Yrkeslivserfarenhet

Senast ändrad: 26 april 2024

Yrkeslivserfarenhet medför att man har fått en helhetssyn som omfattar förståelse för hästen, hästnäringen, hästkulturen och relationen häst - människa. Yrkeslivs erfarenheten skapar också förtrogenhet med fackuttryck och begrepp samt ett tänkande i termer av professionell verksamhet, inkluderande ansvars- och säkerhetsfrågor.

Yrkeslivserfarenhet är speciellt viktigt eftersom många hästintresserade endast har erfarenhet från privat hobby­verksamhet i liten skala. Steget är stort från hobbyverksamhet till ansvarstagande på professionella hästanläggningar med ett stort antal människor av olika ålder och med olika erfarenhet, samt ett stort antal hästar av olika ålder och karaktär.

Vi ser det som en stor fördel om man har skaffat sig yrkeslivserfarenhet innan man går utbildningen och vi vill markera värdet av erfarenhet genom att man, om man har haft anställning eller praktik i tillräcklig omfattning, kan få tilläggspoäng i antagningsurvalet till programmet.

Två tilläggspoäng, varken mer eller mindre, kan erhållas för godkänd yrkeslivs-erfarenhet. Dessa poäng läggs till totalpoängen på antagningsprovet endast för dem som har ett godkänt prov. 

Krav på yrkeslivserfarenhetens tidsomfattning

Kravet på yrkeslivserfarenheten är minst 6 månader som anställd eller praktikant eller egen företagare i professionell hästverksamhet

Yrkeslivserfarenheten skall vara 6 månader räknad i heltid (100 % tjänst) där arbetstiden för heltid är 38 timmar/vecka. Kravet kan även uppnås på deltid, dock minst halvtid. Den totala tiden vid deltid blir motsvarande längre d v s för att uppnå 6 månader på heltid krävs 12 månader på halvtid. Vid timanställning räknas genomsnittlig arbetstid för hela perioden. Yrkeslivserfarenheten räknas från och med det år man fyller 16 och kan delas i flera perioder på en eller flera praktik- eller arbetsplatser. Den kortaste perioden som räknas är en sammanhängande 2-månadersperiod på heltid (fyra månader på halvtid). Varje 2-månadersperiod måste vara genomförd på en och samma arbetsplats. 

Yrkeslivserfarenhet räknas till och med 30 juni ansökningsåret. 

Krav på yrkeslivserfarenhetens innehåll

Anställning, praktik och eget företagande ska vara förlagd till verksamhet med pro­fessio­nell hästhållning såsom ridskola, travanläggning, stuteri, utbildnings- och försäljningsstall, eller dylikt i Sverige eller utomlands. yrkeslivserfarenheten kan i vissa fall vara gjord inom utbildning, förutsatt att den uppfyller kraven på praktikplats och tidsomfattning enligt ovan. 

Yrkeslivserfarenhet från eget eller släktings företag kan godkännas om verksamheten bedrivs professionellt och har sådan omfattning att man normalt sett arbetar själv i verksamheten eller har anställd personal/ praktikanter. Är man anställd i egen eller släktings verksamhet skall detta dokumenteras genom intyg från ojävig fackman såsom företagarförening eller revisor. 

Den sökande bör ha erfarenhet från den inriktning man avser att välja i utbildningen, t ex ridskola för den som tänker inrikta sig mot ett yrkesliv som ridlärare, travtränarrörelse om man vill jobba med travsporten osv.

Intyg om yrkeslivserfarenhet

För att få tillgodoräkna dig tilläggspoäng måste yrkeslivserfarenheten vara intygad av arbetsgivare eller praktikvärd eller, för egenföretagare, ojävig fackman. Denne/denna skall med sin underskrift intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Stickprov kan komma att göras för att kontrollera intygs riktighet. 

OBS! Du har själv ansvar för att intyg som kan styrka din rätt till tilläggspoäng på ett korrekt sätt finns tillgängliga för antagningsnämndens bedömning. Skicka vidimerade kopior av betyg och intyg, inte original. Du är skyldig att på begäran uppvisa originalhandlingar. Observera att antagningsnämnden inte tar hänsyn till bristfälliga intyg/betyg och inte heller söker intygsutfärdare för eventuella förtydliganden. 

Intyg kan ha olika utformning. För dig som vill ha hjälp med intygsutformning finns blanketter för både pågående och fullgjord anställning/praktik/företagande på hippologenhetens hemsida. OBS! oavsett intygets utformning det är mycket viktigt att det innehåller uppgifter om följande:

  • personnummer och namn för anställd/praktiserande person
  • den anställda/praktiserandes anställningsperiod (praktikperiod), noggrant redovisad med tydligt angivna datum för start och slut
  • anställningens (praktikens) omfattning, helst i procent (ex heltid=100%, halvtid=50% osv.).
  • verksamhetens inriktning och antal anställda
  • antal hästar, typ av hästar
  • den anställda/praktiserandes arbetsuppgifter

    Intyget skall finnas uppladdade på mina sidor på www.antagning.se senast sista kompletteringsdag.