Avverkning

Senast ändrad: 27 maj 2021
Avverkning

Avverkningsåtgärder, huvudsakligen röjning, gallring och slutavverkning berör en förhållandevis liten andel av skogsmarken varje år. Därför används ett särskilt stickprov som komplement för Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik. Detta stickprov har betydligt fler provytor än de stickprov som används för skattning av virkesförråd och areal, men det är endast då avverkning skett under den senaste avverkningssäsongen som en inventering görs. Det bör noteras att det är Skogsstyrelsen som ansvarar för den officiella statistiken gällande avverkad volym.

Läs mer

Merparten, 64 %, av avverkade
volymer kommer
från slutavverkning.

Från 1950-talet och framåt minskade gallringsvolymerna medan slutavverkningsvolymerna ökade markant. Volymen från slutavverkningarna
kulminerade i början på 1970-talet för att minska under 80-talet. Därefter
har trenden varit ökande. Gallringsvolymen nådde en lägsta nivå under 80-talet och har därefter ökat fram till omkring 2010. Nu kan man se en minskande trend. Av de volymer som nu årligen avverkas kommer merparten
från slutavverkning. Dominansen är som störst i Norrland och som minst i Götaland. I ”Övrigavverkning” ingår bland annat avverkning av fröträd och överståndare samt så kallad diverseavverkning vilket innebär avverkning av enstaka träd och vindfällen. Ökningen kring 2005 kan hänföras till omhändertagande av vindfällen efter de stora stormarna.
Avverkningsvolymen, såväl i absoluta mått som i volym per hektar är högst i Götaland och lägst i norra Norrland. Enligt RT låg den genomsnittliga årligen avverkade volymen på produktiv skogsmark under avverkningssäsongerna
2015/16–2019/20 på 84 miljoner m³sk. Inte oväntat svarar slutavverkning för den största delen av den avverkade volymen (64 procent).
Arealmässigt är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden (årligen 301 000 hektar), följt av röjning (271 000 hektar) och slutavverkning (209 000 hektar). Gran svarar för 54 procent av den avverkade volymen av levande träd. Detta kan jämföras med granens andel av det levande virkesförrådet på produktiv skogsmark som är 41 procent. Tall utgör 34 procent av den avverkade volymen, något lägre än trädslagets andel av det levande virkesförrådet (39 procent). Resterande avverkad volym utgörs av lövträd
(12 procent). Totalt 3,7 milj m3sk döda träd avverkas årligen. Detta utgör 4 procent av den totala avverkningen. I genomsnitt för landet så är den slutavverkade skogen 101 år gammal. Trenden är att slutavverkningsåldern
sjunker. 

Figurer / Kartor

Avverkningar
Årlig avverkning. Alla ägoslag
    
Årlig avverkad areal fördelad på huggningsarter. Produktiv skogsmark
    
Genomsnittlig ålder vid slutavverkning. Produktiv skogsmark
    

Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472