Avverkning

Senast ändrad: 05 juni 2019
Avverkning.jpg

Avverkningsåtgärder, huvudsakligen röjning, gallring och slutavverkning berör en förhållandevis liten andel av skogsmarken varje år. Därför används ett särskilt stickprov som underlag för Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik. Detta stickprov har betydligt fler provytor än de stickprov som används för skattning av virkesförråd och areal, men det är endast då avverkning skett under den senaste avverkningssäsongen som en inventering görs. Det bör noteras att det är Skogsstyrelsen som ansvarar för den officiella statistiken gällande avverkning.

Läs mer

Gallring är den vanligaste avverkningsåtgärden med 313 000 hektar per årAvverkningsvolymen, såväl i absoluta mått som i volym per hektar är högst i Götaland och lägst i norra Norrland. Enligt Riksskogstaxeringen låg den årligen avverkade volymen under avverkningssäsongerna 2013/13-2016/17 på cirka 80 miljoner m³sk. Inte oväntat svarar slutavverkning för den största delen av den avverkade volymen (60 procent). Arealmässigt är gallring den vanligaste avverknings- åtgärden (årligen 313 000 hektar), följt av röjning (255 000 hektar) och slutavverkning (187 000 hektar).

Gran svarar för 55 procent av den avverkade volymen. Detta kan jämföras med granens andel av det levande virkesförrådet som är 41 procent. Tall utgör 33 procent av den avverkade volymen, något lägre än trädslagets andel av det levande virkesförrådet (39 procent). Resterande avverkad volym utgörs av lövträd (12 procent).

Figurer / Kartor

Avverkningar
Årlig avverkning. Alla ägoslag
    
Årlig avverkningsareal fördelad på huggningsarter. Produktiv skogsmark
    

Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Sidansvarig: Riksskogstaxeringen@slu.se