Baljväxter för framtidens jordbruk (LEGATO)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet LEGATO (engelsk titel “Legumes for the Agriculture of Tomorrow”) har som övergripande mål att öka användningen av baljväxter i jordbruket i Europa. Detta sker genom en helhetsansats som omfattar utveckling av tekniker för att ta fram nya sorter, förädlingsmål baserade på stresstolerans och livsmedelskvalitet, samt utformning och utvärdering av innovativa baljväxtbaserade odlingssystem. SLUs deltagande i LEGATO berör framförallt forskning inom utformning och åtgärder inom odlingssystem. Arbetet innefattar utvärdering av nya odlingssystem ex ante ("innan händelsen"), inriktat på att ta fram attraktiva lösningar för diversifiering av växtföljdsekvenser, samodlade grödor och sortblandningar. Utformning och utvärdering av innovativa odlingssystem baseras på konsultation av lokala expertpaneler (innefattande jordbrukare och rådgivare) samt användning av en modell för bedömning av odlingssystemets hållbarhet baserat på flera olika kriterier. Produktivitet och odlingssäkerhet i relation till biotisk och abiotisk stress hos utvalda prototyper av odlingssystem utvärderas i fältförsök. Projektet inkluderar även studier av inhemska rhizobiumpopulationer i olika europeiska regioner, med ambitionen att utveckla metoder för att avgöra behovet av inokulering med effektiva rhizobiumbakterier.

Finansiering: FP7/EU (2014-2017)

Projekt hemsida: http://www.legato-fp7.eu/

Projektledare: Georg Carlsson och Erik Steen Jensen

Partners: Koordinator från INRA, Frankrike, och partners från Storbritannien, Tjeckien, Spanien, Italien, Tyskland, Serbien, Portugal, Polen och Österrike

Publikationer:

http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/baljvaxter-fixar-bade-bilen-och-biffen/


Kontaktinformation