SLU-nyhet

SLU uppmärksammar Östersjödagen

Publicerad: 26 augusti 2020
Blåmusslan, Mytilus edulis, är en av de vanligaste och viktigaste djuren i Östersjön. Den utgör en viktig födokälla för flera fiskar och fåglar, och filtrerar vattnet i Östersjön från plankton. Blåmusslorna i Östersjön beräknas filtrera hela Östersjöns vattenvolym under ett år. Bild: SLU.

Utmaningarna Östersjön står inför är många. I samband med Östersjödagen svarar Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser vid SLU och koordinator för SLU Vattenforum samt Baltic Sea Science Center, på tre frågor om varför Östersjön behöver en egen dag och hur SLU bidrar till det långsiktiga arbetet med hållbarhet i Östersjöregionen.

Den 27:e augusti är det Östersjödagen. Varför behöver Östersjön en egen dag?

– Östersjön är ett världsunikt innanhav till stor nytta och nöje för oss 85 miljoner människor som bor runt det. De aktiviteter som kommer med vår livsstil sätter ett enormt avtryck och påverkan på Östersjöns miljö. SLU tar fram vetenskapligt grundad kunskap om Östersjön och verkar för att denna använd och sprids, både om utmaningarna vi står inför och om möjliga vägar till ökad hållbarhet.

Vilka är de främsta utmaningarna för Östersjön?

– Hoten mot, och utmaningarna för, Östersjön är många och svåra att ranka och separera från varandra, då de ofta samverkar med varandra. Klimatförändringen och övergödningen hör till de viktigaste faktorerna som påverkar arter och livsmiljöer i Östersjön. De finns även miljögifter, både kända och okända, och läkemedelsrester som påverkar djurens beteende och hälsa. Dessutom påverkar fiske och exploatering av arters livsmiljöer många arter i Östersjön. För att säkra en långsiktigt hållbar användning av Östersjöns ekosystem krävs bland annat ökad kunskap om hur dessa olika faktorer påverkar miljön, enskilt och i samverkan. Det vill säga ett helhetsgrepp och analys av hela ekosystemet.

Vad gör SLU i relation till Östersjön?

– Vi jobbar väldigt brett med att ta fram ny kunskap och utbilda studenter om Östersjön och dess avrinningsområde, från källa till hav. Det handlar om hur skog, jordbruk, städer, markanvändning och ett förändrat klimat påverkar Östersjöns miljö och hur vi kan nyttja vårt unika innanhav på ett hållbart sätt till nytta och nöje även för framtida generationer. Vi driver också studier av miljögifter, läkemedelsrester, miljökommunikation och miljöekonomi, samt kartlägger och övervakar hur fisk och ekosystem, i och runt Östersjön, mår och utvecklas. Att även sprida denna kunskap vidare till tjänstemän, politiker och allmänhet är viktigt för att vi på ett hållbart sätt ska kunna nyttja och njuta av Östersjön under en lång tid framöver.

 Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser vid SLU.
Jens Olsson, forskare på Institutionenför akvatiska resurser vid SLU och koordinator för SLU Vattenforum samt Baltic Sea Science Center. Foto: SLU.

Exempel på aktuell kunskap om Östersjön från SLU

För allmänhet och skolor: Besök gärna Baltic Sea Science Center  på Skansen, en utställning om Östersjön där SLU är en av kunskapsgaranterna för utställningens innehåll.

För media: Kontakta gärna våra Östersjöexperter eller ta del av aktuell kunskap om Östersjön och andra vattenfrågor via SLU Vattenforum.

Några nyligen publicerade nyheter och inslag från kunskapsbanken på SLU:

SLU-forskare i ny Netflixserie. Om hur läkemedelsrester påverkar livet i våra vatten.

SLU-forskare: Utöka jakten av säl i Skåne. P4-Malmöhus intervjuar Sven-Gunnar Lunneryd, SLU, säljakten i Östersjön.

Skörd av vass ger dubbel nytta. SLU-forskare berättar om möjligheterna att använda vass som fångstgröda för djur.

Rödlistan 2020: Östersjötumlaren en av 470 rödlistade arter i havsmiljön. SLU:s rödlista för 2020 med fokus på arter i den marina miljön.

Magra torskar i Hanöbukten. Resultat från SLU:s provfiske i Hanöbukten under 2019.

Mycket mört i Stockholms skärgård. Resultat från SLU:s provfiske i Furusund (norra Stockholms skärgård) under 2019.

Laxens utbredning och födoval till havs hjälper oss förstå hur lax påverkas av miljöförändring och fiske. Doktorsavhandling från SLU om laxens tillväxtmönster och födoval i Östersjön.

Tar skrubbskäddan över i Östersjön på torskens bekostnad? SLU-forskare visar på betydelsen av ökande bestånd av skrubbskädda för torsken i södra Östersjön.

Badsugen? Intervju med SLU-forskaren med Helena Aronsson om övergödning och jordbruket.

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44