Doktorandprojekt: Finns samband mellan personlighet, stress- och smärtkänslighet hos hundar och deras ägare?

Senast ändrad: 24 januari 2024
doktorand-felicia-palm-med-labrador-utanför-slu

Ny som doktorand på institutionen HBIO är Felicia Palm: I sitt doktorandprojekt undersöker hon hur hundar och hundägares personlighet påverkar dess känslighet för, samt sättet de uppvisar smärta och stress. Dessutom vill hon reda ut i vilken utsträckning hund- och ägare påverkar varandras upplevelser av stress och smärta. Kan hundägare överföra sin egen stress och smärtkänslighet på hunden?

För många hundar innebär ett besök hos veterinären både stress och oro, tillstånd som kan försvåra arbetet att lista ut var och i vilken utsträckning en hund faktiskt har ont. För såväl hundägare som veterinärer skulle en djupare förståelse för vilka signaler från hunden som indikerar stress respektive smärta vara till stor hjälp. Kunskaper som det här projektet hoppas kunna bidra till.

Forskning som kopplar samman människa och hund

Idag är det dessutom relativt okänt hur aspekter som hundens ras och personlighet påverkar hur och i vilken grad den uttrycker stress och smärta. För att undersöka detta kommer hundar av tre utvalda raser med vitt skild mentalitet att delta i experimentet. Den individuella personligheten hos varje hund kartläggs genom både beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH) och enkätsvar från hundägare.

– Hos människor har man i forskning tidigare sett att personlighet påverkar smärtupplevelsen, men det saknas ännu liknande studier på hundar. Det vore intressant om även hundar med viss personlighetstyp antingen reagerar starkare eller döljer stress och smärta bättre.

Dessutom önskar projektgruppen undersöka i vilken utsträckning hund- och ägare påverkar varandras nivåer av stress såväl som smärta. Kan hundägare föra över sin egen stress på hunden?

Etiska utmaningar - för långsiktigt hopp om vinst för såväl hundägare som veterinärer

Under hösten 2023 är projektet i en intensiv planeringsfas där bland annat etiska frågeställningar diskuteras. Inte minst gällande hur smärta på ett försvarbart vis ska genereras för hund såväl som människa. 

Den första, enkätbaserade, delen av studien väntas runt årsskiftet 2023/2024. Med start 2024 kommer hundar och ägare att inleda de praktiska momenten.

– Drömmen vore att när jag om trettio år besöker en veterinärklinik, antingen som praktiserande veterinär eller som hundägare, kan känna trygghet i att vi då vet mer specifikt vilka tecken som tyder på att hunden visar smärta. Vi kanske aldrig helt säkert kan veta vad en annan individ känner, men att bättre kunna skilja på stress och smärta tror jag är en bra början.

Minst lika viktigt ser projektgruppen att forskningsresultatet kan bli för hundägare, som förhoppningsvis kan få bredare kunskap om hundens signaler.

– … Och kanske även att hundägare då kan förstå sin hund bättre utifrån just den hundens personlighet, ras och huruvida man själv påverkar hundens stress- och smärttillstånd. Det tänker jag kan vara hjälpsamt både vid veterinärbesök, men också på daglig basis i all vardagsinteraktion mellan hund och människa.

FotoJet (37).jpg

Att kommunicera och förstå hunden är viktigt för att kunna läsa av dess signaler. Men hur mycket påverkar vi människor hundens nivåer av stress och smärta? Det är en av många frågeställningar projektet hoppas kunna besvara.

Fakta:

  • Doktorandtjänsten finansieras av Skriftställare Birgitta Carlssons fond och beräknas pågå under perioden 2023-2028
  • Är ett av fem doktorandprojekt som fokuserar på gemensamma sjukdomar hos hund och människa. Är du nyfiken på övriga projekt finns det kort sammanfattade här
  • Projektet drivs huvudsakligen av Felicia Palm, doktorand vid SLU, i samarbete med Eva Sandberg, huvudhandledare och själv aktiv forskare vid SLU inom bland annat smärta, stress och beteendefysiologi. I teamet tillkommer även tre biträdande handledare samt andra med spetskompetens inom olika delar.

Projektet delas upp i fyra delstudier - översiktligt beskrivet som:

  1. Enkätstudie till hundägare med självskattning av sin och hundens relation och deras respektive personlighet samt känslighet för smärta och stress
  2. Beskrivning av beteendeegenskaper hos deltagande hundar (genom standardiserat BPH-test) samt undersökning av interaktion mellan hund och hundägare
  3. Smärttester på hund och hundägare för undersökning av beteenden, förändringar i bl.a. puls och nivåer av stress- och smärthormoner
  4. Undersökning om hur genetiska markörer hos hund påverkar personlighet, smärta och stress

Kontaktinformation

Felicia Palm, Doktorand
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
felicia.palm@slu.se, +4618672188, +46730896158