Andra program och större projekt vid SRH

Senast ändrad: 09 oktober 2020
Björklöv mot grön bakgrund. Foto.

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen.

Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet.

Markinventeringen - kartläggning av markförhållanden och kontinuerlig uppföljning av miljötillståndet i marken.

Ökad användning av drönare i rennäringen - utveckling av drönare och metoder som underlättar och effektiviserar renskötseln, samtidigt som det bidrar till en ökad djurvälfärd för renarna.

Mistra Digital Forest - att skapa en funktionell digitalisering som integerar hela den skogliga värdekedjan.

SLU Skogskarta - heltäckande data över skogsmarken, data från satellitbilder och Riksskogstaxeringen.

Histax - digitalisering av Riksskogstaxeringens fältdata för perioden 1923-1952.

Inventering av barkborreskador - en inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand kommer att genomföras under hösten 2020. Inventeringen genomförs inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering.

Rikare skog - diversifiering genom inkludering och specialisering (DIS).

Skogliga grunddata - kartor som beskriver skog och mark, data från laserskanning och Riksskogstaxering.

Nobel - skattar den nuvarande och framtida rollen för skogliga ekosystemtjänster och utvecklar strategier och mekanismer för ett hållbart tillhandahållande av dem.

NFI i Albanien

Svenska LifeWatch - en nationell e-infrastuktur för data om biologisk mångfald

Minedeer - ökad kunskap om gruvverksamhetens påverkan på renar, renskötsel och samisk kultur

Nationellt skogsdatalabb - en mötesplats för dig som arbetar med skogliga data.

KvarkenSpaceEco - utvecklar ett långsiktigt innovationscenter för att hjälpa Kvarkenregionen att delta i affärsmöjligheter inom området "new space", bl.a. genom att implementera satelliter för affärs- och samhällsändamål.

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se