Hoppa till huvudinnehåll

Food and Landscape

Hjälp till att skapa hållbara perspektiv på mat genom att lära dig om kopplingen mellan mat, människor och platser.

INFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett masterprogram där du får djupgående kunskaper om relationen mellan kund och producent, var maten kommer från och hur den är en del av vår kultur. Vi täcker ämnen som hur urbana och lantliga landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv på konsumtion och produktion av mat. Det här är rätt program för dig som vill jobba som strateg inom matområdet eller med mat och hållbarhet.

Till det här tvärvetenskapliga programmet söker sig studenter med bakgrund från olika ämnesområden och från flera olika länder. Du kan skräddarsy programmet efter egna intressen genom att välja kurser från andra SLU-program eller från andra universitet i Sverige eller utomlands.

Med en masterexamen i matstudier får du bred förståelse för hela mat- och landskapskedjan. Du kommer att ha verktyg för strategisk planering, kommunikation och påverkansarbete för hållbar utveckling som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Namn: Food and Landscape
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81004
Anmälningskod för internationella studenter: 81003

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Food and Landscape krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- naturvetenskap,
- samhällsvetenskap,
- teknologi eller
- mat och måltidsvetenskap.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Food and Landscape syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet Food Studies (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Studies).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Food Studies uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser inom huvudområdet Food Studies (A1N; A1F)

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet Food Studies (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Detta tvärvetenskapliga masterprogram behandlar relationer mellan mat, människor och platser. Du studerar hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på konsumtion och produktion av mat.

Programmet tillämpar landskapsarkitekturens tvärvetenskapliga, syntetiserande och platsanknutna angreppssätt. Detta kombineras med en förståelse för matens roll ur ett brett kulturellt och kritiskt perspektiv. Studierna ger verktyg och metoder för strategisk planering, utformning, entreprenörskap, förvaltning och kommunikation kring matlandskap som ett led i hållbar utveckling set ur alla aspekter, från lokalt till globalt. Studierna inbegriper även att kommunicera kunskap om olika produktionsformers bidrag till landskaps mervärden, och utgår i detta från SLU:s breda kompetens. Syftet är att anlägga ett holistiskt synsätt på relationerna mellan mat, människa och landskap och relatera dessa till FN:s globala mål. 

Det första året byggs en kunskap kring den vetenskapliga bredd som kännetecknar gränssnittet mellan landskapsstudier och det internationella mångvetenskapliga ämnet matstudier.

Programmet börjar med en introduktionskurs som skapar en kunskapsbas och förståelse för relationer mellan landskap, mat och människa/matkultur och hur denna kunskap kan användas inom hållbar planering. Introduktionskursen (Foodscapes 1. Food studies and landscape) består av temaveckor som översiktligt behandlar relevanta teman, exempelvis måltidshistoria parallellt med landskapshistoria, relationer mellan stad och land och mervärden knutna till matproduktion.

Därefter följer kurser där du fördjupar dina kunskaper inom produktionssystem, agroekologi, ekonomiska incitament, konsumentbeteende och planeringsgrunder samt urban odling för sociala och andra värden.

I årskurs två skalas progressionen upp genom mer problematiserande i den globalt inriktade kursen Foodscapes 2, Critical food studies. Den följs av en tillämpad projektuppgift i grupp med metodstudier och strategiska lösningar på mat- och landskapsrelaterade utmaningar.

Programmet avslutas med ett examensarbete som kan innebära tvärvetenskapligt tillämpade fallstudier eller fördjupade teoretiska studier av ett mat-landskapsrelaterat ämne.

Inom programmet används många olika undervisningsformer för att främja inlärning och kreativitet och ge studenterna verktyg för kommande arbetssituationer, till exempel föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, exkursioner, fallstudier, projektarbeten, gestaltningsförslag, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskapsinhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationer och som följs upp med kritisk analys och utvärdering.

Efter utbildningen har du färdigheter i samverkan och metodval samt muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. Du kan se helheter och förutse utveckling och kan därmed ta en projektledarroll, antingen enskilt eller i större sammanhang. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globala frågor, vilket ger goda möjligheter på arbetsmarknaden såväl nationellt som internationellt.

Under utbildningen finns möjligheter att läsa kurs(er) från andra program vid SLU, andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

 

KARRIÄR

Efter examen kan dina arbetsuppgifter till exempel vara som 

 • strateg inom mat, livsmedel och hållbarhet på exempelvis kommun eller region
 • utvecklare inom turism och marknadsföring
 • entreprenör inom gastronomi och matföretagande

Du kan även arbeta inom produktion, i livsmedelsföretag och handel eller med kommunikation, utbildning eller forskning.

