Hoppa till huvudinnehåll
Tre logotyper, illustration.

Projektet Goodla samlar lättillgänglig kunskap på film inom fem centrala ämnesområden för miljöåtgärder inom jordbruket; övergödning, klimat, biologisk mångfald, försurning och gifter i miljön. Projektet drivs av SLU och LRF och finansieras av Formas.

Vi vill motivera och inspirera till arbetet med miljöförbättrande åtgärder med ett material som grundar sig på de senaste årens forskning och utveckling. För dig som använder filmerna i undervisning finns lärarhandledning, förslag på bilder att använda, övningar att göra och fördjupningstips.

Filmer från Goodla

 • Miljösmart utfodring av mjölkkor

  Kor äter gräs, foto. I filmen besöker vi Munkagårdsgymnasiet i Halland som har ”klimatkoll” på sin produktion. Fyra elever från årskurs 2 på jordbrukslinjen på Munkagårdsgymnasiet har valt miljösmart mjölkproduktion som elevarbete. Vi går igenom mjölkproduktionens olika delar, diskuterar dess klimatpåverkan, hur man kan uppskatta den, och vad man kan göra för att minska den.
 • Fosfordammar

  En damm vid åkermark, foto. En rätt utformad fosfordamm kan effektivt fånga upp de jordpartiklar i vattnet som ofta bär med sig fosfor.
 • Vårda markens struktur

  En hand mot marken utomhus, foto. Markens struktur är viktig för vilka förutsättningar grödan har och den kan se olika ut beroende på jordart och hur man har bearbetat jorden.
 • Precisionsodling

  KArta över odlingsmark, illustration.. Precisionsodling är ett brett begrepp och handlar bland annat om att anpassa åtgärder efter fältens och grödornas variation. Det kan vara att gödsla varierat, att bekämpa ogräs med hög precision, att använda spårstyrning i fält och fler saker.
 • Strukturkalkning och kalkfilterdiken

  En röd jordbruksmaskin på ett fält, foto. Att kalk kan öka markens bördighet har varit känt länge. Sedan några år används begreppet strukturkalkning flitigt. Att blanda in rätt sorts kalk i rätt mängd kan förbättra en lerjords struktur betydligt.
 • Tvåstegsdiken

  En grävmaskin gräver i en gräsmatta, foto. Diken kallas ibland för den okända länken mellan åker och vattendrag när det gäller näringsflöden. Vatten som rinner i ett dike kan i någon mån renas på både kväve och fosfor. I den här filmen berättar vi om tvåstegsdiken som är ett sätt att öka dikets självrening.
 • Bra hagar för hästen och miljön

  I den här filmen berättar vi om de hästtäta hagarna, där marken riskerar att bli söndertrampad och geggig, och där stora mängder gödsel kan ansamlas. Filmen visar vad man kan göra för att minska problemen.
 • Våtmarker

  Våtmarker har stor betydelse för den biologiska mångfalden i framförallt slättbygder. Förhoppningen med filmen är att skapa inspiration och väcka nyfikenhet på våtmarker.
 • Blommande fältkanter

  Ett bi på en lila blomma, foto. Filmen handlar om att skapa blommande remsor längs fältkanter och i fält. Blommande fältkanter främjar artrikedomen i jordbrukslandskapet, och har också direkt nytta för odlingen.
 • Naturbete

  Två personer med många kor bakom sig, foto. Filmen handlar om naturbetesmarker, vad som gör dem så speciella och hur de vårdas av de betande djuren. I filmen får vi se den ”vanliga” beteshagen som är rik på blommor och insekter, men också strandängen som är särskilt värdefull för många fåglar.
 • Miljövänligt dikesunderhåll

  Ett dike sett ovanifrån, foto. Underhåll av diken är ofta eftersatt med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Tänk på det här när du ska underhålla diken för att få en fungerande markavvattning men utan att skada miljön. Här läggs snart en ny film ut.
 • Hantera växtskyddsmedel säkert

  En traktor på ett fält, foto. Hur du fyller och rengör sprutan har stor betydelse för risken för rester i vattenmiljön. I filmen får du handfasta råd. Här läggs snart en ny film ut.
 • Miljösmart utfodring av grisar

  Närbild av en gris, foto. Ofta går det att trimma utfodringen utan att äventyra djurens tillväxt. Här kommer snart en till film från Goodla.
 • Maxa stallgödseln- analysera och beräkna

  En skottkärra vid en gödselhög, foto. Mineralgödsel är bara ett komplement på gårdar med djur. Analysera din stallgödsel och planera hur du ska få det mesta av den för att spara pengar och minska näringsläckage. Här läggs snart en ny film ut.
 • Ecodriving – kör klimatsmart

  Traktor på ett fält, foto. Få jobbet gjort men med mindre bränsle. Sparsam körning har visat sig kunna spara upp till 20 % av bränslet. Bra för plånboken och klimatet. Konkreta tips i filmen. Här läggs snart en ny film ut.
 • Håll marken bevuxen – multifunktionella fånggrödor

  Närbild på en vitklöver, foto. Fånggrödor används mest för att minska kväveutlakningen. Men andra arter än gräs kan ha andra nyttor för jorden. I framtidens växtodling är kanske ingen åkermark obevuxen under vintern. Här läggs snart en ny film ut.
Publicerad: 09 december 2022 - Sidansvarig: markmiljo-webb@slu.se

Projektledare

Helena Aronsson
Helena.Aronsson@slu.se, 018-67 24 66

Markus Hoffman
markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44

Loading…