Villkor för SLU Menys kurser

Senast ändrad: 08 september 2023

Nedan finner du avtalsvillkoren för SLU Menys kurser. Var noga med att du läser villkoren för den kurs din anmälan gäller.

Below you find the terms and conditions of SLU Meny's courses. Be sure to read the terms of the course your registration applies to.

Djuromsorg vid slakt

1.1. Tillgång till digitalt kursmaterial

Endast på avtalet angivna kursdeltagare i respektive kurs äger rätt att för sina egna studier använda det digitala kursmaterialet som SLU Meny ställer till förfogande i den aktuella kursen.

Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte överlåtas. Kursdeltagare ges tillgång till det lösenordsskyddade kursmaterialet via Internet under 12 månader från från det datum deltagaren registreras på kursen. Efter inrapportering av godkänt slutquiz avaktiveras kursdeltagarens inloggning.

DISA-modulerna (Djuromsorg i samband med slakt och annan avlivning) ägs inte av SLU Meny och är inte lösenordsskyddade.

1.2. Tillgång till handledning

I kurser med handledning finns kursledaren tillgänglig under de veckor kursen pågår och normalt högst två veckor efter kursens slut för ev. kompletteringar. I DISA-kursen sker handledning endast under eventuella träffar.

1.3. Tidsmässiga förutsättningar på den egna arbetsplatsen

Medverkan i en Menykurs är en investering i såväl tid som pengar. För DISA-kursen omfattar webbmodulerna ca två arbetsdagar och dessutom tillkommer två heldagsträffar, alternativt ytterligare två dagars självstudier med webbmaterialet.

Att studera på distans kräver goda förutsättningar med avseende på tid och arbetsro. Det är SLU Menys erfarenhet att kursdeltagare som ges sådana förutsättningar på sin arbetsplats också tillgodogör sig och slutför kursen.

1.4. Examination

Examination sker genom slutprov och/eller genom att kursdeltagaren successivt lämnar in olika arbetsuppgifter till kursledaren och diskuterar dem fortlöpande med denne. Kursledaren avgör om deltagaren tillgodogjort sig kursens huvudsakliga innehåll. Någon graderad bedömning görs ej.

Godkänd kurs ger diplom som är godkänt för ansökan om kompetensbevis enligt EG 1099/2009. Det är Jordbruksverket som sedan utfärdar kompetensbeviset.

1.5. Behov av teknik

Medverkan i SLU Menys webbaserade kurser förutsätter att man har tillgång till dator och Internetuppkoppling med tillräcklig prestanda. Se vidare på www.meny.se för närmare detaljer.

1.6. Tillgång till teknisk support

Deltagare kan under kursperioden få hjälp av SLU Menys tekniska support via e-post och telefon. Se vidare på www.meny.se för närmare detaljer. SLU Meny ansvarar inte för teknisk support gällande DISA-modulerna.

1.7 Fakturering

Fakturering görs när respektive kurs startat. 30 dagars betalningsvillkor gäller.

1.8 Avbokning av kursplats

Kurs med träffar: Eventuell avbokning ska ske till SLU Menys utbildningsledare (kontaktuppgifter finns på www.meny.se) och görs kostnadsfritt fram till 1 vecka före kursstart. Om anmälda deltagare ej påbörjar eller ej fullföljer kursen och ingen avbokning gjorts före kursstart faktureras hela kursavgiften. 

Helt webbaserad kurs: För helt webbaserade kurser, räknas första inloggningen som kursstart. Vid avbokning av helt webbaserad kurs efter kursstart debiteras en administrativ avgift på 750 kr exkl. moms.

1.9 Inställd kurs

Om för få deltagare (5 eller färre) är anmälda, kan SLU Meny ställa in det aktuella kurstillfället. Anmälda kursdeltagare meddelas i så fall via e-post senast 2 veckor före kursstart. Detta gäller schemalagd kurs (kurs med träffar).

