Projektbeskrivning

Senast ändrad: 24 augusti 2017

Inom ramarna för NärKomm ska vi utveckla, prova och utvärdera former för ett bättre samarbete och gemensamt utbyte mellan forskningen inom universitet och högskolor och alla de inom kommunerna som arbetar med hållbart samhällsbyggande. Projektet samlar forskare och praktiker kring nya och beprövade metoder för samverkan kring sju skånska kommuners strategiska utmaningar.

Kommundoktorander som broar mellan forskning och praktik

En metod som ska utvecklas och provas är kommundoktorander som innebär att en kommunanställd forskar på halvtid och driver sitt vanliga jobb på den andra halvan. Kommundoktorandernas forskning utgår från den egna kommunens strategiska utmaningar och drivs med huvudhandledare från högskolorna och med kommunhandledare från doktorandens arbetsplats på kommunen.

Fler former för samverkan

Kommundoktoranderna är en av de metoder som ska utforskas. Utöver denna ska ett antal sedan tidigare kända modeller och metoder för samverkan mellan kommunerna och forskningen inom hållbar stadsutveckling att utvecklas, provas och utvärderas inom sidoprojektet som finansieras av Region Skåne.  Några av de metoder som ska provas är inbäddning av forskare i praktiken och av praktiker i forskningen, litteratur- och forskningscirklar, praktikanpassade seminarier, gemensamt formulerade och lösta arbetsuppgifter och mindre projekt. Ett program ska tas fram för var och en av de sju kommunala organisationer som ingår i projektet. Programmet utgår - precis som kommundoktorandens forskning - från kommunens strategiska utmaning.

Två nivåer av forskning

Projektet bygger på forskning på två nivåer. På den första finns kommundoktoranderna och deras avhandlingsprojekt som genomförs i samverkan mellan kommun och akademi. På den andra nivån finns en forskargrupp som ska utveckla, testa och utvärdera de olika modellerna för samverkan mellan forskningen och kommunerna, där kommundoktoranderna är en. Tre kommuner utan egen doktorand ingår också i projektet och ska studeras för att se hur samverkansformerna kan utvecklas även när man inte har en kommundoktorand som skapar en mer självklar kontaktyta.

Forskningen på projektets andra nivå bygger på teorier om organisatoriskt lärande och yrkesverksammas professionella lärande och kompetensutveckling.

Inledningsvis kommer forskarna att kartlägga det ”landskap” av kollegor som finns i respektive kommun och som är berörda av de strategiska utmaningarna. Nyckelpersonerna i detta landskap kommer att intervjuas för att utgångsläget i kommunerna ska kunna beskrivas och för att ytterligare samverkansaktiviteter ska kunna planeras. Forskargruppen kommer därefter att följa doktoranderna och deras omgivning i de kommunala organisationerna och utvärdera de olika samverkansmodellerna och deras effekter.


Kontaktinformation

Bengt Persson, projektledare
bengt.persson@slu.se, 070-8117303

Natalie Coquand, projektkoordinator                                                                                                                                                                                  natalie.coquand@slu.se, 073-0820407