PlanEval

Senast ändrad: 18 november 2022
Heurekas logo, två träd och namnet

Det senaste tillskottet i Heurekas programvaror är Planeval. PlanEval står för Plan Evaluering (eng. Plan Evaluation) och är avsedd för att på ett systemetiskt vis rangordna och utvärdera planer eller scenarion genererade med PlanWise.

PlanEval kan vara ett stöd i situationer där en skogsägare eller andra beslutsfattare vill analysera konsekvenserna av olika scenarier utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala värden. I dessa situationer är ofta första steget att skaffa sig ett faktaunderlag. Detta kan göras genom att generera ett antal skogliga scenarier med hjälp av t.ex. PlanWise. För mer komplicerade beslutssituationer räcker det dock sällan med enbart mer kunskap i form av objektiva fakta t.ex. hur många hektar habitat som finns tillgängligt utifrån ett visst planalternativ. Beslutsfattaren måste också fundera över sina egna värderingar och göra avvägningar mellan olika aspekter av beslutet, t.ex. hur viktigt är det att finns en viss mängd habitat för järpe jämfört med att det finns en viss mängd virek att avverka? PlanEval är ett stöd i dessa situationer. PlanEval kan även ta hänsyn till flera intressenters olika preferenser och väga samma dessa.

I dagsläget finns två olika metoder implementerade i PlanEval för avvägningar mellan olika målsättningar. Den första metoden är Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP är en av de mest beprövade och välbeskrivna metoderna inom flermålsanalys och bygger på att man gör parvisa jämförelser av delmålen och av alternativen. Metoden har tillämpats inom många olika områden och har använts bland annat i deltagande planering för skogsbruk på statlig mark i Finland och för bolagsmark i Lycksele kommun. Den andra metoden som finns implementerad i PlanEval är SMART.  SMART uppfattas av många som en enklare metod och utgår från att varje intressent tilldelar poäng till de olika delmålen och scenarierna i förhållande till dess betydelse.

Under förutsättningen att planer finns genererade med PlanWise genomförs arbetet i PlanEval i fyra steg: 

De fyra stegen beskrivna i texten exemplifieras med skärmbilder från Planevalkörningar. Steg 1: Ett inställningsfönster. Steg 2: Avvägning mellan tjäderhabitat och avverkningsvolym. Steg 3: Tre kartor över ett och samma landområde illustrerar olika resultat från områdesanalysen. Steg 4: Ett diagram med tre olika höga staplar.

  • steg 1: de mål och delmål som de olika planerna ska utvärderas mot definieras.
  • steg 2: en värdering av hur viktiga olika mål och delmål är för beslutsfattaren görs.
  • steg 3: resultatet värderas för varje enskilt delmål.
  • steg 4: därmed kan en rangordning ske av aktuella planer som svarar mot vad beslutsfattarens anser viktigt

Rätt använt kan PlanEval t.ex. hjälpa eller stödja beslutsfattande, ta explicit hänsyn till flera konfliktfyllda mål; hantera både kvalitativa och kvantitativa mål, strukturera problemet samt ge en modell som kan användas för diskussion vid deltagandeplanering.


Kontaktinformation

Porträttfoto av Karin ÖhmanKarin Öhman, Professor
Institution för skoglig resurshushållning, SLU
karin.ohman@slu.se, 090-786 85 88