SLU Meny erbjuder kursrelaterad teknisk support. Gå in på SLU Menys hemsida och klicka på Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009 för närmare detaljer

Kompetensbevis hästtransport

Godkänd kurs ger ett personligt kompetensbevis enligt EG 1/2005 artikel 17(2). Anmälan är bindande för det antal kursplatser som anmäls nedan. Inloggningsuppgifterna för dessa skickas från Meny när avtalet är klart. Inloggningsuppgifterna är personliga och får ej överlåtas.

Faktura kommer med post inom två veckor. 30 dagars kredit tillämpas. Kostnad per deltagare: 2 400 kr exkl. moms. Kompetensbeviset skickas via mail när fakturan är betalad. Tillägg för snabbhantering: 750 kr exkl. moms. Snabbhantering innebär att kompetensbeviset mailas inom två arbetsdagar efter godkänd examination, förutsatt att avtalet är komplett ifyllt. När fakturan är betalad sker inrapportering till Jordbruksverket.

Obs: Jordbruksverket registrerar endast svenska medborgare. Registrering hos myndighet i annat land måste ombesörjas av deltagaren själv.

Beräknad tidsåtgång för att genomföra kursen är åtta timmar. Varje kursplats är tillgänglig en månad från kursstart. Som kursstart räknas det datum deltagaren får tillgång till kursen. Vid avbokning efter kursstart debiteras en administrativ avgift på 750 kr exkl. moms. Efter inrapportering av godkänt slutquiz avaktiveras kursdeltagarens inloggning.

En kursplats per användare gäller. Kursdeltagaren förutsätts ha tillgång till Internetuppkoppling med tillräcklig prestanda. SLU Meny erbjuder kursrelaterad teknisk support. Gå in på SLU Menys hemsida och klicka på Kompetensbevis-Hästtransportör för närmare detaljer

Menykörkort livsmedelshygien

Godkänd kurs ger ett personligt Menykörkort i livsmedelshygien. Anmälan är bindande för det antal kursplatser som anmäls nedan. Inloggningsuppgifterna för dessa skickas från SLU Meny när avtalet är klart. Inloggningsuppgifterna är personliga och får ej överlåtas.

Faktura kommer med post inom två veckor, 30 dagars kredit tillämpas. Överträdelse av dessa villkor innebär att Menykörkort inte utfärdas. Kostnad per deltagare: 1 900 kr exkl. moms. Beräknad tidsåtgång för att genomföra kursen är åtta timmar. Varje kursplats är tillgänglig en månad från kursstart. Som kursstart räknas det datum deltagaren får tillgång till kursen. Vid avbokning efter kursstart debiteras en administrativ avgift på 750 kr exkl. moms. Efter inrapportering av godkänt slutquiz avaktiveras kursdeltagarens inloggning.

En kursplats per användare gäller. Kursdeltagaren förutsätts ha tillgång till Internetuppkoppling med tillräcklig prestanda. SLU Meny erbjuder kursrelaterad teknisk support. Gå in på SLU Menys hemsida och klicka på Menykörkort - livsmedelshygien för närmare detaljer.

Meny license in food hygiene

Approved course provides a personalized certificate; licence in food hygiene. The registration is conclusive on the number of persons listed below. The login details are sent from SLU Meny when the agreement is completed. The login information is personal and may not be transferred.

The invoice arrives by mail within two weeks, 30 days of credit is applied. Violation of these terms and conditions means that the certificate is not issued. Cost per participant: SEK 1,900 excluding VAT.

The estimated time required to complete the course is eight hours. Each course is available one month from the start date. The date the participant gets access to the course is counted as the start date. If canceled after the start of the course, an administrative fee of 750 SEK excluding VAT will be charged. After reporting the approved final exam, the course participant's login is deactivated.

One course per user applies.The course participant is expected to have Internet access with sufficient performance. Meny offers course related technical support. Enter SLU Meny’s homepage and click Kurser and Meny Licence in Food Hygiene for more details.


Kontaktinformation

Maria Lingaas, Utbildningsledare
SLU Meny, SLU RådNu
maria.lingaas@slu.se
0511-670 22