Om Heurekasystemet

Senast ändrad: 05 oktober 2023
Heurekas logo, två träd och namnet

Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Heureka är ett kraftfullt system med flertalet funktioner. Det ställer därmed vissa krav på användaren i fråga om erfarenheter av datorbaserade system och skoglig planering. Mer information och installationsanvisningar hittar du på Heureka-wikin.

Användare

Artdatabanken  
Baroniet Adelswärd AB  
Bergvik Skog Öst AB 
BillerudKorsnäs AB 
Boxholms Skogar AB  
Holmen Skog  
Häradsmarken AB  
Institutioner vid SLU
Kopparfors Skogar AB 
LRF Skogsägarna  
Lunds universitet 
Länsstyrelser 
Mittuniversitetet 
Pöyry Management Consulting  
Ricklar Skog AB  
SCA  
Skogforsk  
Skogsstyrelsen  
Skogssällskapet  
Statens fastighetsverk  
Stora Enso Skog AB 
Sveaskog  
Svenska Skogsägarplaner AB  
Västerås Stift  
Östanå Gods AB  

Användningsområden

Avverkningsberäkningar  

Beräkning av kolbindning och kolbalanser 

Formulera olika mål med skogsfastighet 

Landskapsplanering  

Långsiktiga analyser för skogsfastigheter 

Naturvårdsplanering och planering av grön infrastruktur 

Optimera skogsbruk efter valt mål 

Regionala och nationella konsekvensanalyser  

Sampling inför företagstaxeringar 

Scenarioanalyser

Simulera framtida skogslandskap 

Skogbruksplanering  

Skriva fram skog i andra system med Heurekas tillväxtmodeller - API (Application Programming Interface) 

Undervisning 

Utvärdering av olika skötselmetoder och strategier  

Support

Teknisk support 

Heurekasystemet är ett mycket komplext system och vi rekommenderar att ta någon av de kurser i Heureka som ges årligen. Våra resurser att ge support i användandet är begränsade och vi svarar på frågor i mån av tid.   
  
Buggar och felaktigheter rapporteras till support.heureka@slu.se.  

Akademisk support

Akademisk support i form av analyskompetens inom forskningsprojekt kan vi bidra med. Det är en fördel om vi är inkluderade redan i ansökningsprocessen. Nya funktionaliteter kräver ofta extern finansiering och behöver planeras i god tid. Förfrågningar om akademisk support och samarbete riktas till support.heureka@slu.se.

För tidskrävande support tar vi betalt för arbetstid och/eller inkluderas som medförfattare eller biträdande handledare av t ex examensarbeten.  

Kommersiell support 

Förfrågningar om kommersiell support riktas till support.heureka@slu.se. Den tid som överskrider en timmes arbetstid under loppet av en månad faktureras enligt timtaxa 1200 kr timmen exkl. moms. 

Det finns möjlighet att diskutera och teckna tjänsteavtal, så kallade Service Level Agreements, där vi garanterar en viss mängd support inom en viss tidsram, efter avrop. Kontakta programchefen för mer information. 

Styrgruppen för Heurekas förvaltning

Styrgruppen består av ledamöter från några av de parter som tillsammans finansierar förvaltningen av systemet. SLU är ordförande.

Karl Duvemo, Skogsindustrierna, SCA Skog

Jeannette Eggers, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen

Fredrik Gunnarsson, Sveaskog

Ola Inghe, Naturvårdsverket

August Nilsson, Skogssällskapet

Renats Trubins, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Ulrika Wide, Svenska Skogsägarplaner


Bidragande organisationer

SLU

SCA Skog AB

Holmen Skog AB

Stora Enso Skog och Mark AB

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB

Kopparfors Skogar AB

Sveaskog Förvaltnings AB

Statens fastighetsverk

Svenska Skogsägarplaner AB

Skogsstyrelsen

Skogssällskapets Förvaltning AB

Skogforsk

Stiftens egendomsförvaltningars förening

Naturvårdsverket

Linnéuniversitetet

Projekt som använder Heureka

2019 firade Heurekasystemet 10 år och höll då en föreläsning "Heureka - men vad fann de?" om användningsområden och erfarenheter så långt. Se föreläsningen nedan.