Beviljade medel inom One Health

Senast ändrad: 10 januari 2024
Sticklingar som växer, foto.

Här kan du läsa tidigare ansökningar som beviljats medel under programperioden. SLU Future One Health har beviljat såddmedel för aktiviteter som exempelvis litteraturstudier/-sammanställningar och pilotstudier samt möten för att skriva större ansökningar tillsammans med andra forskare. Vi har finansierat dessa aktiviteter med max 200 000 per ansökan. Under 2021-2022 har plattformen delat ut såddmedel för drygt 2 miljoner kronor.

Beviljade medel 2023

Två utlysningar från plattformen under 2023

Utlysning av post-doc inom One Health

Delfinansiering av två nya post doc-projekt inom One Health vid SLU. Finansieringen kommer att täcka en del av post doc-lönen och resten av finansieringen täcks av den sökandes institution(er). 

Beslutsdatum: 2023-06-14.

Maxbelopp per ansökan: 500 000 kr per år under två år.

Totalt beviljat: 1 000 000 kr.

Nedanstående ansökningar beviljades medel:

"An integrated approach for understanding dynamics of Campylobacter – An important pathogen connecting humans, animals and the environment".
Huvudsökande: Lena-Mari Tamminen, KV, VH-fakulteten

"Mining for a One-Health Solution for Sustainable Tomato Production
in Low and Middle Income Countries".
Huvudsökande: Teun Dekker, Växtskyddsbiologi, LTV-fakulteten.

Utlysning till One Health research proposals

Medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag; med syfte att utveckla en projektansökan som sedan skickas till Formas, VR, Forte, Horizon EU eller annan relevant finansiär.

Beslutsdatum: 2023-05-08.

Maxbelopp per ansökan: 100 000 kr.

Totalt beviljat: 299 847 kr.

Nedanstående ansökningar beviljades medel:

"Climate, tree seeding and zoonotic pathogens: developing of a forecasting system to assess the risk of human exposure to the TBE virus in Sweden". Huvudsökande: Igor Drobyshev, Sydsvensk skogsvetenskap, S-fakulteten.

"Land use change and zoonotic disease spillover risks in East Africa mountain ecosystem: A Comprehensive One Health Study (LUCZOO)".
Huvudsökande: Yonas Meheretu, Vilt, fisk och miljö, S-fakulteten.

"Preventing mastitis in dairy cows: unravelling transmission routes and reducing the use of antibiotics".
Huvudsökande: Hector Marina, Hgen, VH-fakulteten.

Beviljade medel 2022

Utlysning till One Health research proposals

Medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag; med syfte att utveckla en projektansökan som sedan skickas till Formas, VR, Forte, Horizon EU eller annan relevant finansiär.

Beslutsdatum: 2022-06-02.

Maxbelopp per ansökan: 200 000 kr.

Totalt beviljat: 1 198 322 kr.

Nedanstående ansökningar beviljades medel:

"Impact of indoor environment on stabled animals' production, welfare and health, staff’s health, and potential GHG emissions from dairy farm buildings". Huvudsökande: Juana Chagas, NJV, VH-fakulteten.

"Impact of environmental chemicals on male reproduction".
Huvudsökande: IdaHallberg, KV, VH-fakulteten.

"Coexistence of wildlife and livestock in Kenya".
Huvudsökande: Jens Jung, HMH, VH-fakulteten.

"Exploring the interlinkage of synthetic chemicals, microbial communities and AMR in soils with land use change in the Global North"
Huvudsökande: Foon Yin Lai, Inst vatten o miljö, NJ-fakulteten

"The microbiome as a biosensor in aquaculture systems: development of monitoring tools, research application, and translation to Swedish industries"
Huvudsökande: Fernando Puente-Sánchez, Inst vatten o miljö, NJ-fakulteten

"Implications of vaccination schemes on overall animal health over time" Huvudsökande: Magnus Åbrink, BVF, VH-fakulteten.

Beviljade medel 2021

Dynamik av antimikrobiell resistens

Projektet är en del av en långsiktig plan där vi kombinerar avancerad statistisk modellering med molekylär bakteriologi, bioinformatik och miljökemi för att få en bättre förståelse för olika riskfaktorer som driver utvecklingen av antimikrobiell resistens. Denna kunskap kommer kunna användas till ett mer effektivt och riktat profylaktiskt arbete för att minska risken för utveckling och spridning av AMR hos djur, människor och i miljön.

Huvudsökande: Elisabeth Rajala, BVF, VH-fakulteten

U-CAN-MOVE! Förbättrad hälsa och välbefinnande hos hund och dess ägare

Människor och hundar lever närmare än någonsin. Ökat stillasittande beteende och begränsad fysisk aktivitet hos hundägare påverkar också hundarna.
Således måste nya hållbara sätt att öka fysisk aktivitet och minska en stillasittande livsstil identifieras och stimuleras. Projektet kommer att använda natur och hundägande som motivatorer för ökad fysisk aktivitet, i en utvärdering av av träningsprogrammet "Upp och Hoppa-Sund med hund", ordnat av Svenska Brukshundklubben. Genom detta samarbete, inkluderat fysioterapeuter, läkare, veterinärer och specialister på beteende, ekonomi och kommunikation, finns unika möjligheter att tillhandahålla ny kunskap och möjligheter för ökad fysisk aktivitet- för att främja hälsa och välbefinnande hos hundägare och deras hundar.

Huvudsökande: Anna Bergh, KV, VH-fakulteten.

Perfluorerade alkylsyror (PFAS) i den terrestra näringskedjan: implikationer för människors och viltets hälsa

Huvudsyfte med pilotprojektet är att få preliminära resultat om a) PFAS koncentrationer i jaktbart och icke-jaktbart vilt, b) potentiellt underlättande att infekteras med smittämnen och sjukdomsrisk i PFAS-påverkat vilt och c) potentiell risk för människors hälsa associerad med konsumtion av vilt från PFAS-förorenade områden.

Huvudsökande: Frauke Ecke, VFM, S-fakulteten.

Återanvänt vatten strömmar inom ramen för urban akvaponik

Akvaponik är ett system där man kombinerar vattenbruk för fisk och hydroponik för grönsaksproduktion med recirkulerade näringsflöden. Systemet är resurseffektivt, miljöanpassat och lämpar sig väl att användas i stadsområden för att möta den urbana livsmedelsförsörjningen. Urbanisering och livsmedelsförsörjning i städerna ökar efterfrågan på vatten vilket i sin tur ökar risken för brist på vatten. Via urban akvaponik används recirkulerande vatten från fisktankar till växter och bidrar till att behovet av vatten minskar. Det aktuella projektet fokuserar på hållbar återanvändning av vattenflöden i urban akvaponik med syfte att ge en ökad livsmedelsproduktion, minskad miljöpåverkan och minskad vattenbrist i urban livsmedelsproduktion.

Huvudsökande: Sammar Khalil, BT, LTV-fakulteten.

Att bekämpa antimikrobiell resistens hos spolmask genom vaccination

Målet är att undersöka om parasitära extracellulära vesiklar (EV) kan användas som ”vaccin”. Initialt undersöks om spolmask EVs innehåller immunmodulerande proteiner och mikroRNA. Följande frågor ställs: Är EVs immunogena och påverkar AMR immunogeniciteten hos EV? Påverkar anthelmintika-användande biodiversitet i ett större sammanhang?

Huvudsökande: Magnus Åbrink, BVF, VH-fakulteten.