Ekologiska interaktioner mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön

Senast ändrad: 08 juni 2023

I Östersjön finns en stor kunskapsbrist om ekologiska interaktioner mellan de två kommersiellt viktiga bottenlevande fiskarterna torsk och skrubbskädda. BENTHFISH-projektet på SLU Aqua undersöker växelverkan mellan arterna och ska fungera som underlag för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Vi bidrar med kunskap om arterna och deras tillstånd för en förbättrad förvaltning av naturens resurser.

Preliminära analyser visar att torsk och skrubbskädda utnyttjar samma födonisch, båda arterna äter bottenlevande djur. På grund av den ökade utbredningen av bottnar med syrebrist i Östersjön kan konkurrensen om föda ha intensifierats under de senaste åren.

Bestånden av skrubbskädda har ökat i Östersjön och kan vara en av orsakerna till att torskbeståndet fortsatt ligger på en låg nivå med magra individer och långsam tillväxt. Om denna hypotes bekräftas skulle det kunna innebära en viktig trade-off mellan torsk och skrubbskädda med konsekvenser för förvaltningen av dessa arter.

Forskningsprojektet BENTHFISH

Vårt forskningsprojekt kommer att

  1. karakterisera och kvantifiera de trofiska interaktionerna mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön med hjälp av nyinsamlad dietdata och
  2. tillämpa resultaten i en nyutvecklad ekosystemmodell för att undersöka hur olika miljöscenarier av klimatförhållanden och förändringar i fisketryck påverkar utvecklingen av bestånden.

Kontakt

Projektledare för BENTHFISH är Michele Casini, institutionen för akvatiska resurser (SLU).

Fakta:

Projektets namn

Födovävsinteraktioner mellan bottenlevande fiskarter: en kunskapsbrist i ekosystembaserad fiskeriförvaltning (BENTHFISH), 2019-2021.

Projektpartners

Institutionen för akvatiska resurser (SLU) och Linköpings universitet

Finansiär

Forskningsrådet Formas

Ekosystembaserad fiskeriförvaltning

Ekosystembaserad fiskeriförvaltning (eng. Ecosystem-Based Fisheries Managemen (EBFM)) är ett fundament för ansvarsfullt fiske inom Sverige och EU. EBFM syftar till en hållbar förvaltning av marina resurser som erkänner och redogör för viktiga interaktioner mellan nyckelarter och andra delar i ekosystemet.


Kontaktinformation

Michele Casini, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
michele.casini@slu.se, 010-478 40 16, 076-126 80 07