Katarina Haugen

Senast ändrad: 31 maj 2016

FD, vik. universitetslektor

Hur länge har du forskat?

Sedan 2005

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Tillgänglighet till vardagsdestinationer som t.ex. olika typer av service, fritidsaktiviteter, arbete, utbildning och sociala relationer. Fokus för min forskning har riktats mot tillgänglighetens fysiska geografiska dimensioner, d.v.s. avstånd och/eller närhet men också rörlighet. Detta innefattar som grundförutsättning de rumsliga lokaliseringsmönstren för olika typer av destinationer såväl som befolkningens bosättningsmönster, de rumsliga relationerna dem emellan och människors tillgänglighetsstrategier för avståndsöverbryggande respektive närhetsbaserad tillgänglighet.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Jag kommer att arbeta inom främst Work Package 1 som handlar om förändringar i bosättnings- och arbetsmönster. Inom detta Work Package kommer vi att studera hur olika geografier – rurala såväl som urbana – länkas ihop genom individer, exempelvis personer som äger skog eller fritidshus i rurala områden men har sitt permanentboende i tätare miljöer. Dessutom kommer vi att studera hur hur skogsägande som resurs samspelar med hur företags utveckling .

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

Främst WP1

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Det vore intressant att närmare studera hur människor hanterar sina tillgänglighetsbehov och hela vardagens ”logistik”, t.ex. vilka rörlighetsstrategier som utvecklas inom familjer och hushåll, hur man hanterar förändringar i sina behov och aktivitetsmönster, och hur tillgänglighetsrelaterade hänsyn integreras i valet av bostad genom olika avvägningar och prioriteringar.

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Då skulle jag kanske jobba med fysisk planering, gärna stadsutvecklingsfrågor.

Vad gör du på en ledig dag?

Tar gärna sovmorgon, äter lång frukost, går dito promenad med hunden, träning, umgås med familj och vänner och varierande kulturella aktiviteter.


Kontaktinformation