Kunskaps- och beslutsstöd för alternativa skötselstrategier, E-Tools

Senast ändrad: 23 november 2023

I E-Tools lyssnar forskare från olika ämnesområden in på utmaningar och önskemål från skogsägare och skogsförvaltare, förbättrar tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i Heureka och utvärderar långsiktiga effekter av alternativa skötselstrategier. Allt förpackas sedan i en användarvänlig webbapplikation där alla intresserade enkelt kan ta del av resultatet.

Skötselmetoden trakthyggesbruk som dominerat sedan 1950-talet kritiseras allt mer och kunskap om hyggesfria metoder efterfrågas. Trots att intresset för hyggesfria metoder är stort så är dessa metoder lite av en nisch i svenskt skogsbruk då de används på mindre än fem procent av den skog som brukas för virkesproduktion.

Det saknas kunskap om vad en omfattande övergång till hyggesfria metoder skulle innebära för ekosystemtjänster och biologisk mångfald, både på nationell nivå och för enskilda skogsfastigheter. Nuvarande modeller för att beskriva skogens framtida tillväxt är inte anpassade för hyggesfria metoder vilket innebär att även Heurekasystemets resultat för hyggesfria metoder är behäftade med stor osäkerhet, i alla fall för tidshorisonter som är längre än 30-50 år.

Det innebär att det finns ett nästintill skriande behov av modeller och verktyg som kan erbjuda ny, vetenskapligt baserad kunskap som underlag för beslut inom skoglig planering. Det övergripande målet med E-tools är därför att utveckla ny kunskap och nya planeringsverktyg som möjliggör en informerad övergång mot en bredare implementering av hyggesfritt skogsbruk i Sverige.

Arbetspaket

Projektet är uppdelad i fyra olika arbetspaket. Läs mer om dem nedan och vem som är kontaktperson.

WP1

Syftet med WP1 är att utforska kraven, prioriteringarna och utmaningarna från skogsägare och andra förvaltare av skog när det gäller användningen av olika planeringsverktyg för hyggesfritt skogsbruk.

Kontakt: Karin Öhman

WP2

Syftet med WP2 är att avsevärt förbättra de modeller som kan användas i planeringsverktyg som t.ex. Heureka, för att beskriva de långsiktiga konsekvenserna på skogens utveckling för olika former av hyggesfritt skogsbruk.

Kontakt: Alex Appiah Mensah

WP3

Syftet med WP3 är att utveckla en användarvänlig webbaserad applikation som gör det möjligt för alla Sveriges skogsägare och andra intresserade att på ett enkelt sätt få tillgång till beslutsunderlag gällande effekter och fördelar med anpassade skogsbruksmetoder.

Kontakt: Jeannette Eggers

WP4

Syftet med WP4 är att utvärdera de långsiktiga effekterna, fördelarna och utmaningarna på fastighets- och nationell nivå av en utbredd implementering av alternativa skötselstrategier (olika varianter av hyggesfritt samt blandskog och förlängda omloppstider) för olika värden som är kopplade till skog, t.ex. biologisk mångfald, rekreation, renskötsel samt ekonomisk lönsamhet utifrån virkesproduktion, logistiska lösningar och konkurrenskraftiga avverkningsmetoder.

Kontakt: Camilla Widmark

Officiell projekttitel: E-Tools: Evidensbaserat kunskaps- och beslutsstöd för alternativa skötselstrategier.

Finansiär: Formas

Nyheter från E-Tools