Ur SLU:s kunskapsbank

Tar skrubbskäddan över i Östersjön på torskens bekostnad?

Senast ändrad: 17 juni 2020
Mager torsk. Foto.

Bottenfisksamhället i Östersjön har genomgått stora förändringar de senaste 40 åren. Att den storvuxna torsken minskat kraftigt kan vara en viktig orsak till att skrubbskäddorna blir allt fler inom vissa områden i Östersjön.

Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande arter som är viktiga både för ekosystemet och för fisket i Östersjön. De senaste 40 åren har torskbeståndet minskat kraftigt och koncentrerats till södra Östersjön. Samtidigt har skrubbskäddan ökat både till antal och i utbredning i centrala Östersjön.

Stora torskar är viktiga rovfiskar och har potential att påverka hur stora bestånden av skrubbskädda är. Att den stora torsken minskat kraftigt kan alltså vara en orsak till att skrubbskäddorna blir allt fler inom vissa områden i Östersjön.

Samtidigt har utbredningen av de områden där små torskar lever tillsammans med skrubbskädda ökat kraftigt i omfattning. Både torsken och skrubbskäddan har sökt sig till grundare bottnar än tidigare. Det hänger samman med att djupare bottnar med gott om föda för arterna i större omfattning blivit syrefria bottnar sedan början på 1990-talet.

Eftersom små torskar och skrubbskäddor konkurrerar om samma bottenlevande föda, främst kräftdjuret skorv, kan den ökade geografiska överlappningen vara en av flera orsaker bakom den försämrade situationen för Östersjötorsken under de senaste årtiondena.

Mager torsk. Foto.
Situationen för torsken, Gadus morhua, i Östersjön har försämrats de senaste årtiondena. En av flera orsaker till det kan vara en ökad konkurrens om bottenlevande föda. Här syns en mager så kallad ”slipstorsk”. Foto: Peter Ljungberg, SLU.
Skrubbskädda. Foto.
Skrubbskäddan, Platichthys flesus, är en vanlig art längs Östersjöns kustområden och på de djupare bottnarna. Arten är viktig både för fisket och för ekosystemets funktion. I områden där andelen stora torskfiskar har minskat i Östersjön ökar antalet skrubbskäddor. Foto: Mark Harris för SLU.
Skorv. Foto.
Skorv, Saduria entomon, är ett kräftdjur som lever på leriga och sandiga bottnar. Med antennerna känner skorven lukter från både bytesdjur och farliga rovdjur. Många fiskar, som torsk och skrubbskädda, äter skorv. Foto: Ulf Bergström, SLU.
Skrubbskäddeunge. Foto.
Skrubbskäddeunge, Platichthys flesus, Foto: Anders Asp, SLU.

Kontaktinformation

Alessandro Orio, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU 
alessandro.orio@slu.se, 010-478 40 67

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44