Registrering av skogsskador

Senast ändrad: 29 mars 2012

Skador som registrerades för provträd under den första Riksskogstaxeringen 1923-29

  • Torrtopp
  • Röta
  • Peridermiumskada
  • Skada orsakad av större djur
  • Insektsskada
  • Snöbrott
  • Brand- eller åskskada
  • Åverkan, förorsakad av människor
  • Barrträd med dubbeltopp

Under den andra riksskogstaxeringen (1938-1952) gjordes olika observationer av skador beroende på år och vilket län som taxerades. Här nedan följer vad som huvudsakligen skulle antecknas.

Följande skador redovisades för provträden:

1938-1952 rotröta, peridermium: rotgadd, mittgadd, toppgadd, insektsangrepp, dito särskilt av barkborre, brandljud, toppbrott, torrtopp, dubbeltopp (för barrträd), åverkan av större djur, åverkan av människor.

1945-1952 tillkommer skadebeteckningarna kräfta och frostsprickor.

I beståndsbeskrivningarna från linjetaxering och provytor (1938-1952) skulle betesskador redovisas. 1943-1944 skulle älgskadade bestånd anges särskilt med graden av skador i %, samt typ av skada; betning, fejning, stambrytning osv. 1945-1952 skulle skador av kreatur eller vilt redovisas i meter skadade bestånd och % skadade träd. Efter 1946 skulle även antecknas ifall det rörde sig om toppskador, grenskador och/eller skador av underväxt. Älgskador skulle redovisas separat enligt ovan.

1943-1944 gjordes särskilda observationer av grantorka. 

1946-1952 skulle också observationer av granbarkborre (gb) antecknas samt antal torra eller torkande träd > 10 cm vid brösthöjd. Dessutom skulle antecknas om de angripna träden stod i grupp eller var utspridda samt om angreppet var pågående (årets) eller äldre tex. (gb. 5, gr årets).


Kontaktinformation