Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Food and Landscape

Framtidens hållbara perspektiv på mat och livsmedel bygger på en förståelse för var maten kommer ifrån och hur kulturella värderingar formar våra matval.

INFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska

Hur planerar vi mark och bygger samhällen med maten i fokus på landsbygden och i staden? Vilka nya vägar finns för producent-konsument-kontakt? Hur förmedlas kunskap om mat och hållbar utveckling? Det här internationella programmet ger dig kunskap om matens alla vägar, om olika aktörer, samt redskap för strategisk planering, kommunikation och påverkansarbete för en hållbar utveckling.

Programmet är tvärvetenskapligt och du kan tidigare ha studerat med inriktning på samhälle, landskap, natur, arkitektur, teknologi, livsmedel, odling, agronomi etc. Behovet av din kompetens från programmet finns på kommuner och länsstyrelser, i livsmedelsföretag och butikskedjor m.m.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Programkod: LM010
Namn: Food and Landscape
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för internationella studenter: 81003
Anmälningskod för svenska studenter: 81004

Examen: Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Studies.

Behörighet: General entry requirement: first-cycle qualification comprising at least 180 credits or a corresponding qualification from abroad and
specific entry requirement: specialisation comprising 90 credits in one of the following subjecs/disciplinary domains:
- natural sciences
- social sciences
- technology
- food and meal science.

The specific entry requirement can also be met by someone who has acquired equivalent knowledge through a corresponding qualification from abroad or in some other way.

In addition, knowledge equivalent of English 6 is required.

INNEHÅLL

Detta tvärvetenskapliga masterprogram behandlar relationer mellan mat, människor och platser, och hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på konsumtion och produktion av mat. Programmet tillämpar landskapsarkitekturens tvärvetenskapliga, syntetiserande och platsanknutna angreppssätt, kombinerat med en förståelse för matens roll ur ett brett kulturellt och kritiskt perspektiv. Studierna ger verktyg och metoder för strategisk planering, utformning, entreprenörskap, förvaltning och kommunikation kring matlandskap som ett led i hållbar utveckling, ur dess alla aspekter från lokalt till globalt.  Studierna inbegriper även att kommunicera kunskap om olika produktionsformers bidrag till landskaps mervärden, och utgår i detta från SLUs breda kompetens. Syftet är att anlägga ett holistiskt synsätt på relationerna mellan mat, människa och landskap och relatera dessa aspekter till FN’s globala mål. 

Det första året byggs en kunskap kring den vetenskapliga bredd som gränssnittet mellan landskapsstudier och det internationella mångvetenskapliga ämnet Food studies innefattar.  Programmet börjar med en introduktionskurs som skapar en kunskapsbas och förståelse kring relationer mellan landskap, mat och människa/matkultur och hur denna kan användas inom hållbar planering. Denna kurs (Foodscapes 1. Food studies and landscape) består av temaveckor som översiktligt behandlar relevanta teman, exempelvis måltidshistoria parallellt med landskapshistoria, relationer mellan stad och land, mervärden knutna till matproduktion. Därefter följer kurser där studenterna kan fördjupa sina kunskaper inom, produktionssystem, agroekologi, ekonomiska incitament, konsumentbeteende och planeringsgrunder samt urban odling för sociala och andra värden. I årskurs två skalas progressionen upp genom mer problematiserande igenom den mer globalt inriktade (Foodscapes 2, Critical food studies), följt av en tillämpad projektuppgift i grupp med metodstudier och strategiska lösningar på mat- och landskapsrelaterade utmaningar. Programmet avslutas med ett examensarbete som kan innebära tvärvetenskapligt tillämpade fallstudier eller fördjupade teoretiska studier av ett mat-landskapsrelaterat ämne.

Kurserna inom programmet innehåller många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning och kreativitet och ge dem verktyg för kommande arbetssituationer. Detta sker genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, exkursioner, fallstudier, projektarbeten, gestaltningsförslag, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskapsinhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationers förutsättningar och som följs upp med kritisk analys och utvärdering. Efter utbildningen ska studenten ha färdigheter i samverkan, metodval, muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. De ska kunna se helheter och förutse utveckling för att kunna ta en projektledande roll antingen enskilt eller i stora sammanhang.  Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globala frågeställningar, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet såväl nationellt som internationellt efter examen.

Under utbildningen finns möjligheter att läsa kurs/er från andra program inom SLU, andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programmet ges på engelska.

 

KARRIÄR

Efter examen kan dina arbetsuppgifter komma att vara som: 

- strateg inom mat, livsmedel och hållbarhet på exempelvis kommun eller region
- utvecklare inom turism och marknadsföring
- entreprenörer inom gastronomi och matföretagande
- produktion
- projektledare
- livsmedelsföretag och handel
- kommunikation 
- utbildning
- forskning

 

 

 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…