Projekt

Senast ändrad: 24 februari 2022

Här kan du läsa mer om exempel på aktuella projekt som använder Heureka.

Här finner du exempel på aktuella projekt där Heureka används och SHa medverkar.

Under Tjänster kan du läsa mer om möjligheterna att använda SHa:s kunskaper vid dina egna analyser eller vid beställning av tjänster.

Läs mer om tidigare projekt

Alterfor

Projekthemsida: alterfor-project.eu/

För mer information, kontakta Tomas Lämås.

B4EST

Projektledare: (WP5) Jari Hynynen, LUKE, Finland
Finansiär: EU
SLU kontakt: Harry Wu, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
SHa kontakt: Tomas Lämås och Per-Erik Wikberg

B4EST webbsida

Ett analytiskt ramverk till stöd för skoglig bioenergiutveckling

Löptid: 2019-2021
Finansiär: Energimyndigheten

Improved consultation between reindeer husbandry and forestry

Projektledare: Ulrika Roos, institutionen för skoglig resurshushållning
Löptid: 2018-2023

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

Integrerad strategisk planering för förbättrade samråd och samexistens mellan rennäring och skogsbruk

Projektledare: Per Sandström, institutionen för skoglig resurshushållning
Finansiär: Formas
Löptid: 2019-2022
SHa kontakt: Johanna Lundström.

Klimatsmart integrerad planering av marginalmarker

Löptid: 2019-2021
Projektledare: Johanna Lundström, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
Finansiär: Energimyndigheten

SHa kontakter: Jeannette Eggers och Johanna Lundström

Landskapsimulator för långsiktiga analyser av landskapets ekosystemtjänster

Löptid: 2014-
Projektägare: Tomas Lämås
Finansiär: SLU
Om: Landskapssimulatorn ska användas till att beräkna hur ett landskap förändras om markanvändning och skötsel ändras. Hittills har sådana analyser, genom Heurekasystemet, inte hanterat förändring av markanvändning utan bara varit möjlig för produktiv skogsmark. Med den nya simulatorn ska man kunna se på fler marktyper. Hagmark, betesmark och improduktiv skogsmark som till exempel skogbevuxen myr.

Make tree retention count – map, quantify and optimize the spatial arrangement of voluntary tree retentio

Projektledare: Karin Öhman, institutionen för skoglig resurshushållning
Löptid: 2020-2022
Finansiär: Bo Rydins stiftelse

De senaste decennierna har svenskt skogsbruk infört en ny strategi för att mildra de negativa effekterna på den biologiska mångfalden genom att lämna generell hänsyn: enskilda träd, trädgrupper och död ved vid alla skogsbruksåtgärder. Även om många skogsbolag tillämpar denna form av hänsyn, görs begränsade insatser för att kartlägga och kvantifiera hänsynen. Vidare görs inga ansträngningar för att optimera var i landskapet hänsynen bör placeras för att ge mest nytta till minsta möjliga kostnad, vilket riskerar att göra naturvårdsplaneringen ineffektiv. Detta kan förklaras av att metoder för att kartlägga existerande hänsyn, och metoder för att analysera och utvärdera framtida alternativ för generell hänsyn tidigare har saknas. I dag finns dock tillgång till högupplöst fjärranalysdata (laserdata, flygbilder och satellitbilder) som har stor potential att ge detaljerad information om var den generella hänsynen finns i landskapet, samt system som Heureka vilket kan räkna på kostnader för och nytta av olika alternativa placering av framtida hänsyn.

För mer information, kontakta Johanna Lundström.

Mistra Digital Forest

Projektledare: Sverker Danielsson, Skogsindustrierna
Finansiär: Mistra
Löptid: 2019-2023
Kontaktpersoner SHa: Jeannette Eggers, Hampus Holmström och Tomas Lämås.

Mistra Digital Forest webbsida

Mistra Digital Forest vill bidra i omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket. Genom att utnyttja digitalisering i hela den skogliga värdekedjan kan skogssektorn bli mer hållbar och öka sin långsiktiga konkurrenskraft jämfört med fossilbaserade eller icke cirkulära produkter.

MultiForest

Löptid: 2019-2022
Finansiär: ForestValue
SHa kontakt: Johanna Lundström.

MultiForest webbsida

Knowledge about size (and other aspects) of uncertainties in the forest information/data should lead to better decisions about future forest management.

Målanpassade åtgärdsenheter

Projektledare: Pär Wilhelmsson, institutionen för skoglig resurshushållning
Finansiär: Å-forsk
SHa kontakt: Tomas Lämås

Projektet handlar om att utvärdera och utveckla planeringsmetoder för dynamiska åtgärdsenheter. Här används inte fördefinierade bestånd (klassisk skoglig planering) utan ett högupplöst data (exempelvis skogliga grunddata) direkt som underlag för långsiktig planering. Åtgärdsenheter skapas genom rumslig klustring. Med denna planeringsansats sker minimal förlust av information och åtgärdsenheterna formas som ett resultat av intressenternas målbild.

