Behörighet och urval

Senast ändrad: 04 oktober 2017

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet är gemensam och krävs för all högskoleutbildning. Det finns grundläggande behörighetskrav både för utbildningar på grundnivå och för utbildningar på avancerad nivå. Vad grundläggande behörighet innebär förklaras bäst på antagning.se.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15: 
• Matematik B 
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A) 
• Samhällskunskap A 

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2): 
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c 
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1) 
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet 
• Naturkunskap 1a1 
och dessutom ett av följande alternativ 
• Djuren i naturbruket och Djurhållning eller 
• Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller 
• Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller 
• Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet. 

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.

Undantag/Reell kompetens

Om du inte uppfyller något eller några behörighetskrav till den utbildning du sökt genom formella meriter, kan du ansöka om att universitetet/högskolan prövar din reella kompetens. Om du varken genom formella meriter eller genom reell kompetens uppfyller något eller några behörighetskrav, kommer universitetet/högskolan att pröva om det finns skäl att bevilja dig undantag.

Universitetet/högskolan gör en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter, inte bara dina studiemeriter. De prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Relevanta meriter (erfarenheter och/eller kunskaper) kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Så här ansöker du om undantag/reell kompetens:

Gör en anmälan på www.antagning.se.

Fyll i en blankett som du hittar på www.antagning.se

Skicka blanketten tillsammans med alla betyg, intyg och andra handlingar som styrker din ansökan till:

Antagningsservice FE 20101 839 87 Östersund

Observera att blanketten och all dokumentation ska vara antagningen tillhanda senast den 15 april. Om du har fått ett förhandsbesked och/eller har beviljats reell kompetens/undantag tidigare ska du skicka in en kopia på beskedet/beslutet. Om beskedet/beslutet rör en utbildning som inte motsvarar den utbildning du sökt, måste du på nytt skicka in en ansökan samt all dokumentation som styrker ansökan.

Urval

SLU avser att vid antagningsprov pröva samtliga sökande som bedöms ha möjlighet att uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet efter antagningsprovet.

Om antalet möjliga behöriga sökande efter antagningsprov överstiger antalet tillgängliga platser på programmet görs urval utifrån betyg eller högskoleprov i enlighet med SLU:s antag­ningsordning angående tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.

Vid urvalet ska utbildningsplatserna fördelas enligt följande

  • minst en tredjedel ska fördelas på grundval av betyg
  • minst en tredjedel ska fördelas på grundval av resultat från högskoleprovet
  • högst en tredjedel ska fördelas på grundval av resultat på antagningsprovet

Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i var och en av dem (Högskoleförordningen 7 kap. 13 §). Urval bland sökande med samma meritvärde görs genom lottning,

Informationen finner du även i Anvisningar till anmälan 

Betygsurval

Studenternas meriter värderas, vilket innebär att ett meritvärde räknas ut baserat på gymnasie-, komvux-, folkhögskolebetyg eller motsvarande. I meritvärdet ingår i förekommande fall extra poäng för meritkurser (maximalt 2,5 meritpoäng) i engelska (maximalt 1 meritpoäng), moderna språk (maximalt 1,5 meritpoäng), matematik (maximalt 1 meritpoäng) samt meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) inom områdesbehörighet 15, se www.antagning.se. 

Urvalet baseras på den rangordning som upprättats utifrån den sökandes totala meritvärde.

Högskoleprovurval

Antagningen baseras på den rangordning som upprättats utifrån den sökandes resultat på högskoleprovet.

Antagningsprovurval

Utifrån resultat på antagningsprovet delas de sökande i två grupper; en grupp där de sökande uppnått gränsen för godkänt prov och som därigenom kan förklaras som behöriga samt en grupp där de sökande inte klarat gränsen för godkänt prov och som därmed inte uppfyller detta behörighetskrav och deltar inte i antagningsprovsurvalet.

Behörig sökande som deltar i urvalsgruppen ”antagningsprov” får tillgodoräkna sig två tilläggspoäng utöver resultatet på antagningsprovet om kravet för godkänd yrkeslivserfarenhet är uppfyllt.

Rangordning upprättats i gruppen behöriga sökande utifrån den sökandes sammanlagda poäng från antagningsprov och eventuella tilläggspoäng. Urvalet sker utifrån rangordningen.

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se