Hållbarhetsanalys av diversifierade odlingssystem

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Hållbarhetsanalys-projektets huvudmål är att förstå hur diversifiering av odlingssystem påverkar dynamiken i jordbrukets ekosystem i Skåne-regionen. Ett viktigt syfte är att förbättra vår förståelse för hur ökningen av den funktionella biologiska mångfalden över olika tidsskalor kan påverka användningen av resurser, funktioner och tjänster från ekosystemen. Det finns fortfarande många utmaningar för övergången till mer komplexa jordbrukssystem och för förvandlingen av livsmedelssystemet. Gröddiversiteten måste utformas och skötas för att uppnå ett bredare utbud av ekosystemtjänster som också inrättats för den lokala miljön och socioekonomiska förhållanden. Det är viktigt att inse att det finns bio-fysiska och socioekonomiska faktorer som kan påverka genomförandet av diversifierade odlingssystem. Forskningsprojektet kommer att använda flera verktyg och strategier för att identifiera diversifiering av grödor på landskapsnivå, analysera synergier och avvägningar mellan olika typer av ekosystemtjänster och otjänster i diversifierade odlingssystem; och generera kunskap och riktlinjer för att bygga upp kunskap och tekniker för att hjälpa jordbrukare att övervinna kunskapsklyftan i inrättandet av mer mångfaldiga odlingssystem. Några av de ekosystemtjänster som vi kommer att betona är: näringscykler (förbättrad kvävetillgänglighet och minskat kväveläckage), jordmånsbildning (rotbiomassa, SOM), biologisk kontroll (ogräsbekämpning) och försörjningstjänster (produktivitet och grödstabilitet).


Kontaktinformation