Om KCF

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan i de gröna näringarna.

Verksamheten bedrivs dels i form av samverkansplattform med inriktning på samverkan inom SLU, dels i form av centrumbildning med uppdraget att samverka med övriga intressenter. 

Företagsledning omfattar allt som en företagare arbetar med i sin vardag, till exempel marknad, ekonomistyrning, ledarskap, medarbetarskap och organisation, men även produktion och produktionsprocesser, strategisk utveckling och innovation.

Syfte

I rollen som centrumbildning och samverkansplattform fyller KCF två viktiga funktioner:

 • att fånga upp och identifiera utmaningar inom de gröna näringarna vilket ligger till grund för behovsdriven forskning-, utbildning- och samverkansprojekt.
 • att sprida kunskap som bidrar till utveckling av mer hållbar bioekonomi.

Övergripande mål

 • att bidra till utvecklingen av en mer hållbar bioekonomi, vilket omfattas av socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar produktion och konsumtion av biobaserade resurser såsom jord-, skog-, och vattenbruk. KCF har som mål att bidra till spridning av kunskap om företagsledning och utveckling av företagsledning.

Delmål samverkansplattform

 • fortsätta utveckla fakultetsövergripande samverkan inom SLU, kring ämnesområdet företagsledning.
 • ta en ledande roll för ökad samverkan inom ekonomiämnet inom SLU. 
 • initiera och inspirera till utbildning i företagsledning inom SLU.
 • initiera och inspirera till forskning inom området företagsledning.

Delmål centrumbildning

 • utveckla kommunikation och öka spridning av kunskap och kompetens till gröna näringarna.
 • utveckla kopplingen mellan akademi och näring.
 • möta efterfrågan från näring och akademi på förståelse för omvärldsförändringar genom ett utökat arbete med analys och rapportering.
 • vara fortsatt aktiv i frågor kopplade till kompetensförsörjning, nationellt och regionalt.
 • utveckla kunskapsimplementering tillsammans med aktörerna i kunskapskedjan.
 • fortsätta utvecklingen av internationella kontakter och nätverk
 • säkra en långsiktig finansiering av verksamheten.

Finansiering

KCF stöds och finansieras av SLU, samt projekt- och forskningsmedel.

 

Kontaktinformation

Per Hansson, projektledare Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80