CV-sida

Georg Carlsson

Georg Carlsson
Professor i hållbara odlingssystem

Presentation

Mina övergripande forskningsintressen handlar om odlingssystemsekologi och är inriktade på 1) diversifiering och mångfunktionalitet hos jordbruksgrödor och odlingssystem, och 2) ökad odling och användning av baljväxter för hållbar livsmedelsproduktion. För att uppnå dessa mål strävar jag efter att använda agroekologska ansatser baserade på deltagardrivet samarbete med jordbrukare och andra avnämare, systemtänkande, ekologiska principer och tvärvetenskaplig forskning. Min forskning innefattar studier av ekosystemtjänster från diversifierade odlingssystem, drivkrafter och hinder för odling och användning av baljväxter till livsmedel, faktorer som påverkar symbiotisk kvävefixering, rhizosfärens och odlingssystemets kvävedynamik, och hållbar skötsel av sådda artrika gräsmarker för biologisk mångfald och bioenergi.

Undervisning

Jag deltar i institutionens undervisning inom programmen i agroekologi, hortonom, trädgårdsingenjör och lantmästare genom kursansvar och föreläsningar inom växtodling, symbiotisk kvävefixering, växtnäringscirkulation i odlingssystem och baljväxters roll för hållbara produktionssystem.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Samverkan

Jag har utbredda kontakter och utbyte med jordbruksnäringen (jordbrukare, rådgivare, livsmedelsföretag) och myndigheter (t.ex. Jordbruksverket, Nordiskt genresurscenter, Regionförbund) i frågor kring odling och användning av baljväxter och ökad hållbarhet i växtodlingen. Jag har även ett omfattade vetenskapligt nätverk, och samarbetar med forskare vid flera andra SLU-institutioner såväl som vid andra svenska och internationella universitet och forskningsinstitut.

 

Uppdrag
Medlem i SLUs arbetsgrupp för utarbetande av masterutbildning inom livsmedelssystemet (2016-2017). Medlem i LTV-fakultetens valberedning (2012-2014) samt i referensgruppen för ny biotron vid LTV-fakulteten (2013-2014).

Bakgrund

Fil Mag i Biologi, Umeå universitet. 2000
Fil Dr i Växtodlingslära, SLU. 2005

Handledning

Jag handleder och examinerar examensarbeten på masters-, magister- och kandidatnivå, är biträdande handledare för en aktiv doktorand samt har varit biträdande handledare två disputerade doktorander.