Hoppa till huvudinnehåll

Food and Landscape

Hjälp till att skapa hållbara perspektiv på mat genom att lära dig om kopplingen mellan mat, människor och platser.

INFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.

Välkommen till ett masterprogram där du får djupgående kunskaper om relationen mellan kund och producent, var maten kommer från och hur den är en del av vår kultur. Vi täcker ämnen som hur urbana och lantliga landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv på konsumtion och produktion av mat. Det här är rätt program för dig som vill jobba som strateg inom matområdet eller med mat och hållbarhet.

Till det här tvärvetenskapliga programmet söker sig studenter med bakgrund från olika ämnesområden och från flera olika länder. Du kan skräddarsy programmet efter egna intressen genom att välja kurser från andra SLU-program eller från andra universitet i Sverige eller utomlands.

Med en masterexamen i Food Studies får du bred förståelse för hela mat- och landskapskedjan. Du kommer att ha verktyg för strategisk planering, kommunikation och påverkansarbete för hållbar utveckling som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Namn: Food and Landscape
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Application code for international students: 81003

Application code for Swedish students: 81004

 

Degree

Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Studies.

 

Requirements

In order to be admitted to the degree programme Food and Landscape (MSc), the following are required:

General entry requirement:

first-cycle qualification comprising at least 180 credits or a corresponding qualification from abroad.

Specific entry requirement:

specialisation comprising 90 credits in one of the following subjecs/disciplinary domains:

  • natural sciences
  • social sciences
  • technology
  • food and meal science.

The specific entry requirement can also be met by someone who has acquired equivalent knowledge through a corresponding qualification from abroad or in some other way.

In addition, knowledge equivalent of English 6 is required. According to a local SLU decision, this requirement is fulfilled by applicants who have a first-cycle degree (180 credits) from a Swedish university or have completed 120 credits at SLU. The English 6 requirement can also be obtained in other ways, more information is available at antagning.se/universityadmissions.se.

For admission to the courses included in the programme, there are specific entry requirements for each course.

 

INNEHÅLL

Detta tvärvetenskapliga masterprogram behandlar relationer mellan mat, människor och platser, och hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på konsumtion och produktion av mat. Programmet tillämpar landskapsarkitekturens tvärvetenskapliga, syntetiserande och platsanknutna angreppssätt, kombinerat med en förståelse för matens roll ur ett brett kulturellt och kritiskt perspektiv. Studierna ger verktyg och metoder för strategisk planering, utformning, entreprenörskap, förvaltning och kommunikation kring matlandskap som ett led i hållbar utveckling, ur dess alla aspekter från lokalt till globalt.  Studierna inbegriper även att kommunicera kunskap om olika produktionsformers bidrag till landskaps mervärden, och utgår i detta från SLUs breda kompetens. Syftet är att anlägga ett holistiskt synsätt på relationerna mellan mat, människa och landskap och relatera dessa aspekter till FN’s globala mål. 

Det första året byggs en kunskap kring den vetenskapliga bredd som gränssnittet mellan landskapsstudier och det internationella mångvetenskapliga ämnet Food studies innefattar.  Programmet börjar med en introduktionskurs som skapar en kunskapsbas och förståelse kring relationer mellan landskap, mat och människa/matkultur och hur denna kan användas inom hållbar planering. Denna kurs (Foodscapes 1. Food studies and landscape) består av temaveckor som översiktligt behandlar relevanta teman, exempelvis måltidshistoria parallellt med landskapshistoria, relationer mellan stad och land, mervärden knutna till matproduktion. Därefter följer kurser där studenterna kan fördjupa sina kunskaper inom, produktionssystem, agroekologi, ekonomiska incitament, konsumentbeteende och planeringsgrunder samt urban odling för sociala och andra värden. I årskurs två skalas progressionen upp genom mer problematiserande igenom den mer globalt inriktade (Foodscapes 2, Critical food studies), följt av en tillämpad projektuppgift i grupp med metodstudier och strategiska lösningar på mat- och landskapsrelaterade utmaningar. Programmet avslutas med ett examensarbete som kan innebära tvärvetenskapligt tillämpade fallstudier eller fördjupade teoretiska studier av ett mat-landskapsrelaterat ämne.

Kurserna inom programmet innehåller många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning och kreativitet och ge dem verktyg för kommande arbetssituationer. Detta sker genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, exkursioner, fallstudier, projektarbeten, gestaltningsförslag, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskapsinhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationers förutsättningar och som följs upp med kritisk analys och utvärdering. Efter utbildningen ska studenten ha färdigheter i samverkan, metodval, muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. De ska kunna se helheter och förutse utveckling för att kunna ta en projektledande roll antingen enskilt eller i stora sammanhang.  Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globala frågeställningar, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet såväl nationellt som internationellt efter examen.

Under utbildningen finns möjligheter att läsa kurs/er från andra program inom SLU, andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programmet ges på engelska.

 

KARRIÄR

Efter examen kan dina arbetsuppgifter komma att vara som: 

- strateg inom mat, livsmedel och hållbarhet på exempelvis kommun eller region
- utvecklare inom turism och marknadsföring
- entreprenörer inom gastronomi och matföretagande
- produktion
- projektledare
- livsmedelsföretag och handel
- kommunikation 
- utbildning
- forskning

 

 

 

Foodscape

Se hur du kan vara med och forma framtidens matlandskap!
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…