymer som nu årligen avverkas kommer merparten från slutavverkning. Dominansen är som störst i Norrland och som minst i Götaland. I ”Övrig avverkning” ingår bland annat avverkning
av fröträd och överståndare samt så kallad diverseavverkning vilket innebär avverkning av enstaka träd och vindfällen. Ökningen kring
2005 kan hänföras till omhändertagande av vindfällen efter de stora stormarna. Avverkningsvolymen, såväl i absoluta mått som i volym per hektar är högst i Götaland och lägst i norra Norrland. Enligt Riksskogs-taxeringen låg den årligen avverkade volymen på produktiv skogsmark och under avverkningssäsongerna 2014/15–2018/19 på 84 miljoner
m³sk. Inte oväntat svarar slutavverkning för den största delen av den avverkade volymen (63 procent).

Arealmässigt är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden (årligen 307 000 hektar), följt av röjning (259 000 hektar) och slutavverkning
(197 000 hektar). Gran svarar för 55 procent av den avverkade volymen av levande träd. Detta kan jämföras med granens andel av det levande
virkesförrådet som är 41 procent. Tall utgör 34 procent av den avverkade volymen, något lägre än trädslagets andel av det levande virkesförrådet
(39 procent). Resterande avverkad volym utgörs av lövträd (11 procent). Totalt 4,3 milj m3sk döda träd avverkas årligen. Detta utgör cirka 5 procent av den totala avverkningen.

Figurer / Kartor

Avverkningar
Årlig avverkning. Alla ägoslag
    
Årlig avverkad areal fördelad på huggningsarter. Produktiv skogsmark
    

Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Sidansvarig: Riksskogstaxeringen@slu.se