Användning av outnyttjade gräsmarker för biodiversitet och bioenergi – nätverk och fältförsök

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Valet mellan produktion av livsmedel eller bioenergi på högavkastande åkermark utgör en viktig målkonflikt, och därför har kombinationen av biologisk mångfald och effektiv produktion av bioenergi på marginalmarker mycket hög relevans. Extensiva gräsmarker är värdefulla för bevarande av biologisk mångfald, vilket bland annat uppmärksammats i Natura 2000-inventeringar inom EU. Bevarandet av naturvärden i sådana gräsmarker kräver skötsel genom bete eller slåtter, brukningsmetoder som under det senaste seklet varit på kraftig tillbakagång i vårt allt intensivare jordbruk. Projektet innehåller nätverksarbete för kunskapsutbyte mellan forskare, näringsliv, myndigheter och allmänhet för att utforska potentialen att leverera biologisk mångfald och bioenergi från sådda artrika gräsmarker. Nätverksarbetet kompletteras med fältförsöksverksamhet där biomassaavkastning, biomassans energivärde och markens biologiska mångfald jämförs mellan olika vegetationstyper. Kunskapsutbytet genomförs vid seminarier, fältvandingar, fältdemonstrationer och studiebesök, vilka ger underlag för diskussioner kring hållbar produktion av biomassa till bioenergi i synergi med flera miljövinster: ökad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, minskat växtnäringsläckage, ett rikt odlingslandskap, och utvinnande av växtnäring från ängsmarker för gödsling av åkermark

Projektet samordnas med EU-projektet GrassMargins, genom jämförelser mellan en artrik blandning av ängsväxter med energigräs för produktion av biomassa till bioenergi på marginalmarker.

Projektet har gett upphov till att forskare vid SLU Alnarp (Georg Carlsson, Sven-Erik Svensson och Urban Emanuelsson) fått i uppdrag av Jordbruksverket att genomföra en kunskapssammanställning om alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial. Sammanställningen genomförs i januari-februari 2013.

 

Publiceringar:

Carlsson et al. 2017. Perennial species mixtures for multifunctional production of biomass on marginal land. GCB Bioenergy 9: 191-201. DOI: 10.1111/gcbb.12373

Carlsson m.fl. 2015. Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden. Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad; 2015:20. Fulltext

Carlsson G, Svensson S-E, Emanuelsson U. Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial. SLU, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Rapport 2014:11.

Prade T, Svensson S-E, Kreuger E, Mattsson JE, Carlsson G, Englund J-E 2014 Vall som biogassubstrat. Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap, rapport 2014:8.

Fakta:

Projektet är finansierat av Region Skånes Miljövårdsfond och Partnerskap Alnarp

Projekttid: 2011-2013

Projektansvarig: Georg Carlsson.
Projektledare: Georg Carlsson.
Övriga medverkande: Jan Erik Mattson, Sven-Erik Svensson