Hoppa till huvudinnehåll

Food and Landscape

Hjälp till att skapa hållbara perspektiv på mat genom att lära dig om kopplingen mellan mat, människor och platser.
Öppnar för sen anmälan 15 juli

INFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett masterprogram där du får djupgående kunskaper om relationen mellan kund och producent, var maten kommer från och hur den är en del av vår kultur. Vi täcker ämnen som hur urbana och lantliga landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv på konsumtion och produktion av mat. Det här är rätt program för dig som vill jobba som strateg inom matområdet eller med mat och hållbarhet.

Till det här tvärvetenskapliga programmet söker sig studenter med bakgrund från olika ämnesområden och från flera olika länder. Du kan skräddarsy programmet efter egna intressen genom att välja kurser från andra SLU-program eller från andra universitet i Sverige eller utomlands.

Med en masterexamen i matstudier får du bred förståelse för hela mat- och landskapskedjan. Du kommer att ha verktyg för strategisk planering, kommunikation och påverkansarbete för hållbar utveckling som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Namn: Food and Landscape - Master’s programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-02-01
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81023
Anmälningskod för internationella studenter: 81022

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Food and Landscape - Master’s programme krävs: 

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

- naturvetenskap,
- samhällsvetenskap,
- humaniora,
- teknologi eller
- mat och måltidsvetenskap.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Food and Landscape - Master’s programme syftar till en masterexamen med huvudområdet Food studies som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet Food Studies (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Studies).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Food Studies uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

- minst 30 hp kurser inom huvudområdet Food Studies (A1N; A1F)
- minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet Food Studies (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Detta tvärvetenskapliga masterprogram behandlar relationer mellan mat, människor och platser. Du studerar hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på konsumtion och produktion av mat.

Programmet tillämpar landskapsarkitekturens tvärvetenskapliga, syntetiserande och platsanknutna angreppssätt. Detta kombineras med en förståelse för matens roll ur ett brett kulturellt och kritiskt perspektiv. Studierna ger verktyg och metoder för strategisk planering, utformning, entreprenörskap, förvaltning och kommunikation kring matlandskap som ett led i hållbar utveckling set ur alla aspekter, från lokalt till globalt. Studierna inbegriper även att kommunicera kunskap om olika produktionsformers bidrag till landskaps mervärden, och utgår i detta från SLU:s breda kompetens. Syftet är att anlägga ett holistiskt synsätt på relationerna mellan mat, människa och landskap och relatera dessa till FN:s globala mål. 

Det första året byggs en kunskap kring den vetenskapliga bredd som kännetecknar gränssnittet mellan landskapsstudier och det internationella mångvetenskapliga ämnet matstudier.

Programmet börjar med en introduktionskurs som skapar en kunskapsbas och förståelse för relationer mellan landskap, mat och människa/matkultur och hur denna kunskap kan användas inom hållbar planering. Introduktionskursen (Foodscapes 1. Food studies and landscape) består av temaveckor som översiktligt behandlar relevanta teman, exempelvis måltidshistoria parallellt med landskapshistoria, relationer mellan stad och land och mervärden knutna till matproduktion.

Därefter följer kurser där du fördjupar dina kunskaper inom produktionssystem, agroekologi, ekonomiska incitament, konsumentbeteende och planeringsgrunder samt urban odling för sociala och andra värden.

I årskurs två skalas progressionen upp genom mer problematiserande i den globalt inriktade kursen Foodscapes 2, Critical food studies. Den följs av en tillämpad projektuppgift i grupp med metodstudier och strategiska lösningar på mat- och landskapsrelaterade utmaningar.

Programmet avslutas med ett examensarbete som kan innebära tvärvetenskapligt tillämpade fallstudier eller fördjupade teoretiska studier av ett mat-landskapsrelaterat ämne.

Inom programmet används många olika undervisningsformer för att främja inlärning och kreativitet och ge studenterna verktyg för kommande arbetssituationer, till exempel föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, exkursioner, fallstudier, projektarbeten, gestaltningsförslag, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskapsinhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationer och som följs upp med kritisk analys och utvärdering.

Efter utbildningen har du färdigheter i samverkan och metodval samt muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. Du kan se helheter och förutse utveckling och kan därmed ta en projektledarroll, antingen enskilt eller i större sammanhang. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globala frågor, vilket ger goda möjligheter på arbetsmarknaden såväl nationellt som internationellt.

Under utbildningen finns möjligheter att läsa kurs(er) från andra program vid SLU, andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

 

KARRIÄR

Efter examen kan dina arbetsuppgifter till exempel vara som 

  • strateg inom mat, livsmedel och hållbarhet på exempelvis kommun eller region
  • utvecklare inom turism och marknadsföring
  • entreprenör inom gastronomi och matföretagande

Du kan även arbeta inom produktion, i livsmedelsföretag och handel eller med kommunikation, utbildning eller forskning.

Examen

Masterexamen med huvudområdet matstudier.

 

 

 

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Foodscapes 1

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Food Planning

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Foodscape

Se hur du kan vara med och forma framtidens matlandskap!

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Avgifter & stipendier

Vem måste betala ansöknings- och studieavgifter och vad är levnadskostnaderna i Sverige? Läs mer om studieavgifter och stipendier.

Valuta symboler

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…