Avverkning

Senast ändrad: 01 september 2022
Avverkning

Avverkningsåtgärder, huvudsakligen röjning, gallring och slutavverkning berör en förhållandevis liten andel av skogsmarken varje år. Därför används ett särskilt stickprov som komplement för Riksskogstaxeringens (RT) avverkningsstatistik. Detta stickprov har betydligt fler provytor än de stickprov som används för skattning av virkesförråd och areal, men det är endast då avverkning skett under den senaste avverkningssäsongen som en inventering görs. Det bör noteras att det är Skogsstyrelsen som ansvarar för den officiella statistiken gällande Avverkning men att Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik avseende avverkade arealer och volymer fr.o.m. 2022 ingår i Skogsstyrelsens officiella statistik.

Läs mer

Merparten, 66 procent, av avverkade
volymer kommer
från slutavverkning.

 

 

Från 1950-talet och framåt minskade gallringsvolymerna medan slutavverkningsvolymerna ökade markant. Volymen från slutavverkningarna kulminerade i början på 1970-talet för att minska under 80-talet. Därefter har trenden varit ökande och under de senaste åren har ökningen intensifierats. Gallringsvolymen nådde en lägsta nivå under 80-talet och har därefter ökat fram till omkring 2010. Nu kan man se en minskande trend. Av de volymer som nu årligen avverkas kommer merparten från slutavverkning. Dominansen är som störst i Norrland och som minst i Götaland. I ”Övrig avverkning” ingår bland annat avverkning av fröträd och överståndare samt så kallad diverseavverkning, vilket innebär avverkning av enstaka träd och vindfällen. Ökningen kring 2005 kan hänföras till omhändertagande av vindfällen efter de stora stormarna. Avverkningsvolymen, såväl i absoluta mått som i volym per hektar är högst i Götaland och lägst i norra Norrland. Enligt RT låg den genomsnittliga årligen avverkade volymen på produktiv skogsmark under avverkningssäsongerna 2017/18–2021/22 på 95 miljoner m3sk. Inte oväntat svarar slutavverkning för den största delen av den avverkade volymen (69 procent). Avverkningen av levande träd uppgick till drygt 90 miljoner m3sk på produktiv skogsmark.

Arealmässigt är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden (årligen 290 000 hektar), följt av röjning (264 000 hektar) och slutavverkning (251 000 hektar). Gran svarar för 56 procent av den avverkade volymen av levande träd. Detta kan jämföras med granens andel av det levande virkesförrådet på produktiv skogsmark som är 40 procent. Tall utgör 33 procent av den avverkade volymen, något lägre än trädslagets andel av det levande virkesförrådet (40 procent). Resterande avverkad volym utgörs av lövträd (11 procent). Totalt 4,6 miljoner m3sk döda träd avverkas årligen. Detta utgör knappt 5 procent av den totala avverkningen. Av den totalt avverkade volymen lämnas 4 miljoner m3sk kvar i skogen. I genomsnitt för landet är den slutavverkade skogen 100 år gammal. Trenden är att slutavverkningsåldern sjunker.

För landet som helhet tas grenar och toppar (GROT) ut på 33 procent av den slutavverkade arealen. GROT-uttag är minst vanligt i norr med 6 procent av den slutavverkade arealen i norra Norrland och vanligast i Götaland med en motsvarande siffra på 64 procent.

Figurer / Kartor

Avverkningar
Genomsnittlig årlig avverkad volym fördelad på huggningsarter. Alla ägoslag (1956-)
SOS-logga   
Genomsnittlig årlig avverkad areal fördelad på huggningsarter. Produktiv skogsmark (1956-)
SOS-logga   
Genomsnittlig ålder vid slutavverkning. Produktiv skogsmark (2004-)
  SOS-logga  

 

Om officiell statistik

Om officiell statistik

SLU är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området skogarnas tillstånd och förändring. Läs mer om SLU:s officiella statistik här. För avverkningsstatistiken är Skogsstyrelsen statistikansvarig myndighet för den avverkningsstatistik som Riksskogstaxeringen publicerar. Som statistikansvarig myndighet har SLU bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

SOS-logga

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistika centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Publiceringsplan för officiell statistik

JO0801 - Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
JO0802 - Arealförhållanden
JO0803 - Virkesförråd och trädbiomassa
JO0804 - Årlig tillväxt
JO0805 - Vegetations- och ståndortsförhållanden
JO0806 - Skogsskador

I SCB:s publiceringskalender kan du se aktuella publiceringsdatum. Välj Sveriges Lantbruksuniversitet under "Välj statistikansvarig myndighet".