Modeller för föryngring

Projektledare: Axelina Jonsson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SHa kontakt: Tomas Lämås.

Nationellt Skogsdatalabb

Projektledare: Skogsstyrelsen
Finansiär: Vinnova

För mer information, kontakta Tomas Lämås.

NOBEL

Projektledare: Harald Vacik, BOKU
Finansiär: Vinnova
Kontaktperson SHa: Jeannette Eggers, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå

Webbsida för NOBELprojeket

Projektets övergripande mål är att skatta den nuvarande och framtida rollen för ekosystemtjänster och att utveckla strategier och mekanismer för ett hållbart tillhandahållande av dem. I vår regionala fallstudie (ett landskap i norra Sverige) skattar vi kostnaden av att tillhandahålla icke-marknadsbaserade ekosystemtjänster av stor social betydelse – renbete och kolinlagring - och hur dessa kan samsas med virkesproduktion. Detta blir i sin tur underlag för att utveckla och använda marknadsbaserade mekanismer för finansieringen av tillhandahållandet av dessa ekosystemtjänster.

Mer om projektet går även att läsa i nyheten: Projekt tittar på hur skogar kan skötas för både rennäring och virkesproduktion

Planering av skogsbruk

Projektledare: Patrik Ulvdal, institutionen för skoglig resurshushållning
Finansiär: Kempestiftelserna, Holmen Skog AB, Sveriges lantbruksuniversitet
SHa kontakt: Tomas Lämås.

The goal of this doctoral studies project is to improve decision making in forest management planning by taking uncertainties in the forest information into account in the planning process. More on Researchgate.

Risker och klimatförändring

Projektledare: Teresa Fustel, institutionen för skoglig resurshushållning
Finansiär: SLU
SHa kontakt: Tomas Lämås eller Jeannette Eggers.

SKA22

Projektledare: Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen
Finansiär: Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen
Löptid: 2020-2022
SHa kontakt: Jeannette Eggers och Per-Erik Wikberg

Skogsstyrelsen ska, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra en skoglig konsekvensanalys utifrån ett sakligt underlag. Konsekvensanalysen ska innehålla ett antal scenarier som ger storleksordningen på den potentiella avverkningen och ett framtida skogstillstånd med utgångspunkt från relevanta mål beslutade av riksdagen, inklusive de nationella klimatmålen till 2030, 2040 och 2045 samt andra mål vars måluppfyllnad påverkar det framtida skogsbruket och vice versa. Risker för skador på grund av klimatförändringar, skadegörare i skogen och behov av klimatanpassning ska ingå i analysen, liksom behovet av hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till skoglig råvara och biologisk mångfald. Uppdraget genomförs som ett gemensamt projekt med SLU och ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2022.

Läs mer i nyheten: Nya SKA påbörjad

Simulator som ett komplett läromedel

Projektledare: Carola Häggström, institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
Finansiär: Ljungbergsfonden
Löptid: 2019-2022

För mer information, kontakta Johanna Lundström, Tomas Lämås eller Hampus Holmström.


SHa bidrar med BeståndsVis, som ska länkas till skördarsimulatorer.

Sju personer står i ett rum och tittar på en demonstration av en skördarsimulator. Foto.

Bild från projektgruppens besök vid Södra Vikens naturbruksgymnasium, Sunne, Värmland. Foto Inge Hedin (Photoshop Tomas Lämås).

Skogliga framtidsanalyser i Gåsbergets värdetrakt

Finansiär: Länsstyrelsen Dalarna
Löptid: 2019-2021
SHa kontakt: Johanna Lundström

Vi kommer i detta projekt kombinera nya metoder för högupplösta fjärranalysdata med avancerade optimeringsmetoder, och därmed utveckla ett operativt arbetsflöde för att kartlägga, kvantifiera och optimera den generella hänsynen. Arbetsflödet kommer användas i en fallstudie för att utforska hur hänsynen kan planeras mer effektivt i landskapet, och för att analysera långsiktiga effekter av olika strategier vad gäller generell hänsyn. Resultatet från projektet kommer att kunna användas av skogsbolag och andra skogsägare för att dokumentera den hänsyn som tas, men också för att planera framtida hänsyn. Möjligheten att väga in hänsynens rumsliga placering relativt andra former av naturhänsyn (frivilliga avsättningar och reservat) ger dessutom möjlighet att bygga upp en fungerande grön infrastruktur på landskapsnivå.

Wallenbergsprojektet vid S-fack

Projektledare: Tomas Lundmark, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
SHa kontakt: Tomas Lämås

Mer information: "Storsatsning på skogsforskning vid SLU"