Metoder för varierad och hyggesfri lövskog

Senast ändrad: 20 november 2023
Avlövad blandskog. Foto.

Hur ska blandade ädellövskogar anläggas och skötas genom plockhuggning, och var i landskapet har metoderna bäst chans att lyckas? Det kommer projektet ta reda på tillsammans med hur egenskaper som virkesproduktion, kolinlagring, biologisk mångfald och hur balansering av intressen påverkas av hyggesfritt lövdominerat skogsbruk.

Inför framtiden är det betydelsefullt att utforma alternativa skogskötselmetoder som kan minska olika risker för skogen (extremt klimat och skadegörare), så att den bättre kan stå emot olika påfrestningar, som ökar mängden viktiga livsmiljöer för skogens alla växter och djur, och som samtidigt kan bidra med produktion av virke och arbetstillfällen. Det är vidare viktigt att i större utsträckning använda skötselalternativ som har förmågan att balansera olika intressen och på så vis kan minska konflikter kring skogen i samhället.

Att i ökad utsträckning använda mer lövskog, och speciellt i södra Sverige mer ädellövskog, är ett verktyg som bör användas i större utsträckning. Olika former av kontinuitetsskogsbruk, det vill säga skötselformer där kalhyggen undviks och där man förlitar sig på naturlig föryngring i olikåldriga blandade bestånd är ett annat verktyg för att hantera de risker som vi står inför. Vidare, om ett trädslag i en blandskog slås ut av skador, så finns alltid andra trädslag kvar som på så vis skapar en stabil skogsmiljö som trots påfrestningar kan leverera olika ekosystemtjänster. Sådana skogar, dvs blandade ädellövskogar där kalhyggen undviks, tål bättre att drabbas av skadegörare och ett förändrat klimat. De är dessutom positiva för den biologiska mångfalden.

De övergripande tre målen med vårt BROADEN-projekt är därför att ta fram kunskap om: 1) Hur olikåldrig blandad ädellövskog bäst skall etableras och sedan skötas genom plockhuggning; 2) Var någonstans i landskapet som kostnadseffektiv sådan föryngring och skötsel har bäst chans att lyckas och; 3) Vad olikåldrig blandad kontinuitetsskog dominerad av ädla lövträd har för förmåga att producera virke, lagra kol, och producera habitat för biologisk mångfald, och hur konflikter mellan olika ekosystemtjänster från sådan skog minimeras. För att finna kostnadseffektiva lösningar kommer vi använda experiment, frågeformulär, modellering och syntesarbete, och detta bygger på nya typer av föryngringsexperiment kopplade till en helt unik serie av långsiktiga plockhuggningsförsök.

Fakta:

Officiell projekttitel: Utveckling av nya metoder för ett mer diversifierat och lövträdsdominerat kontinuitetsskogsbruk, BROADEN

Samarbetspartners: Länsstyrelsen, Göteborgs universitet, Kährs AB, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stiftelsen skånska landskap, Sveaskog, Svenska naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Ekfrämjandet, Skogsägarföreningen Södra

Projektet förväntas avslutas: 2027-12-31

Finansiär: Formas