Gällivare exkursion

Senast ändrad: 21 september 2023
Exkursion i Gällivare

Future Forests sista exkursion för det här året arrangerades i Gällivare den 14 augusti 2023.

Ett 30-tal deltagare hade samlats på exkursionen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveaskog Förvaltnings AB, Boliden, Holmen Skog AB, Formas, Föreningen Skogen i Centrum (FSC Sverige), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Luleå Stifts prästlönetillgångar, Ajtte museum, Sveaskog, Skogsstyrelsen, Svenska Samernas Riksförbund, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag  (LKAB), SCA Skog AB, Norlund Consult AB och Gällivare sameby. Under exkursionen från kl 10:30 till kl 16:00 besökte gruppen olika punkter i skogens försöksområden.

Givande diskussioner för praktiken

Exkursionens tema var "Anpassade skogsåtgärder för skapande av funktionella renbetesmarker och ekologisk kompensation". Deltagarna lyssnade på flera presentationer och deltog i diskussioner relaterade till temat.

Emma Holmström, programledare för SLU Future Forest, presenterade hur alternativa skogsbruksmetoder kan skapa funktionella renbetesmarker och producera skogliga råvaror genom att analysera faktorer som föryngringskostnader, grundyta, medeltillväxt, markvärde mm av skogsbruket. Sedan presenterade Henrik von Stedingk från FSC Sverige den integrerade samverkansprocessen mellan FSC Sverige-certifierade skogsföretag och samebyar.

Man kan inte tala om skogsbruket i området utan att diskutera Aitikgruvans effekter på de omgivande skogsekosystemen. Därför presenterade Mari Jönsson, forskare, SLU, direkt efter lunch bakgrunden, omfattningen och några preliminära resultat av projektet "Minedust", som avser att lära sig mer om gruvdammets påverkan på skoglig biologisk mångfald och ekosystemtjänster runt dagbrott i norra Sverige.

Därefter presenterade prof. Joakim Hjältén, SLU, projektet "Den stora artflytten" som studerar om de artsamhällen som förstördes i samband med utbyggnaden av Aitikgruvans sandmagasin kan överleva translokering (flytt) till ett kompensationsområde. Han beskrev några av de preliminära resultaten av flytten som både positiva och negativa för insekters biologiska mångfald och andra viktiga fakta om restaurering och translokering. Mari Jönsson och Jörgen Sjögren, SLU, beskrev några resultat av andra organismgrupper som svampar, lavar och mossor och ytterligare planer för forskningen. 

Exkursionen avslutades med en givande diskussion om ekologisk kompensation med intressanta inspel från många deltagare utifrån deras olika erfarenheter och idéer.

En genomlysning av olika perspektiv

Den här Future Forest-exkursionen i Gällivare gav möjlighet att föra öppna diskussioner om praktiska och forskningsmässiga fakta, problem och synpunkter på skogsbruk, renbetesmarker och ekologisk kompensation genom att samla olika intressenter med anknytning till skogsbruket i Norrbotten på ett ställe. Det hjälpte gruppen att se på exkursionens tema från olika perspektiv, diskutera några praktiska förslag som skogsbruket kan anpassa sig till och överväga de olika effekterna för varje part.


Kontaktinformation