RegWise (RegVis)

Senast ändrad: 18 november 2022
Heurekas logo, två träd och namnet

För att studera skogens utveckling och produktion på regional eller nationell nivå används programvaran RegWise som är utvecklad för långsiktig analys av större geografiska områden. Analyserna baseras i första hand på data från Riksskogstaxeringen, kompletterat med information från digitala kartdata, fjärranalys och kombinationer av dessa.

Baserat på förutsättningar för skogens skötsel och annat nyttjande ger programvaran underlag för utvärderingar och analyser i en mängd frågor. RegWise hanterar en mängd ekosystemtjänster som potential för energi- och virkesförsörjning, förutsättningar för biologisk mångfald, rekreationsmöjligheter samt analyser av lagring av kol i skogsekosystemet. Medan skogens utveckling styrs interaktivt i StandWise, skötselalternativ automatgenereras och optimeras i PlanWise så har en RegWise en simulerande ansats där användare styr skötseln för t.ex. olika skogstyper och markägare genom ett regelsystem. RegWise ger därmed svar på frågor som vad händer om?: skogskötselns inriktning är si eller så i olika regioner eller för olika markägarkategorier.

I programvaran ingår modeller som beskriver trädskiktets utveckling över tid för olika trädslag och för olika skötselinriktningar. Skötseln av skogen simuleras via ett regelsystem för olika skogsvårds- och avverkningsåtgärder. De åtgärder som kan simuleras är:

  • Föryngring (plantering, sådd eller självföryngring; med eller utan markberedning)
  • Röjning
  • Gallring (med eller utan uttag av skogsbränsle)
  • Gödsling
  • Föryngringsavverkning (med eller utan uttag av skogsbränsle; med eller utan lämnande av frö- eller skärmträd)
  • Kontinutetsskogsbruk

Schematisk beskrivning över ekosystemprocesser och skötselåtgärder i en skog. Två bilder sammanlänkade av en heldragen pil beskriver: Bild 1) initialt tillstånd i period t, Bild 2) framtida tillstånd och produktion av produkter och ekosystemtjänster i period t+1. En streckad pil från bild 2 pekar mot en framtida simulerad händelse, period t+2.

Resultat redovisas i form av tabeller, kartor och diagram som beskriver utgångsläget, framtida tillstånd och utfall för olika nyttigheter inom det aktuella analysområdet.

RegWise vänder sig till större skogsföretag, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, branschorganisationer. Med de ökade analysmöjligheterna i jämförelse med tidigare system av naturvårds- och miljöinriktade frågeställningar är även länsstyrelser, kommuner, regionala energibolag och NGO:s potentiella användare.