Ökad kunskap om etiologin bakom digital dermatit

Senast ändrad: 26 januari 2024
Treponema bakterier

Smittsamt klöveksem hos mjölkkor kan ge upphov till hälta vilket innebär ett djurvälfärdsproblem och ekonomiska förluster för djurägarna genom produktionsbortfall. Ännu är inte orsaken till sjukdomen klarlagd.

Bakgrund
Digital dermatit är ett smittsamt eksem på klövarna hos kor och sjukdomen är allmänt förekommande i stora delar av världen. Drabbade kor får såriga eksem på huden i anslutning till klövkapseln, som genom att de smärtar kan ge upphov till hälta och produktionsbortfall hos många kor i besättningen. Eksemen kan behandlas med hjälp av antibiotika vilket starkt stöder en bakteriell orsak till sjukdomen, men det är ännu okänt vilken/vilka bakterier som är orsaken, även om många studier talar för bakterier av släktet Treponema. Hittills har man fått fram typiska symtom endast efter inokulering med hudavskrap från sjuka djur medan inokulering med renkulturer av bakterier som isolerats från sår inte gett några eller endast mycket lindriga symptom.

Forskningsprojektet
Vårt mål med den här studien är att med metagenomik identifiera vilka bakterier som finns i klövar med olika stadier av sjukdomen, att odla fram bakterier från samma klövar samt att karaktärisera de isolerade bakteriestammarna med avseende på genotyp (genomsekvensering och bioinformatiska studier) och fenotyp (enzymatisk aktivitet, antibiotikaresistens samt aggregering med andra bakteriearter/bakteriestammar). Den information och det material som kommer fram i det här projektet är nödvändiga för att i förlängningen kunna göra välgrundade infektionsstudier med syfte att utröna etiologin för sjukdomen samt för att kunna gå vidare med utveckling av diagnostiska och epidemiologiska metoder, behandlingsstrategier och eventuella vacciner.

Fakta:

Projekttid: 2021-2023
Projektet finansieras genom anslag från Formas.

Gruppmedlemmar
Anna Rosander, forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Hanna Eriksson, forskare vid institutionen för husdjurens utfodring och vård,

Sara Frosth, forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap,

Bengt Guss, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap,


Kontaktinformation