Byråkratin i lantbruket belastar och kostar

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Många lantbruksföretagare upplever en hög arbetsrelaterad och ekonomisk belastning samt frustration och stress kopplade till lagstiftningskrav och myndighetskontroller. I denna forskningsstudie undersöker vi hur mycket tid och vilka kostnader som lantbruksföretagarna egentligen lägger på journalföring, kontroller och myndighetsrelaterad administration.

En tidigare studie (Lunner Kolstrup & Lundqvist 2013) har visat att ca 50% av jordbruks- och landsbygdsföretagare upplever hög arbets- och ekonomisk belastning samt frustration kopplat till lagstiftningskrav och myndighetskontroller, vilket utgör allvarliga hinder för företagsutveckling och tillväxt inom sektorn.

Just nu genomför Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi (AEM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt Hushållningssällskapet Halland (HS) och Växa Sverige (VXA) i Halland ett projekt med syftet att identifiera och kvantifiera tidsåtgång och kostnader för myndighetsrelaterat arbete som belastar olika branscher inom lantbrukssektorn samt analysera effekterna av detta för att öka möjligheten för förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft i våra svenska livsmedelsproducerande företag.

SLU Hushållningssällskapet i Halland

VÄXA Sverige

Projektet omfattar följande delar:

En dagbok där ett urval av 80-100 lantbrukare med olika produktionsinriktningar och verksamheter registrerar tidsåtgång och kostnad för olika myndighetsrelaterade arbeten under ett helt verksamhetsår.

Intervjuer med 15-20 lantbrukare för att fördjupa frågeställningar kring vilka regler som upplevs som de största hindren/svårigheter, i vilken utsträckning regelkraven begränsar företagens utveckling, hur nuvarande regelverk och tillsyn påverkar det dagliga arbetet, hur regelverk och tillsyn bör förändras för att ge svenskt jordbruk och svensk landsbygd bättre förutsättningar för att bedriva framgångsrika och lönsamma företag, hur kommunikationen med myndigheter i samband med regelverk och tillsyn upplevs samt hur denna kommunikation och dialog kan förbättras för att minska stress och mental belastning.

Projektresultaten har presenterats och diskuterats på 4 workshops med lantbrukare och branschrepresentanter samt med berörda myndigheter och politiker i Sverige och EU. Detta för att verka för en positiv förändring av den nuvarande regelbördan och byråkratin för svenskt jordbruk och svensk landsbygd. Resultaten kommer även att publiceras i både populärvetenskapliga och vetenskapliga tidskrifter.

Fakta:

Projektet genomförs av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) samtrådgivare från Hushållningssällkapet (HS) i Halland och rådgivare från Växa Sverige (VXA) i Halland. En referensgrupp med representanter från näringen är knuten till projektet. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och pågår t o m juni 2020.