PlanWise (PlanVis)

Senast ändrad: 18 november 2022
Heurekas logo, två träd och namnet

PlanWise är ett kraftfullt analys- och planeringsverktyg som har ett brett användningsområde både vad gäller storleken på det geografiska området av en analys och vilka problemställningar som kan hanteras.

PlanWise är ett verktyg för analyser av olika handlingsalternativ och för att söka bra lösningar utifrån de målsättningar man har. Det är utvecklat för analys och planering av medelstora och stora skogsinnehav. I PlanWise hanterar virkes- och biobränsleproduktion men också inlagring av kol, skogens lämplighet för rekreation och aspekter relaterade till natur- och miljövård.

För varje bestånd genereras automatiskt ett antal möjliga handlingsalternativ. Varje alternativ består av skogsvårdsåtgärder och avverkningar, och som en konsekvens, beståndets utveckling över tid. Bestånden kan enkelt grupperas utifrån t.ex. en målklassning av bestånden. För varje grupp anger användaren ramarna för vilka åtgärder som kan ingå i mängden tänkbara handlingsalternativ. En optimeringsrutin används därefter för att välja det bästa alternativet för varje bestånd. Det senare steget görs utifrån en målformulering och eventuella restriktioner. En typisk målformulering är en hög ekonomisk avkastning (ofta i termer av nuvärde) tillsammans med krav på jämnhet av virkesflöden över tiden eller restriktioner satta utifrån naturvårds- eller miljösynpunkt. Sammantaget skiljer sig PlanWise därmed tydligt från StandWise (BeståndVis) interaktiva analys av ett bestånd i taget och från den regelstyrda ansats som finns i RegWise (RegVis). De skogsvårds- och avverkningsåtgärder som kan studeras är dock lika i de tre programvarorna:

  • Föryngring (plantering, sådd eller självföryngring; med eller utan markberedning)
  • Röjning
  • Gallring (med eller utan uttag av skogsbränsle)
  • Gödsling
  • Föryngringsavverkning(med eller utan uttag av skogsbränsle; med eller utan lämnande av frö- eller skärmträd)
  • Kontinuitetsskogsbruk

En långsiktig planering görs vanligen för en rotationsperiod (100 år) indelade i femårsperioder. I PlanWise finns dessutom en modul för en kortsiktigare, taktisk planering, som kan göras årsvis på 10 - 15 års sikt. Inte bara fastigheter utan skogsbruket och dess konsekvenser kan analyseras för skogslandskap, för avrinningsområden eller för t.ex. områden nära tätorter.

Optimeringsresultat från ett rekreationsprojekt presenterat i ett ortofoto i Planwise.

Relaterade sidor: