Växtens produktkvalitet Agrikultur

Senast ändrad: 05 november 2020

En växts specifika egenskaper bestämmer i hög grad användningsområdet för växten. Vete är bra att baka bröd av eftersom det innehåller en viss typ av proteiner som ingen annan växt innehåller, och det är dessa proteiner som håller ihop degen när den jäser. En frukt, grönsak eller ett bröd med tilltalande smak, lukt och utseende påverkar konsumenten och gör honom/henne mer intresserad av att köpa produkten. Ett högre innehåll av vitaminer, mineraler, antioxidanter och andra näringsämnen gör olika grödor till attraktiva livsmedels- och hälsokällor. I jakten på en lämplig ersättare för kemisk och petroleumbaserad framställning av produkter, blir biomassa från olika grödor allt intressantare som råvara för produktion av material, kemikalier, livsmedelstillsatser, färgämnen mm.

I vår grupp undersöker vi innehåll och sammansättning av olika komponenter hos grödor och hur dessa kan ge en ökad kvalitet hos slutprodukten. Användandet av olika grödor, sorter, odlingsmetoder, t ex ekologisk och konventionell odling, samt olika hantering efter skörd är viktiga aspekter för reglering och förändring av komponentinnehållet.

Vi använder modellering för att kunna förutsäga vilken gröda, sort, odlingsteknik och hantering som är mest lämplig med tanke på önskad kvalitet hos växtens slutprodukt, och vi studerar möjligheterna att styra innehållet av olika komponenter.

Vi undersöker både hortikulturella grödor (frukter, grönsaker, rotfrukter) och agrikulturella grödor (stråsäd, oljegrödor, potatis, hampa och andra industrigrödor). Växtmaterialet omfattar allt från gamla sorter och lantsorter från olika delar av världen till moderna sorter från Sverige och andra länder.

De komponenter vi är intresserade av är proteiner, antioxidanter och andra nutritionella komponenter, fibrer, och i viss mån sockerrelaterade komponenter för kemikalieframställning.

Vår forskning är inriktad mot livsmedelsproduktion, men vi är också intresserade av hur man kan använda sidoströmmar från olika produktionsled, inklusive livsmedelsproduktion, för framställning av mervärdesprodukter för farma-, livsmedels-, kemikalie- och förpackningsindustri.

Projekt
Våra projekt kan delas upp i följande delområden:

  • Efterskördskvalitet hos grödor för livsmedelsproduktion
  • Hälsokomponenter i grödor för livsmedelsproduktion
  • Kvalitet av vikt för industriell produktion av olika produkter
  • Kvalitetsvariation hos slutprodukten beroende på val av växtmaterial och odlingsteknik
  • Sidoströmmar för material- och kemikalieproduktion