Examen

Masterexamen med huvudområdet matstudier.

 

 

 

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Foodscapes 1

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Food Planning

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Foodscapes 2

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Food and Landscape

Programkod:
LM010

Beslutsdatum:
2020-06-23

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Food and Landscape krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • naturvetenskap,

 • samhällsvetenskap,

 • teknologi eller

 • mat och måltidsvetenskap.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Food and Landscape syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet Food Studies (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Studies).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Food Studies uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser inom huvudområdet Food Studies (A1N; A1F)

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet Food Studies (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Detta tvärvetenskapliga masterprogram behandlar relationer mellan mat, människor och platser, och hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på konsumtion och produktion av mat. Programmet tillämpar landskapsarkitekturens tvärveten-skapliga, syntetiserande och platsanknutna angreppssätt, kombinerat med ämnet Food Studies förståelse för matens roll ur ett brett kulturellt och kritiskt perspektiv. Utbildningen ger studenterna möjlighet att förvärva verktyg och metoder för strategisk planering, utformning, entreprenörskap, förvaltning och kommunikation kring matlandskap som ett led i hållbar utveckling, ur dess alla aspekter från lokalt till globalt. Studierna inbegriper även att kommunicera kunskap om olika produktionsformers bidrag till landskaps mervärden, och utgår i detta från SLU:s breda kompetens. Syftet är att anlägga ett holistiskt synsätt på relationerna mellan mat, människa och landskap och relatera dessa aspekter till FN:s globala mål.

Det första året byggs en kunskap kring den vetenskapliga bredd som gränssnittet mellan landskapsstudier och det internationella mångvetenskapliga ämnet Food Studies innefattar. Programmet börjar med en introduktionskurs som skapar en kunskapsbas och förståelse kring relationer mellan landskap, mat och människa/ matkultur och hur denna kan användas inom hållbar planering. Denna kurs (Foodscapes 1, Food studies and landscape) består av temaveckor som över-siktligt behandlar relevanta teman, exempelvis måltidshistoria parallellt med landskapshistoria, relationer mellan stad och land, mervärden knutna till mat-produktion. Därefter följer kurser där studenterna kan fördjupa sina kunskaper inom produktionssystem, agroekologi, ekonomiska incitament, konsument-beteende och planeringsgrunder samt urban odling för sociala och andra värden. I årskurs två skalas progressionen upp genom mer problematiserande i en mer globalt inriktad kurs (Foodscapes 2, Critical food studies), följt av en tillämpad projektuppgift i grupp med metodstudier och strategiska lösningar på mat- och landskapsrelaterade utmaningar. Programmet avslutas med ett examensarbete som kan innebära tvärvetenskapligt tillämpade fallstudier eller fördjupade teoretiska studier av ett mat-landskapsrelaterat ämne.

Kurserna inom programmet innehåller många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning och kreativitet och ge dem verktyg för kommande arbetssituationer. Detta sker genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, exkursioner, fallstudier, projektarbeten, gestaltningsförslag, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskaps-inhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationers förutsättningar och som följs upp med kritisk analys och utvärdering. Efter utbildningen ska studenten ha färdigheter i samverkan, metodval, muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. De ska kunna se helheter och förutse utveckling för att kunna ta en projektledande roll antingen enskilt eller i stora sammanhang. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globala frågeställningar, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet såväl nationellt som internationellt efter examen.

Under utbildningen finns möjligheter att läsa kurs/er från andra program inom SLU, andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Huvudområde:
FS = Food Studies
LK = Landskapsarkitektur 
LB = Lantbruksvetenskap 
BI = Biologi 
TD = Trädgårdsvetenskap
Hp = högskolepoäng

År 1
Foodscapes 1, 15 hp (FS/LK, A1N) 
Agroecology and Sustainability of Production Systems, 15 hp (LB/BI, A1N)
Food Planning, 15 hp (FS/LK, A1N)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Foodscapes 2, 15 hp (FS/LK, A1F)
Innovation and Implementation, 15 hp (FS/LK, A1F)
Independent Project in Food Studies, A2E, 30 hp (FS, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort masterprogrammet Food and Landscape med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Avgifter & stipendier

Vem måste betala ansöknings- och studieavgifter och vad är levnadskostnaderna i Sverige? Läs mer om studieavgifter och stipendier.

Valuta symboler

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Foodscape

Se hur du kan vara med och forma framtidens matlandskap!

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…