Tjänster

Senast ändrad: 11 maj 2022

Vi kan erbjuda en rad tjänster som grundar sig på både den breda kompetens som programmet har tillgång till samt den innovativa, kraftfulla tekniska plattformen Heureka. I våra nyheter och i vår lista över publikationer finner du många exempel på användningsområden.

Tveka inte att ta kontakt med oss.

Läs mer under utbildning och analyser.

Utbildning

Heureka är ett kraftfullt system med flertalet funktioner som ställer krav på användaren, vi rekommenderar därför utbildning inom systemet.

Årligen ges distanskursen Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem. Kursen är om 15hp och går på halvfart och helt på distans. Den ges på våren så håll utkik och ansök hösten före och före 15 oktober varje år.

Vi ger även viss uppdragsutbildning. Kontakta oss gärna på support.heureka@slu.se för mer information.

Diverse kurser ges även inom ramen för skogsvetarprogrammet.

Analyser

Vi kan erbjuda en mängd olika analyser inom skoglig hållbarhet, såväl inom som utom SLU. Om det rör sig om analyser från uppdragsgivare utanför universitetsvärlden bör det finnas ett inslag av forskning. För rent kommersiella uppdrag hänvisas till andra aktörer som utför analys- och planeringsuppdrag med Heureka-systemet. Vill man använda Heureka-systemet för att utföra egna analyser, beställa analys eller använda delar av systemet är man välkommen att kontakta oss på SHa.

Framsida av handboken: Handbok för beställning av biodiversitetsrelaterade analyser av skogslandskap utförda med Heureka.Handbok för dig som beställare av Heureka-analyser

Handboken vänder sig till alla som är intresserade av att analysera effekter av olika skötselstrategier på skogslandskapets utveckling och särskilt biodiversitetsrelaterade analyser av skogslandskap.

Valmöjligheter av SHa:s tjänster vid egna analyser eller vid beställning av analyser

Göra egna analyser genom att använda SHa:s tekniska plattform Heureka.

Viss support finns via mailfunktion och användarforum (större mängd support faller under utbildning).

Utbildning (se ovan)

Om användarens/intressentens aktivitet kräver ny funktionalitet i Heureka-systemet skapas ett utvecklingsprojekt vid SHa och pris avtalas.

Ta kontakt med SHa

Beställa analyser av SHa

Analyser av miljöanalys- eller forskningskaraktär som till exempel:

  • Enklare analyser med Heureka i befintlig form, exempelvis: Ett externt projekt vill ha ett skogslandskap framskrivet.
  • Större analyser som kräver förändring av systemets funktionalitet, exempelvis:
    • Konsekvensanalyser på uppdrag av en myndighet.
    • Uppdrag från företag med inslag av forskningskaraktär.

I samtliga fall skapas ett projekt vid SHa.

Ta kontakt med SHa

Analyser som kommersiellt uppdrag utan inslag av miljöanalys- eller forskningskaraktär exempelvis avverkningsberäkningar vid skogsföretag, hänvisas i normalfallet till kommersiell aktör.

Använda delar av Heureka i eget system

En delmängd av Heurekasystemets modeller finns förpackade i Heureka API för enkel inbyggnad av modellerna i externa system.

Tag kontakt med SHa

Utföra en företagstaxering (stickprovsvis inventering av sitt skogsinnehav) som underlag för analyser/planering

Heurekas programvara PlanWise enligt det tidigare Indelningspaketets rutiner kan användas för indelning och lottning av stickprovet. Extern mjukvara finns för fältinventering. Data kan sedan importeras i Heurekas programvara PlanWise för analyser.

Tag kontakt med SHa

Support

Teknisk support 

Heurekasystemet är ett mycket komplext system och vi rekommenderar att ta någon av de kurser i Heureka som ges årligen. Våra resurser att ge support i användandet är begränsade och vi svarar på frågor i mån av tid.   
  
Buggar och felaktigheter rapporteras till support.heureka@slu.se.  

Akademisk support

Akademisk support i form av analyskompetens inom forskningsprojekt kan vi bidra med. Det är en fördel om vi är inkluderade redan i ansökningsprocessen. Nya funktionaliteter kräver ofta extern finansiering och behöver planeras i god tid. Förfrågningar om akademisk support och samarbete riktas till support.heureka@slu.se.

För tidskrävande support tar vi betalt för arbetstid och/eller inkluderas som medförfattare eller biträdande handledare av t ex examensarbeten.  

Kommersiell support 

Förfrågningar om kommersiell support riktas till support.heureka@slu.se. Den tid som överskrider en timmes arbetstid under loppet av en månad faktureras enligt timtaxa 1200 kr timmen exkl. moms. 

Det finns möjlighet att diskutera och teckna tjänsteavtal, så kallade Service Level Agreements, där vi garanterar en viss mängd support inom en viss tidsram, efter avrop. Kontakta programchefen för mer information.